1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (383 KB, 66 trang )


Chng III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh


ở Công ty TNHH Xây dựng Minh Cêng.

I. Định hướng sản xuất kinh doanh trong những năm tới.


Từ nay đến năm 2010 phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng từ 10 ÷
15. - Giảm chi phí sản xuất kinh doanh từ 5
÷ 7
- Mức lương người lao động từ 1.400.000 ÷
1.700.000 VNĐ tháng người. - Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ cơng nhân viên nhằm nâng cao
trình độ nghiệp vụ, trình độ hiểu biết chung. - Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật trong hệ thống quản lý, hệ thống
dịch vụ, hệ thống luân chuyển chứng từ nhằm giảm tối đa các chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Bước vào năm sản xuất kinh doanh năm 2009, Công ty đã rút ra kinh nghiệm, những vấn đề còn thiếu sót của những năm trước từ đó đưa ra
những mục tiêu chủ yếu phải đạt được trong năm 2009 này là: -Về doanh thu: trên 60.000.000.000đ
- Lợi nhuận: Đạt ≥
5.000.000.000 đồng - Các khoản nộp ngân sách phải đạt:
≥ 150 so với năm 2008
- Thu nhập bình quân 1 CNV phải đạt: ≥
1.600.000 đ người tháng Sau gần 10 năm hoạt động công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể,
bên cạnh đó vẫn tồn tại những khó khăn, hạn chế. Vì vậy đầu năm 2009 ban lãnh đạo công ty đã đưa ra những định hướng chiến lược cho những năm tới.
- Thị trường: đẩy mạnh công tác Marketing, tập trung nỗ lực giải quyết các vấn đề: Mở rộng mạng lưới tiêu thụ.
- Cải tiến chất lược sản phẩm và tăng năng lực sản xuất. Hồn thiện cơng tác sử dụng nguồn lao động một cách hợp lý hơn nữa.
NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 47
II. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty Xây dựng Minh Cường.
Công ty TNHH Xây dựng Minh Cường là một doanh nghiệp tư nhân, trong những năm vừa qua Cơng ty đã có những kết quả cao.Tuy nhiên, về
thực tế trong quá trình hoạt động kinh doanh, Cơng ty còn nhiều hạn chế cần phải tiếp tục nghiên cứu. Trong những năm tiếp theo Công ty cần tiếp tục đẩy
mạnh sản xuất kinh doanh từng bước đưa Cơng ty đi lên. Để có thể tăng trưởng và phát triển vững chắc trong điều kiện cạnh tranh gay gắt thì việc
thực hiện những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.Với tư cách là sinh viên
thực tập tốt nghiệp, qua thời gian thực tập tại Công ty, trên cơ sở những tồn tại hiện có em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đóng góp về một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty:

1. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×