1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Căn cứ vào mục đích cho vay Căn cứ vào phương thức hồn trả Loại tài sản được tài trợ Số tiền trả trước.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
hỡnh thc ny hin cha c thc hiện. - Nguồn trả nợ chủ yếu của người đi vay có thể biến động lớn, phụ thuộc
vào q trình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm đối với công việc của những người này. Thông thường, với những người có q trình làm việc càng lâu thì
jmức thu nhập cũng tăng lên tương ứng với thời gian công tác, đặc biệt là với những người có kỹ năng và kinh nghiệm làm việc cao sẽ được trả mức lương
xứng đáng với khả năng của họ. Do đó, tất cả các yếu tố trên quyết định sự ổn định và mức độ thu nhập của khách hàng.
- Tư cách của khách hàng là yếu tố khó xác định song lại rất quan trọng, quyết định sự hoàn trả của khoản vay. Một khoản vay chỉ có thể được chấp
nhận khi khách hàng được đánh giá là có tư cách tốt, mục đích vay đúng đắn và phù hợp với chính sách cho vay của ngân hàng. Tuy vậy, tư cách của
khách hàng vay là yếu tố định tính , khó có thể được đánh giá một cách chính xác, mà chỉ có thể được xác minh và dự đốn trên cơ sở các thông tin thu thập
được về khách hàng. Điều này lại phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của nhân viên phân tích tín dụng.
2.
Các loại hình tín dụng tiêu dùng.
Trong phần này, việc phân loại tín dụng tiêu dùng được dựa trên nhiều tiêu thức khác nhau nhằm giúp đưa ra một cái nhìn tồn diện về tín dụng tiêu
dùng ở những giác độ khác nhau.

2.1. Căn cứ vào mục đích cho vay


• Tín dụng tiêu dùng cư trú
Tín dụng tiêu dùng cư trú là các khoản vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng hay cải tạo nhà ở của khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia đình.
Đây là khoản tín dụng có giá trị lớn, thời hạn cho vay dài và tài sản hình thành từ vốn vay thường là tài sản đảm bảo.
• Tín dụng tiêu dùng phi cư trú
Tín dụng tiêu dùng phi cư trú là các khoản vay nhằm tài trợ cho việc
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
3
Chuyên đề tốt nghiệp
trang tri cỏc chi phớ mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí học hành, giải trí và du lịch...
Đây là các khoản tín dụng mang tính chất nhỏ lẻ với thời hạn ngắn.

2.2. Căn cứ vào phương thức hồn trả


2.2.1. Tín dụng tiêu dùng trả góp.


Đây là hình thức tín dụng tiêu dùng trong đó người đi vay trả nợ gồm số tiền gốc và lãi cho ngân hàng nhiều lần, theo những kỳ hạn nhắt định
trong thời hạn cho vay. Phương thức này được áp dụng cho những khoản vay có giá trị lớn hoặc thu nhập định kỳ của người đi vay không đủ khả năng trả
hết một lần số nợ vay. Đối với loại hình này, các ngân hàng thường chú ý tới một số vấn đề sau:

a. Loại tài sản được tài trợ


Thiện chí trả nợ của người đi vay sẽ tốt hơn nếu tài sản hình thành từ vốn vay đáp ứng được nhu cầu thiết yếu đối với họ lâu dài trong tương lai. Khi lựa
chọn tài sản để tài trợ, ngân hàng thường chú ý đến điều này, vì vậy ngân hàng thường chỉ muốn tài trợ cho nhu cầu mua sắm những tài sản có thời hạn
sử dụng lâu bền hay có gía trị lớn. Vì với những loại tài sản như vậy, người tiêu dùng sẽ được hưởng những tiện ích từ chúng trong một khoảng thời gian
dài.

b. Số tiền trả trước.


Thông thường, ngân hàng yêu cầu người đi vay phải thanh toán trước một phần giá trị cần mua sắm, số tiền này được gọi là số tiền trả trước, phần
còn lại ngân hàng sẽ cho vay. Số tiền trả trước cần phải đủ lớn để một mặt làm cho người đi vay nghĩ rằng họ chính là chủ sở hữu của tài sản, mặt khác
có tác dụng hạn chế rủi ro cho ngân hàng. Một khi khơng cảm nhận được mình là chủ sở hữu của tài sản hình thành từ tiền vay thì người đi vay có thể
sẽ có thái độ miễn cưỡng trong việc trả nợ. Ngoài ra, khi khách hàng không trả nợ, trong nhiều trường hợp, ngân hàng đành phải tiếp nhận và phát mãi tài
Phan Thïy Tâm - KTPT 48A
4
Chuyên đề tốt nghiệp
sn thu hi nợ. Hầu hết các tài sản đã qua sử dụng đều bị giảm giá trị, tức là gía trị thị trường nhỏ hơn giá trị hạch toán của tài sản, cho nên số tiền trả
trước có một vai trò quan trọng giúp ngân hàng hạn chế rủi ro. Số tiền trả trước thường phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Loại tài sản: Đối với các tài sản có mức độ giảm giá nhanh thì số tiền trả trước nhiều, ngược lại với tài sản có mức độ giảm giá chậm thì số tiền
trả trước ít. - Thị trường tiêu thụ tài sản sau khi sử dụng: Tài sản sau khi đã sử dụng
nếu vẫn có thể tiếp tục được mua, bán dễ dàng thì số tiền trả trước có xu hướng thấp, ngược lại nếu tài sản đã qua sử dụng mà khó tìm được thị trường
tiêu thụ thì số tiền trả trước có xu hướng cao hơn. - Mơi trường kinh tế.
- Năng lực tài chính của người đi vay.

b. Chi phí của khoản tín dụng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×