1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Tính cấp thiết của đề tài: Mục đích nghiên cứu: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (383 KB, 66 trang )


Mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài:


Việc chuyển đổi sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa từ năm 1986 đến nay đã đưa đất nước ta
dần phát triển mạnh theo từng năm, song cũng gặp khơng ít những khó khăn còn tồn tại. Hoạt động kinh doanh, hoạt động thương mại sôi nổi, sống động
hơn nhưng cũng đặt các doanh nghiệp trước những thử thách gay go và quyết liệt. Trong cơ chế thị trường yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thể tồn
tại và phát triển đó là cần phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Hiệu quả ấy xét về mặt lượng thể hiện mối tương quan giữa kết quả thu
được và chi phí bỏ ra. Do vậy nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý của doanh nghiệp.
Sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH Xây dựng Minh Cường tôi thấy công ty đạt hiệu quả khá cao trong khu vực. Song bên cạnh đó, cơng
ty vẫn có những hạn chế còn tồn tại làm ảnh đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty như là: Doanh thu chưa ổn định , công tác marketing chưa được
chú trọng…
Xuất phát từ tình hình trên, tơi chọn chủ đề: Thực trạng và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của công
ty TNHH Xây dựng Minh Cường làm đề tài của chun đề tốt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu:


Q trình nghiên cứu đề tài sẽ nhằm mục đích tìm ra các giải pháp và đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
TNHH Xây dựng Minh Cường.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:


Đề tài có đối tượng nghiên cứu là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Minh Cường.
- Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Minh Cường về vấn đề xây dựng.
NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 2
- Phạm vi về thời gian: Đề tài phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Minh Cường dựa trên các số liệu từ năm
2004 đến 2008.

4. Kết cấu của chuyên đề: Chuyên đề được chia làm 3 chương chính như sau:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×