1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Chỉ tiêu phản ánh doanh số TDTD Chỉ tiêu phản ánh dư nợ TDTD

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
thi lĩnh vực mục tiêu, chính sách và giải pháp đựoc hoạch điịnh trong chiến lợc đã chọn.
- Kế hoạch 1 năm: Kế hoạch này cụ thể những mục tiêu, phơng hớng hoạt
động của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch. Có thể nói, đây là kế hoạch điều hành, bao gồm cả việc thiết lập các cân đối, cụ thể trên cơ sở nghiện cứu, dự
báo thị trờng mà điều chỉnh các kế hoạch tiếp theo.
2.
C s cho kế hoạch phát triển sản phẩm.
Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, mục tiêu của ngân hàng là tối đa hoá lợi nhuận trên cơ sở tối đa hố lợi ích của khách
hàng. Chính vì lẽ đó, trong q trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ của mình cho khách hàng, một việc làm quan trọng và cần thiết là xác định được mục
đích của việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ và đồng thời phải đánh giá được sản phẩm dịch vụ mà mình cung ứng thơng qua các chỉ tiêu đánh giá cụ thể.
Do đó, phát triển sản phẩm TDTD có thể được căn cứ dựa trên các chỉ tiêu sau:

2.1. Chỉ tiêu phản ánh doanh số TDTD


• Doanh số cho vay: Là tổng số tiền ngân hàng cho vay trong kỳ, nó phản
ánh một cách khái qt về hoạt động tín dụng của ngân hàng trong một thời kỳ nhất định, thường tính theo năm tài chính.
• Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng doanh số tuyệt đối
Giá trị tăng trưởng = Tổng doanh số - Tổng doanh số
doanh số tuyệt đối TDTD năm t
TDTD năm t-1 ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết doanh số TDTD năm t tăng so với năm t-
1 về số tuyệt đối là bao nhiêu. •
Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng doanh số tương đối Giá trị tăng trưởng doanh số tuyệt đốix100
Giá trị tăng trưởng = ____________________________
doanh số tương đối Tổng doanh s TDTD nm t-1
Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
17
Chuyên ®Ị tèt nghiƯp
ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết tốc độ tăng trưởng doanh số TDTD năm t so với năm t-1.
• Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng về tỷ trọng
Tổng doanh số TDTDx100 Tỷ trọng
= _______________________________
Tổng doanh số của hoạt động tín dụng ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết doanh số của hoạt động TDTD chiếm tỷ lệ
bao nhiêu trong doanh số của toàn bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng.

2.2. Chỉ tiêu phản ánh dư nợ TDTD


• Dư nợ TDTD:
Là số tiền mà khách hàng đang nợ ngân hàng tại một thời điểm, chỉ tiêu này thường được sử dụng kết hợp với chỉ tiêu doanh số cho vay nhằm phản
ánh tình hình mở rộng TDTD của ngân hàng. •
Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng dư nợ tuyệt đối Giá trị tăng trưởng =
Tổng dư nợ - Tổng dư nợ dư nợ tuyệt đối
TDTD năm t TDTD năm t-1 ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết dư nợ năm t tăng so với năm t-1 về số
tuyệt đối là bao nhiêu. •
Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng dư nợ tương đối Giá trị tăng trưởng
Giá trị tăng trưởng dư nợ tuyệt đối x100 dư nợ tương đối =
____________________________________ Tổng dư nợ TDTD năm t-1
ý nghĩa: Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng dư nợ TDTD năm t so với năm t-1.
• Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng về tỷ trọng
Tổng dư nợ TDTD x 100 Tỷ trọng = _______________________________
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
18
Chuyên đề tốt nghiệp
Tng d n ca hot động tín dụng ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết dư nợ của hoạt động TDTD chiếm tỷ lệ
bao nhiêu trong dư nợ của tồn bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng, đồng thời so sánh tỉ trọng này năm sau so với năm trước. Từ đó giúp cho ngân hàng
có những định hướng cụ thể trong việc mở rộng TDTD.

2.3. Chỉ tiêu phản ánh số lượng và số lượt khách hàng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×