1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Chỉ tiêu lợi nhuận Các chỉ tiêu về doanh lợi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (383 KB, 66 trang )


Tóm lại trong quản lý, q trình kinh doanh, phạm trù hiệu quả kinh tế được biểu hiện ở các loại khác nhau. Việc phân loại hiệu quả kinh tế là cơ sở
để xác định các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế, phân tích hiệu quả kinh tế và xác định những biện pháp nâng cao hiệu quả kinh t.

II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh cđa doanh nghiƯp.


Các chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp cho phép ta đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn doanh nghiệp. Nó là mục tiêu cuối
cùng mà doanh nghiệp đặt ra.

1. Chỉ tiêu lợi nhuận


Lợi nhuận vừa là chỉ tiêu phản ánh kết quả đồng thời vừa là chỉ tiêu phản ánh tính hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đối với các chủ doanh nghiệp thì hay quan tâm cái gì người ta thu được sau quá trình sản xuất kinh doanh và thu được bao nhiêu, do đó mà chỉ tiêu lợi
nhuận được các chủ doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và đặt nó vào mục tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp. Còn đối với các nhà quản trị thì lợi nhuận
vừa là mục tiêu cần đạt được vừa cơ sở để tính các chỉ tiêu hiệu quả của doanh nghiệp.
Π = TR - TC
Π : Lợi nhuận thu được trước thuế lợi tức từ hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. TR : Doanh thu bán hàng
TC : Chi phí bỏ ra để đạt được doanh thu đó.

2. Các chỉ tiêu về doanh lợi


Các chỉ tiêu về doanh lợi nó cho ta biết hiệu quả sản xuất kinh doanh của tồn doanh nghiệp, nó là các chỉ tiêu được các nhà quản trị, các nhà đầu tư,
các nhà tín dụng đặc biệt quan tâm chú ý tới, nó là mục tiêu theo đuổi của các nhà quản trị.
NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 6
Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh
D
VKD
: Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh Π
: Lợi nhuận trước hay sau thuế lợi tức nếu là trước thuế lợi tức có thể tính thêm lãi trả vốn vay thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc
từ tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. V
KD
: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp vốn chủ sở hữu cộng vốn vay Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn kinh doanh, doanh nghiệp tạo ra
được mấy đồng lợi nhuận trước hoặc sau thuế lợi tức D
VKD
càng cao càng tốt. Doanh lợi vốn chủ sở hữu vốn tự có
D
VCSH
: Doanh lợi vốn chủ sở hữu Π
R
: Lợi nhuận trước hoặc sau thuế C
CSH
: Vốn chủ sở hữu vốn tự có của doanh nghiệp Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tạo ra
được mấy đồng lợi nhuận trước hoặc sau thuế. Doanh lợi doanh thu bán hàng
D
TR
: Doanh lợi doanh thu bán hàng Π
sản xuất
: Lợi nhuận trước hoặc sau thuế lợi tác thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
TR : Tổng doanh thu bán hàng
NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 7
KD VKD
V D
π =
D
VCSH
= C
CSH
Π
R
=
Chỉ tiêu này cho biết trong một đồng doanh thu có bao nhiêu đồng lợi nhuận trước hoặc sau thuế lợi tức.

3. Chỉ tiêu khác


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×