Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Nguyên nhân

Nguyên nhân

Tải bản đầy đủ - 32trang

hoạch khơng còn phù hợp tại thời điểm này. - Cơng tác thơng tin tun truyền còn yếu. Các phương tiện thơng tin báo
hình, báo viết, báo nói từ tỉnh đến cơ sở còn chưa sâu rộng và thường xuyên. - Việc quản lý các doanh nghiệp xuất khẩu cũng chua được thực hiện tốt.
Vẫn tồn tại hien tượng nhieu phần tử xấu lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để lừa đảo người lao động. Ngay cả công tác quản lý lao động ở nước ngồi
cũng còn khuyết điểm.Việc vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật của nước sở tại vẫn xảy ra. Đặc biet là hiện tượng người lao động bị ép buộc, lạm dụng...
- Việc chỉ đạo phối hợp của các cơ quan chức năng với các doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động còn hạn chế, còn nhiều bất cập. Việc bỏ sót hoặc
tuyển sai đổi tượng vẫn còn, chi phí cho cơng tác tuyển chọn rất lớn mà hiểu quả chưa đạt yêu cầu.
- Công tác giáo dục đào tạo cho người lao động chưa cao. Không chỉ về mặt chuyên môn mà cả về tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, ý thức chấp
hành pháp luật, chấp hành hợp đồng đều còn rất kém.

3.2 Nguyên nhân


a, Nguyên nhân của những thành tựu Tỉnh Bắc Ninh đã gặt hái được những thành tựu nổi bật là nhờ vào sự quan
tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng trong hoạt động quản lý. Với sự quan tâm này thì các chủ trương, chính
sách cụ thể về hoạt động xuất khẩu lao động được ra đời. Do quá trình quản lý các doanh nghiệp xuất khẩu lao động được diễn ra thuận lợi hơn vì các doanh
nghiệp đã biết hợp tác với các cơ quan quản lý. Cung cấp đầy đủ các chi phí đào tạo, ăn ở cho người lao động, đóng góp đầy đủ các khoản thuế cho nhà
nước. Đó còn là sự nỗ lực của bản thân người lao động; nhạn thức được vai trò cảu xuất khảu lao động, họ đã khơng ngừng học tập rèn luyện nâng cao
trình độ, tay nghề,...làm hành trang bước vào thị trường lao động. Từ đó quảng bá hình ảnh lao dộng Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng.
Nguyễn Kim Thanh Lam 24
b, Nguyên nhân của những hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến cơng tác, do vậy
việc trien khai mang tính hình thức và hiệu quả thấp. Chưa có tầm nhìn chiến lược để chuẩn bị nguồn nhân lực, thiếu chính sách hợp lý. Đội ngủ cán bộ từ
tỉnh đén huyện còn yếu kém, thiếu năng lực và kinh nghiệm chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Công tác tuyên truyền chưa được chú trọng, sự hợp tác giữa các Bộ, ngành địa phương và các doanh nghiệp với các cơ quan thông tin đại chúng chưa
được thường xuyên dẫn đến việc người lao động thiếu thơng tin về chế độ chính sách, về công tác tuyển chọn,đào tạo, giáo dục; do đó dễ bị kẻ xấu lừa
đảo. Hầu như thơng tin họ nhận được thường là qua trung gian, qua các cò lao động mơi giới.
Việc giám sát, thanh tra, kiểm tra chưa có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp. Các quy định về chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động xuất khẩu lao
động chưa đủ mạnh, thiếu hướng dẫn về xét xử các vụ khiểu kiện liên quan đến tranh chấp trong xuất khảu lao động.
Công tác nghiên cứu và mở rộng thị trường cong yếu,các cơ quan Nhà nước, các cơ quan đại diện nước ngồi chưa có sự đầu tư đúng mức về thời gian và
vật chất để nghiên cứu nhu cầu thị trường lao động quốc tế. Các doanh nghiệp trong tỉnh còn thụ động, chông chờ, ỉ lại, chưa đủ khả năng, kinh nghiem để
mở rộng thị trường thích hợp. Thêm vào đó là bệnh thành tích của một số cán bộ lãnh đạo, họ chưa nhận
thức rõ tầm quan trọng cũng như vai trò thực sự cảu hoạt động này cũng như sự cần thiết phải quản lý hoạt động từ phía các cơ quan Nhà nước. Vì thế,
cơng tác quản lý còn chạy theo thành tích, một số cán bộ còn gây phiền tối cho các dối tượng do chưa nắm rõ được cách thức,các phương pháp quản lý
và các chính sách áp dụng cho hoạt động xuất khẩu lao động.
Nguyễn Kim Thanh Lam 25
CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI
VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở TỈNH BẮC NINH.
1. Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động ở tỉnh Bắc Ninh
Các cơ quan Quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương phải có sự phối hợp đồng bộ,chặt chẽ hồn thành tốt nhiệm vụ, đưa hoạt động xuất khẩu
lao động đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị trường lao động quốc tế, phát huy tiềm năng lao động cảu huyện.
Tập trung chỉ đạo củng cố, giữ vững thị trường truyền thống, phát triển mở rộng thâm nhập vào các thị trường mới. Thị trường truyền thống bao gồm Đài
Loan, Malaysia, Hàn quốc,... Còn các thị trường cần được khai thông phát triển như: Trung Đông, các nước Châu Mỹ la tinh.... Mỗi khu vực cần có đề
án phát triển riêng. Đa dạng hóa ngành nghề, trình độ lao động và chuyên gia. Đẩy mạnh công
tác chuẩn bị nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề để nâng dần tỷ trọng lao động xuất khẩu có chất lượng cao đi xuất khẩu
Đa dạng hóa các thành phần tham gia xuất khẩu lao động: củng cố các doanh nghiệp chuyên doanh xuất khẩu lao động, mở rộng diện các doanh
nghiệp Nhà nước có đủ điều kiện trực tiếp xuất khẩu lao động dưới các hình thức như nhận thầu cơng trình, đưa lao động đi làm việc trong các xí nghiệp
nước ngồi..., khuyến khích các tổ chức, cá nhân đang làm việc ở nước ngoaì tim việc và thu hút thêm lao động từ trong nước.
Đa dạng hóa hình thức đưa lao động ra nước ngồi theo hướng ưu tiên sau: - Đi tập thể, do các doanh nghiệp tổ chức dưới các hình thức nhận thầu
cơng trình cơng nghiệp, nơng nghiệp, thủy lợi, giao thơng, dân dụng... ở nước ngoài.
Nguyễn Kim Thanh Lam 26
- Chuyên gia tại một số lĩnh vực thế mạnh cảu ta như: Nơng nghiệp, thủy lợi...
- Cơng nhân có tay nghề làm việc theo hợp đồng ký giữa các doanh nghiệp trong và ngồi nước.
- Lao động phổ thơng trong một số lĩnh vực theo u cầu từ phía nước ngồi và theo quy định của Chính phủ.
2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động ở tỉnh Bắc Ninh

2.1 Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tổ chức.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên nhân

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×