1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Những nhân tố vĩ mô

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
dùng.
thc hin vic phỏt trin th trường sản phẩm TDTD cần xem xét những nhân tố ảnh hưởng tới nó, từ đó có những đánh giá một cách chính xác
hơn.

3.1. Những nhân tố vĩ mô


Bao gồm các yếu tố tổng quát như kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hố xã hội, dân số...Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có một số
có yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp , chính vì lẽ đó chúng ta sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng hơn.
• Mơi trường kinh tế
Môi trường kinh tế được phản ánh qua các giai đoạn của chu kỳ kinh tế, tốc độ tăng trưởng của GDP, tỷ lệ lạm phát, triển vọng các ngành nghề kinh
tế sử dụng vốn của ngân hàng, mức độ ổn định của giá cả, tỷ lệ thất nghiệp...Chính những yếu tố này phản ánh tính hấp dẫn về thị trường và sức
mua khác nhau đối với các thị trường hàng hố khác nhau. Nhờ đó giúp ngân hàng có được nguồn thơng tin đáng kể trong việc xác định quy mơ của việc
mở rộng TDTD. •
Mơi trường văn hố- xã hội Mơi trường văn hố- xã hội bao gồm nhiều vấn đề mang tính lâu dài và
có tác động đáng kể đến tín dụng tiêu dùng như văn hố tiêu dùng, thói quen sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tập quán tiết kiệm, đầu tư, kỳ vọng
cuộc sống, niềm tin tín ngưỡng...Nắm bắt các vấn đề về văn hoá xã hội là một điều khó khăn nhưng lại có giá trị lớn đối với các ngân hàng khi xem xét việc
mở rộng tín dụng tiêu dùng bởi lẽ các quyết định tiêu dùng của khách hàng phụ thuộc phần lớn vào thói quen tâm lý, trình độ văn hố, lối sống cộng
đồng... •
Mơi trường dân số Bao gồm cơ cấu dân số theo độ tuổi, giới tính, thu nhập... Đây là một
Phan Thïy Tâm - KTPT 48A
20
Chuyên đề tốt nghiệp
trong nhng yu t được các nhà hoạch định chiến lược của ngân hàng rất quan tâm. Bởi lẽ con người tạo ra thị trường, quy mô và tốc độ tăng dân số
cho biết quy mô và tốc độ tiêu thụ trên thị trường. Chính những nguồn thơng tin này đóng vai trò đáng kể đối với ngân hàng trong việc mở rộng tín dụng
tiêu dùng. •
Mơi trường cơng nghệ Mơi trường cơng nghệ kỹ thuật bao gồm các nhân tố gây tác động ảnh
hưởng đến công nghệ mới, sáng tạo sản phẩm và cơ hội thị trường mới. Đây được coi là yếu tố tạo khả năng cạnh tranh cho các ngân hàng, do vậy cần
phải nắm bắt nhanh chóng xu hướng công nghệ mới để không bị lạc hậu và mất lợi thế trong cạnh tranh.
• Mơi trường chính trị, pháp lý
Hoạt động ngân hàng có liên quan tới hệ thống lưu chuyển tiền tệ quốc gia, do đó cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn về phương diện pháp luật và
chính sách. Chính yếu tố này có tác động mạnh đến tín dụng tiêu dùng của ngân hàng, bởi một mơi trường chính trị ổn định sẽ tạo ra mơi trường đầu tư
an tồn, tạo lòng tin cho dân chúng. Hơn nữa, một môi trường pháp lý với những chính sách phù hợp lòng dân sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế
trong diễn ra trong nước một cách nhanh chóng và thuận tiện, cụ thể là hoạt động tiêu dùng của dân chúng và hoạt động tín dụng của ngân hàng.

3.2. Những nhân tố vi mô


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×