1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Chi phí của khoản tín dụng Điều khoản thanh tốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
sn thu hi n. Hu ht các tài sản đã qua sử dụng đều bị giảm giá trị, tức là gía trị thị trường nhỏ hơn giá trị hạch toán của tài sản, cho nên số tiền trả
trước có một vai trò quan trọng giúp ngân hàng hạn chế rủi ro. Số tiền trả trước thường phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Loại tài sản: Đối với các tài sản có mức độ giảm giá nhanh thì số tiền trả trước nhiều, ngược lại với tài sản có mức độ giảm giá chậm thì số tiền
trả trước ít. - Thị trường tiêu thụ tài sản sau khi sử dụng: Tài sản sau khi đã sử dụng
nếu vẫn có thể tiếp tục được mua, bán dễ dàng thì số tiền trả trước có xu hướng thấp, ngược lại nếu tài sản đã qua sử dụng mà khó tìm được thị trường
tiêu thụ thì số tiền trả trước có xu hướng cao hơn. - Môi trường kinh tế.
- Năng lực tài chính của người đi vay.

b. Chi phí của khoản tín dụng


Đây là chi phí mà người đi vay phải trả ngân hàng cho việc sử dụng vốn. Chi phí này bao gồm lãi vay và các chi phí khác có liên quan. Chi phí của
khoản tín dụng này phải trang trải được chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động, rủi ro, đồng thời mang lại một phần lợi nhuận thoả đáng cho ngân hàng.

c. Điều khoản thanh toán


Khi xác định các điều khoản liên quan đến việc thanh toán nợ của khách hàng, ngân hàng thường chú ý tới một số vấn đề sau:
- Số tiền thanh toán mỗi định kỳ phải phù hợp với khả năng về thu nhập, trong mối quan hệ hài hoà với các nhu cầu chi tiêu khác của khách
hàng. - Giá trị của tài sản tài trợ không được thấp hơn số tiền tài trợ chưa thu
hồi. - Kì hạn trả nợ phải thuận lợi cho việc trả nợ của khách hàng. Kỳ hạn
trả nợ thường theo tháng. Bởi lẽ, thông thường, nguồn trả nợ chính của người
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
5
Chuyên đề tốt nghiệp
i vay lng c nhn hng tháng. - Thời hạn cho vay không nên quá dài. Thời hạn cho vay thường bị giới
hạn bởi thời hạn hoạt động của tài sản được tài trợ. Thời hạn cho vay quá dài dễ làm giá trị tài sản giảm mạnh. Hơn nữa, khi thời hạn cho vay quá dài thì
thiện chí trả nợ của người đi vay cũng như việc thu hồi nợ thường gặp nhiều rắc rối.
Số tiền thanh tốn cho mỗi định kỳ có thể được tính bằng một trong số các phương pháp sau đây:
Phương pháp gộp: Đây là phương pháp thường được áp dụng trong tín dụng tiêu dùng trả góp, do tính chất đơn giản và dễ hiểu của nó. Theo phương
pháp này, trước hết lãi được tính bằng cách lấy vốn gốc nhân với lãi suất và thời hạn vay, sau đó cộng gộp vào vốn gốc rồi chia cho số kỳ hạn phải thanh
tốn để tìm số tiền phải thanh tốn ở mỗi kỳ hạn trả nợ. Phương pháp lãi đơn
: Theo phương pháp này, vốn gốc người đi vay phải trả từng kỳ được tính đều nhau, bằng cách lấy vốn gốc ban đâu chia cho số kỳ
hạn thanh tốn. Còn lãi phải trả mỗi định kỳ được tính trên số tiền khách hàng thực sự còn thiếu ngân hàng.
Phương pháp hiện giá: Theo phương pháp này, số tiền gốc và lãi mà người đi vay phải trả được tính theo phương pháp hồn trả theo niên kim.Ta
có cơng thức: a=
1 1
1 −
+ +
n n
i i
i V
trong đó a: số tiền gốc và lãi phải trả theo từng kỳ nhất định. V: số vốn gốc ban đầu
i: lãi suất cho vay n: số kỳ hạn trả nợ
d.
Vấn đề phân bổ lãi cho vay theo thời gian .
Khi sử dụng phương pháp gộp để tính lãi, các ngân hàng thường tiến hành phân bổ lại phần lãi cho vay đã được tính. Việc phõn b cú th c
Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
6
Chuyên ®Ị tèt nghiƯp
thực hiện theo định kỳ gắn liền với các kỳ thanh tốn hoặc cũng có thể được thực hiện theo quý hay theo năm tài chính. Tuy nhiên, việc phân bổ lãi vay
theo năm tài chính thường được các ngân hàng áp dụng nhiều hơn.

e. Vấn đề trả nợ trước hạn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×