Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra.

Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra.

Tải bản đầy đủ - 32trang

và các khoản đóng góp ...tổng hợp báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng, một năm.
Cơng an tỉnh có trách nhiệm thơng báo cơng khai quy trình, thủ tục hồ sơ, lệ phí, thời gian hồn thành cấp hộ chiếu. Kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý
các trường hợp lừa đảo, gây thiệt hại cho người lao động. Sở văn hóa thơng tin, Đài phát thanh truyền hình, Báo Bắc Ninh có trách
nhiệm tập trung tun truyền về chủ trương đường lối chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người lao đọng.
Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Liên đoàn lao động, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch tun
truyền phổ biến rộng rãi chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước.

2.3 Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra.


Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và sự phối hợp cảu các ban ngành trong huyện và các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong q trình thực hiện
cơng tác xuất khẩu lao động. Bảo đảm phát huy tốt nhất trách nhiệm các lực lượng các cấp, các ngành. Khắc phục tư tưởng ỷ lại. Tạp trung chỉ đạo rút
kinh nghiệm của địa phương, doanh nghiệp.Phát hiện kịp thời biểu dương khen thưởng những đơn vị làm tốt, xử lý nghiêm minh những sai phạm trong
quá trình tiến hành hoạt động xuất khẩu lao động.
Nguyễn Kim Thanh Lam 28
KẾT LUẬN Công tác xuất khẩu lao động đối với cả nước nói chung và đối với tỉnh
Bắc Ninh ln là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Xuất khẩu lao động là một biện pháp để giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần ổn định
chính trị xã hội và tăng trưởng kinh tế. Nhận thức được sâu sắc sự cần thiết của hoạt động xuất khẩu lao động,
những năm qua tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp đưa lao động ra nước ngoài làm việc một cách hiệu quả. Nhưng những kết quả đó chưa tương xứng
với tiềm năng lao động và nhu cầu giải quyết việc làm trong tỉnh. Có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhan cơ bản là công tác quản lý Nhà nước đối
với hoạt động xuất khẩu lao động còn nhiều bất cập. Để khắc phục những tồn tại trên cần có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả
về phía Nhà nước, phía các doanh nghiệp, cả phía người lao động Đề án khơng đi sâu phân tích đến các vấn đề xuất khẩu lao động cảu tỉnh mà
chỉ đi phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn cũng như kiến nghị một số giải pháp nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước để hoàn
thiện quản lý nhà nước , nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao dộng tại tỉnh Bắc Ninh.
Nguyễn Kim Thanh Lam 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Khoa khoa học quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân - Giáo trình Khoa học quản lý - PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà, PGSTS Nguyễn Thị Ngọc Huyền,
NXB Khoa học và Kỹ thuật - Hà Nội 2007. 2. Khoa khoa học quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân - Giáo trình Lý thuyết
quản trị kinh doanh - NXB Khoa học và Kỹ thuật - Hà Nội 2000. 3. Luật người lao động Viết Nam đi almf việc ở nước ngoài theo hợp đồng
của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 722006QH11 ngày 29111006. 4. Bắc Ninh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 08082007
5. Chức năng - nhiệm vụ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh 6. Xuất khẩu lao động Hàn Quốc: Khơng còn cơ hội cho “cò” 04032010
7. Xuất khẩu lao động -Hướng đi cho giảm nghèo cho tỉnh Bắc Ninh
8.
http:vocw.edu.vncontentm10135latest
9.
http:vietbao.vnXa-hoithat-nghiep-tra-hinh
10.
http:vietbao.vnAn-ninh-Phap-luatTinh-trang-lua-dao-xuat-khau-lao- dong-gia-tang65093534218
11.
http:www.giaoduc.edu.vnnewsvan-de-su-kien-665xuat-khau-lao-dong- soi-dong-tro-lai-139311.aspx
12.
http:www.bsc.com.vnNews2010928113561.aspx
13.
http:vi.wikipedia.orgwikiBac_Ninh
14.
http:www.baobacninh.com.vn? page=newscategory_id=12684portal=baobacninh62464_page_no=2
15.
http:www.bacninh.gov.vnStoryTinTucSuKienTinNoiBat200561050. html
Nguyễn Kim Thanh Lam 30

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra.

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×