1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Vấn đề trả nợ trước hạn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
thc hin theo nh k gn lin với các kỳ thanh tốn hoặc cũng có thể được thực hiện theo quý hay theo năm tài chính. Tuy nhiên, việc phân bổ lãi vay
theo năm tài chính thường được các ngân hàng áp dụng nhiều hơn.

e. Vấn đề trả nợ trước hạn


Thông thường, người đi vay được quyền thanh tốn tiền vay trước hạn mà khơng bị phạt. Nếu tiền trả góp được tính theo phương pháp lãi đơn và
phương pháp hiện giá thì vấn đề rất đơn giản, người đi vay phải thanh tốn tồn bộ vốn gốc còn thiếu và lãi của kỳ hạn hiện tại cho ngân hàng. Tuy
nhiên, nếu tiền trả góp được tính bằng phương pháp gộp thì vấn đề có phần phức tạp hơn. Vì theo phương pháp gộp, lãi được tính dựa trên cơ sở giả định
rằng tiền vay sẽ được khách hàng sử dụng cho đến lúc kết thúc hợp đồng, cho nên nếu khách hàng trả nợ trước hạn thì thời hạn nợ thực tế sẽ khác với thời
hạn nợ gỉa định ban đầu và như vậy số tiền lãi phải trả cũng có sự thay đổi. Trong trường hợp này ngân hàng thường áp
dụng các phương pháp giống như phân bổ lãi vay nói trên.
2.2.2.Tín dụng tiêu dùng phi trả góp
Theo phương thức này, tiền vay được khách hàng thanh toán cho ngân hàng chỉ một lần khi đến hạn. Thường thì các khoản tín dụng tiêu dùng phi trả
góp chỉ được cấp cho các khoản vay có giá trị nhỏ với thời hạn khơng dài.
2.2.3.Tín dụng tiêu dùng tuần hồn
Đây là các khoản tín dụng tiêu dùng trong đó ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc phát hành séc được phép thấu chi dựa trên tài
khoản vãng lai. Theo phương thức này, trong thời hạn tín dụng được thoả thuận trước, căn cứ vào chi tiêu và thu nhập kiếm được từng thời kỳ, khách
hàng được ngân hàng cho phép được thực hiện việc vay và trả nợ nhiều kỳ một cách tuần hồn, theo một hạn mức tín dụng. Lãi phải trả mỗi kỳ có thể
được tính dựa trên một trong ba cách sau: - Lãi được tính dựa trên số dư nợ đã được điều chỉnh: Theo phương
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
7
Chuyên đề tốt nghiệp
phỏp ny, s d n được dùng để tính lãi là số dư nợ cuối cùng của mỗi kỳ sau khi khách hàng đã thanh tốn nợ cho ngân hàng.
- Lãi được tính dựa trên số dư trước khi được điều chỉnh: Theo cách này, số dư nợ được dùng để tính lãi là số dư nợ mỗi kỳ có trước khi khoản nợ
được thanh toán. - Lãi được tinhs trên cơ sở dư nợ bình quân.
2.3 Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ 2.3.1. Tín dụng tiêu dùng gián tiếp

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×