Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Các loại hình xuất khẩu lao động

Các loại hình xuất khẩu lao động

Tải bản đầy đủ - 32trang

Xuất khẩu lao động còn là cầu nối giữa các quốc gia, giúp tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng giao lưu giữa các nền văn hóa trên thế giới.

1.3 Các loại hình xuất khẩu lao động


a, Hình thức xuất khẩu lao động theo hợp đồng lao động. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao
động là công dân VN cư trú tại VN, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật VN và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng lao động. Hình thức này có thể phân chia theo cá dạng hợp đồng lao động:
1. Hợp dồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài,
tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thàu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước
ngồi có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngồi theo hình thức
thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập, nâng cao tay nghề.
4. Hợp đồng cá nhân. b, Xuất khẩu lao động theo hình thức nhận thầu, khốn cơng trình ở nước
ngồi. Là hình thức các doanh nghiệp Việt Nam sau khi thắng thầu hoặc nhận
khốn các cơng trình ở nước ngồi thì sử dụng các lao động Việt Nam trong khi thực hiện các cơng trình này.
c, Hình thức chuyên gia. Là hình thức người lao động Việt Nam ra nước ngồi theo các chương
trình chuyển giao cơng nghệ, đào tạo cho người nước nhập khẩu về một lĩnh
Nguyễn Kim Thanh Lam 5
vực nào đó mà ở Việt Nam phát triển hơn. Hình thức này chủ yếu là xuất khẩu lao động đã qua đào tạo. Do vậy, người lao động thường có mức thu
nhập cao.
2. Nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương.
2.1 Khái niệm quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương.
Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước len các hoạt động xuất khẩu lao
động nhằm đạt mục tiêu gải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định xã hội, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế.
Cách hiểu khác Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động là sự tác động của Nhà nước thông qua bộ máy tổ chức của minh dựa trên các
chính sách để điều chỉnh các cơng tác tuyển dụng, đào tạo, giáo dục, định hướng, quan hệ lao động, thanh lý hợp đồng trong hoạt động xuất khẩu lao
động nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương
là quá trình thực hiện hoạt động Quản lý nhà nước đối với hoạt động này ở mỗi địa phương, thông qua bộ máy quản lý nhà nước ở địa phương.
Quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương là hệ quản lý gồm chủ thể quản lý và đối tượng chịu quản lý. Chủ thể quản lý
là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở địa phương. Hiện nay là các cơ quan ngành dọc cấp dưới của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngồi ra còn
có các cơ quan phối hợp quản lý trong các lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng, cho vay vốn, các thủ tục xuất nhập cảnh…
Đối tượng của hoạt động quản lý là doanh nghiệp xuất khẩu lao động và lao động tham gia hoạt động xuất khẩu.
Nguyễn Kim Thanh Lam 6
2.2 Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương.
Xuất khẩu lao động giúp giải quyết việc làm tạo thu nhập cho người lao động, nâng cao mức sống của người lao động và gia đinh họ. Qua đó góp
phần ổn định xã hội. Chính sách quản lý hợp lý sẽ có tác dụng thúc đẩy họat động này tiến tới hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm.
Việc quản lý nhà nước 1 cách chặt chẽ, hợp lý với hoạt động xuất khẩu lao động sẽ tránh các hiện tượng tiêu cực, mở rộng thị trường xuất khẩu. Việc
phối hợp giữa các quốc gia trong cơng tác này sẽ góp phàn tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế.
Quản lý hoạt động đào tạo lao động cho xuất khẩu sẽ tạo ra lực lượng lao động có trình độ, có khả năng tiếp thu nhanh tiến bộ khoa học của các
quốc gia khác, .... Lực lượng lao động này sau khi trở về nước mang theo một số vỗn tích lũy, còn đầu tư, tái sản xuất qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế
của quốc gia.
2.3 Nội dung cốt yếu của quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương:
2.3.1 Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương.
a, Xây dựng cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương.
Thông qua chủ trương chính sách tiến hành lựa chọn và chỉ định các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa
phương. Cơ quan này phải có đặc điểm sau: - Bảo đảm về mặt chính trị, pháp luật.
- Có đủ nguồn lực: nhân lực, vật lực, tài lực. - Có cố vấn về kỹ thuật
- Sáng tạo trong thực hiện, kết hợp giữa các cấp, ngành, cơ sở.
Nguyễn Kim Thanh Lam 7
- Có hệ thống thống kê kế toán và kiểm toán chặt chẽ. - Kiểm tra việc thực hiện trong thực tế, có sự đánh giá chính sách
khách quan. Việc thành lập cơ quan chức năng quản lý hoạt động này tại địa phương
nên hạn chế số lượng tới mức ít nhất có thể. Quan trọng nhất bao giờ cũng phải có là cơ quan chủ chốt chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện quản
lý. Cơ quan này có nhiệm vụ quản lý chung trong việc thực thi. Cơ quan chủ chốt được lựa chọn là cơ quan nếu được thực hiện quản lý sẽ có hiệu quả cao
hơn so với các cơ quan khác. Theo nghị định của Chính Phủ số 812003NĐ-CP ngày 1772003 quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành bộ luật Lao động thì bộ Lao động Thương binh và Xã hội thống nhất quản lý nhà nước về lao đơng Việt Nam làm việc ở
nước ngồi. Tại tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
b, Lập kế hoạch quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương.
Lập kế hoạch quản lý xuất khẩu lao động tại địa phương là hoạt động của cơ quan chức năng chịu trách nhiệm về hoạt động này tại địa phương
nhằm đưa ra mục tiêu, lựa chọn các phương thức để đạt được các mục tiêu đó. Lập kế hoạch là cơ sở để kiểm tra các hoạt động về sau.
Qúa trính lập kế hoạch quản lý xuất nhập khẩu lao động tại địa phương bao gồm 6 bước:
1.
Nghiên cứu và dự báo: nhằm tìm hiểu các thơng tin sau: Hoạt động
xuất khẩu lao động tại địa phương đang trong tình trạng như thế nào? Có bao nhiêu doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lao động đang hoạt
động rại địa phương? Kết quả hoàn thanh chỉ tiêu trong giai đoạn trước như thế nào? Tiềm năng và khả năng tiếp cận thị trường cảu các doanh
nghiệp này ra sao? Số lượng và chất lượng cảu lực lượng lao động taị địa phương như thế nào? Tình trạng thất nghiệp ra sao?...
Nguyễn Kim Thanh Lam 8
2.
Thiết lập các mục tiêu: Các mục tiêu đưa ra cần được lượng hóa đến
mức cao nhất, thời hạn thực hiện rõ ràng và phù hợp với điều kiện thực tế. Các mục tiêu này được đưa ra dưới dạng các chỉ tiêu: mục tiêu xuất
khẩu được bao nhiêu lao động, hướng dẫn thiết lập bao nhiêu hồ sơ, đào tạo được bao nhiêu lao động...
3.
Phát triển các tiền đề: đua ra các dự báo, các chính sách cơ bản, các
chủ trương của địa phương có thể áp dụng. Đây cũng là bước để các doanh nghiệp, các cá nhân tham gia xuất khẩu lao động đề xuất các
phương án chính sách cho cơ quan quản lý. Đây là các giả thuyết cho việc thực hiện kế hoạch.
4.
Xây dựng các phương án: Dựa trên các tiền đề, dự báo sự thay đổi
của môi trườngđể đưa ra các phương án phù hợp. Các phương án được đưa ra phân tích, so sánh, đánh giá và lựa chọn phải có tính khá thi,
khơng chung chung, trừu tượng
5.
Đánh giá các phương án quản lý xuất khẩu lao động ở địa phương:
Các phương án sẽ được đem ra so sánh dụa trên tình hình thực tế ở địa phương, khả năng hoạt động của bộ máy quản lý, trình độ và số lượng
lao động, thực tế của các doanh nghiệp tham gia, khả năng của các cơ sở đào tạo, ngành nghề đào tạo phục vụ là ngành gì?Qua đó tìm ra
phương án quản lý nhà nước đối với hoạt động này một cách tối ưu.
6.
Lựa chọn và ra quyết định: Cơ quan chủ quản đưa ra lựa chọn cuối
cùng và cụ thể hóa lựa chọn đó dưới dạng văn bản. Đây là cơ sở pháp lý để hoạt động quản lý nhà nước diễn ra thuận lợi.
2.3.2 Chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương.
a, Hệ thống truyền thơng Các cấp chính quyền trong tỉnh cần tăng cường hợp tác chặt chẽ với các cơ
quan thơng tin đại chúng trong tỉnh để có thơng tin đầy đủ và kịp thời tới các
Nguyễn Kim Thanh Lam 9
doanh nghiệp và nguoi lao động về các chủ trương, chính sách, thơng tin về nhu cầu, điều kiện thị trường và tiêu chuẩn lao động tại thị trường nước ngồi.
Khơng ngừng đầu tư nâng cấp các phương tiện thơng tin tuyên truyền để đáp ứng nhu cầu truyền tải thông tin của nhà nước
b, Phối hợp hoạt động của các ban ngành, các tổ chức quần chúng tại địa phương.
Kết hợp được giữa cơ quan chức năng tịa từng huyện và các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo thống nhất:
1, Về nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, tập trung dạy ngoại ngữ, giáo dục định hướng và bổ túc kỹ năng nghề cho người lao động trước khi đi
xuất khẩu lao động. 2, Về công tác tuyển chọn, đưa ra mức tiêu chuẩn chất lượng chung, dễ đánh
giá. c, Tạo động lực
Hỗ trợ về mặt kinh phí cho công việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương. Hỗ trợ cho các cán bộ làm công tác quản
lý cảu tỉnh và huyện, xã.. Tăng cường cán bộ chuyen trách. Giảm khối lượng công việc cho các cán bộ kiêm nhiệm. Thong qua đó, các cán bộ này có thêm
thời gian chuyên tâm vào công tác quản lý, yên tâm công tác, học tập, nâng cao trình độ quản lý cuả mình.
Hỗ trọ về mặt pháp lý với các doanh nghiệp. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ phê duyệt các quyết định. Nâng cao điều kiện cấp
phép đối với các doanh nghiệp; tăng vốn điều lệ, quy định chính số lượng tối thiểu cán bộ chun trách có đủ trình độ...Sửa đổi bổ sung cơ chế nhằm tạo
điều kiện cho DN tự chủ hơn về phí mơi giới, hoa hồng; chính sách tái đầu tư thuế...
Xây dựng chế độ hỗ trợ, khuyến khích với người lao động, đặc biệt là các đối tượng thuộc hộ chính sách, hộ nghèo, thanh niên hồn thành nghĩa vụ
qn sự và lao động thuộc hộ Nhà nước thu hồi đất có nhu cầu.
Nguyễn Kim Thanh Lam 10
2.3.3 Kiểm sốt quá trình quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương.
Chủ thể kiểm soát: Nhà nước cử các đoàn thanh tra đi kiểm tra, giám sát quá trình thục hiện quản lý.Đối tượng kiểm soát: Sở Lao động-Thương
binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh; UBND các huyện trong tỉnh có doanh nghiệp và người lao động tham gia hoạt động xuất khâu lao động.
a, Giám sát việc quản lý: thực hiện giám sát việc quản lý của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt độngn xuất khẩu lao
động tại địa phương: •
Quản lý Nhà nước tại địa phương đối với hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoạt động tại địa phương:
Việc quản lý này được tiến hành ngay khi các doanh nghiệp đăng kí hoạt động tại địa phương. Cơ quan quản lý Nhà nước tiến hành kiểm tra các điều
kiện pháp lý, vốn pháp định cũng như thẩm tra về các kết quả hoạt động trước đó của doanh nghiệp, xem có phù hợp với điều kiện của địa phương khơng
trước khi kí giấy phép hoạt động. Quản lý các hoạt động của doanh nghiệp như là: quản lý hoạt động tuyển
dụng, hoạt động thu phí, q trình đào tạo lao động, thời gian cấp visa, thị thực, đưa lao động ra nước ngoài... Quản lý cũng là đảm bảo về mặt pháp lý
cho doanh nghiệp hoạt động hoạt động trên địa bàn. Nếu doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bị phạt hành chính, thu hồi giấy phép hoạt động hoặc truy tố trách
nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm. •
Quản lý hoạt động tuyển dụng lao động xuất khẩu tại địa phương. Cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa
phương có trách nhiệm phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tiến hành tuyển dụng lao động xuất khẩu. Hoạt động này được quy định tại
Luật người lao động Viet Nam của Quốc hội khóa XI, kì họp thứ 10 số 722006QH11 ngày 29112006.
Việc áp dụng hình thức tuyển dụng có sự kết hợp giữa cơ quan quản lý và Nguyễn Kim Thanh Lam
11
doanh nghiệp xuất khẩu lao động là mơ hình có nhiều ưu điểm. Vừa tăng cường được việc quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động vừa
hạn chế được các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động của các doanh nghiệp như nạn cò mồi, lừa đảo, chậm đưa lao động ra nước ngoài, đào tạo chất
lượng kém.... qua đó bảo vệ được quyền lợi người lao động. •
Quản lý hoạt động đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động đi xuất khẩu tại địa phương.
Đây là hoạt động diễn ra sau khi đã tuyển dụng được lao động phù hợp tiêu chuẩn. Lao động được đào tạo định hướng nghề nghiệp, ngoại ngữ, pháp
luật của nước nhập khẩu... Việc đào tạo này trang bị cho lao động kiến thức cơ bản về yêu cầu công việc, pháp luật nước sở tại cũng như ngoại ngữ cần
thiết để làm việc và sinh sống tại quốc gia mình sang làm việc. Cơ quan chức năng quản lý theo các hợp đồng với các cơ sở đào tạo. Việc
kết hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan quản lý
• Quản lý nhà nước tại địa phương đối với lao động đã xuất khẩu
Q trình quản lý hành chính lao động đã xuất khẩu trong nước bao gồm giám sát quản lý hợp đồng lao dộng, quản lý sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội
của lao dộng, và quản lý việc thanh lý hợp đồng. b, Đánh giá việc quản lý:
Đánh giá hiệu lực thực tế : khả năng của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc bắt buộc và động viên các đối tượng thực hiện việc quản lý một
cách nghiêm túc. Đáng giá hiệu quả quản lý: Hiệu số giữa lợi ích mà việc quản lý mang
lại và chi phí bỏ ra để thực hiện quản lý có là giá trị lợi ích ròng dương hay không?
Nguyễn Kim Thanh Lam 12
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở TỈNH BẮC NINH 1. Một số đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh ảnh hưởng đến hoạt
động xuất khẩu lao động. 1.1Vài nét về đặc điểm tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh.
Bắc Ninh là một tỉnh dồng bằng mới được tái lập vào năm 1997. Một tỉnh nằm trong vùng châu thổ sơng Hồng, phía Bắc giáp với Bắc Giang, phía
Đơng giáp với Hải Dương, Hưng Yên, phía Nam, Tây Nam giáp với Hà Nội. Địa hình tương đối bằng phẳng, khí hậu mang đặc trưng của vùng
Đông Bắc Bắc Bộ nhiệt đối gio mùa. Nhiệt độ trung bình là 24C, lượng mưa trung bình 1770mm, độ ẩm bình quân 86.
Nguồn nước: phụ thuộc phần lớn vào lượng mưa, lượng nước trung bình của các con sông chảy qua tỉnh cho nên lượng nước ở đây rất dồi dào
thuận lợi Tơng diện tích là 80393ha, trong đó đất nơng nghiệp 48980ha, đất ni
trồng thủy sản 2589ha, đất lâm nghiệp 623ha, đất chuyên dùng 14187h, đất chưa sử dụng 8774ha.
Nằm trên tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua như quốc lộ 1A, quốc lộ 18, đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và các tuyến đường thuỷ như sông
Đuống, sông Cầu, sông Thái Bình rất thuận lợi cho vận chuyển hàng hố và du khách giao lưu với các tỉnh trong cả nước.
Gần thủ đô Hà Nội được xem như là một thị trường rộng lớn hàng thứ hai trong cả nước, có sức cuốn hút tồn diện về các mặt chính trị, kinh tế, xã
hội, giá trị lịch sử văn hoá... đồng thời là nơi cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ và tiếp thị thuận lợi đối với mọi miền đất nước. Bắc Ninh cũng là
địa bàn mở rộng của Hà Nội qua xây dựng các thành phố vệ tinh, là mạng
Nguyễn Kim Thanh Lam 13
lưới gia công cho các xí nghiệp của thủ đơ trong q trình cơng nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Bắc Ninh nằm trong vùng tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh sẽ có tác động trực tiếp đến hình thành cơ cấu và tốc độ tăng
trưởng kinh tế của Bắc Ninh về mọi mặt, trong đó đặc biệt là công nghiệp chế biến nông sản và dịch vụ du lịch.
Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên như trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hóa góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, công
tác giải quyết việc làm và trong đó có cơng tác xuất khẩu lao dộng của Bắc Ninh.

1.2 Một số đặc điểm kinh tế - xã hội


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các loại hình xuất khẩu lao động

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×