Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tổ chức. Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chỉ đạo.

Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tổ chức. Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chỉ đạo.

Tải bản đầy đủ - 32trang

- Chuyên gia tại một số lĩnh vực thế mạnh cảu ta như: Nơng nghiệp, thủy lợi...
- Cơng nhân có tay nghề làm việc theo hợp đồng ký giữa các doanh nghiệp trong và ngồi nước.
- Lao động phổ thơng trong một số lĩnh vực theo yêu cầu từ phía nước ngồi và theo quy định của Chính phủ.
2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động ở tỉnh Bắc Ninh

2.1 Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tổ chức.


a, Giải pháp từ các văn bản, chính sách liên quan Hồn thiện hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất khẩu
lao động. Đảm bảo tính đồng bộ, tạo cơ sở phối hợp giữa các lực lượng tham gia. Tạo được sự thơng thống nhưng đảm bảo được tính răn đe, xử lý hiện
tượng tiêu cực. Làm rõ các vấn đề: quy định về thủ tục, quy trình đăng kí hợp đồng, trách nhiệm cảu doanh nghiệp, chính sách khuyến khích, khen thưởng,
xử phạt... b, Giải pháp cho cơng tác lập kế hoạch quản lý
Đổi mới, hoàn thiện bước lập kế hoạch phù hợp với những biến đổi thị trường lao động. Kế hoạch cụ thể,sát thực, mang tính khả thi. Những nội dung
cần xem xét để hoàn chỉnh ké hoạch như: chỉ tiêu xuất khảu lao động của tỉnh. Chỉ tiêu đã tương xứng với nguồn lao động của tỉnh chưa? Xác định rõ
kế hoạch mở rộng thị trường sang các nước mới. Sẽ tập trung tiếp cận thị trường nào? Mục tiêu xuất khẩu là bao nhiêu lao động? Ngành nghề xuất
khẩu? Xác định chỉ tiêu dạy nghề, ngân sách hỗ trợ, cho vay?

2.2 Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chỉ đạo.


Sở lao động Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thông báo công khai về thị trường lao động, số lượng tiêu chuẩn tuyển chọn,
các điều kiện làm việc và sinh hoạt, quyền lợi trách nhiệm của người lao động
Nguyễn Kim Thanh Lam 27
và các khoản đóng góp ...tổng hợp báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng, một năm.
Cơng an tỉnh có trách nhiệm thơng báo cơng khai quy trình, thủ tục hồ sơ, lệ phí, thời gian hoàn thành cấp hộ chiếu. Kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý
các trường hợp lừa đảo, gây thiệt hại cho người lao động. Sở văn hóa thơng tin, Đài phát thanh truyền hình, Báo Bắc Ninh có trách
nhiệm tập trung tuyên truyền về chủ trương đường lối chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người lao đọng.
Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Liên đoàn lao động, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch tuyên
truyền phổ biến rộng rãi chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước.

2.3 Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tổ chức. Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chỉ đạo.

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×