1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
2.1.2 Mụ hỡnh qun lý chi nhỏnh Đống Đa Hà Nội Sơ đồ 1.2: Mơ hình quản lí chi nhánh

2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban


Giám đốc, phó giám đốc: Thực hiện cơng tác quản lý hoạt động của chi nhánh trong phạm vi phân
cấp quản lý. Tổ chức quản lý kinh doanh cho tồn chi nhánh
• Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh của chi nhánh.
• Tổ chức cơng tác marketing tại chi nhánh cho phù hợp với chiến lược
marketing của chi nhánh trên địa bàn.
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
27
Giám đốc
Phó giám đốc
Bộ phận Quỹ chính Bộ phận Kiểm sốt
tín dụng
Bộ phận Quản lý nợ
Bộ phận Dịch vụ và tiền gửi
Bộ phận Thanh tốn quốc tế
Bộ phận tín dụng cá nhân
Bộ phận Tín dụng doanh nghiệp
Tổ hành chính quản trị
Phòng Kế tốn và quỹ
Phòng Quản lý tín dụng
Phòng Dịch vụ khách hàng
Bộ phn Tng hp
Phũng giao dch
Chuyên đề tốt nghiệp
Phũng dch vụ khách hàng: Phòng dịch vụ khách hàng là đơn vị kinh doanh thuộc bộ máy tổ chức
của chi nhánh Sacombank Đống Đa, phòng được chia làm ra thành bộ phận tín dụng Doanh nghiệp, bộ phận tín dụng cá nhân, bộ phận thanh toán quốc tế
và bộ phận dịch vụ và tiền gửi. •
Bộ phận tín dụng doanh nghiệp và cá nhân: o Thiết lập, duy trì và mở rộng các quan hệ với khách hàng tiếp thị các
sản phẩm tín dụng của NH cho khách hàng. o Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của bộ hồ sơ tín dụng,
phân tích, đánh giá khách hàng theo quy trình nghiệp vụ, đánh giá tài sản đảm bảo nợ vay, thẩm định tài chính dự án và cho vay hạn mức, quyết định trong
hạn mức được giao hoặc trình lên cấp trên các khoản cho vay, bảo lãnh, tài trợ thương mại.
o Quản lý hậu giải ngân kiểm ta việc tuân thủ các điều kiện vay vốn của khách hàng; Giám sát liên tục các khách hàng vay về tình hình sử dụng
vốn vay; thường xuyên trao đổi với khách hàng để nắm vững tình trạng của khách hàng.
o Thực hiện cho vay, thu nợ theo quy định. Xử lý gia hạn nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ gốc, lãi đúng hạn, chuyển nợ quá hạn, thực hiện các biện
pháp thu nợ. o Đề xuất hạn mức tín dụng cho từng khách hàng, chăm sóc tồn diện
khách hàng. o Cung cấp thơng tin cho phòng quản lý tín dụng, tham gia xây dựng
chính sách tín dụng, lập báo cáo tín dụng… •
Bộ phận Thanh toán quốc tế: Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ thanh tốn quốc tế như Tín dụng thư, Chứng từ nhờ thu, séc… hướng dẫn hỗ trợ
khách hàng trong các nghiệp vụ thanh toán quốc tế…, lập báo cáo hoạt ng
Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
28
Chuyên đề tốt nghiệp
nghip v, thực hiện hoạt động đối ngoại của chi nhánh với các NH nước ngồi
• Bộ phận dịch vụ và tiền gửi: Thực hiện chức năng giao dịch với khách
hàng, nhận tiền gửi, rút tiền, mở tài khoản tiền gửi, chuyển tiền, xử lý các yêu cầu của khách hàng về tài khoản, tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách
hàng.  Phòng quản lý tín dụng: Phòng quản lý tín dụng bao gồm 2 bộ phận:
Kiểm sốt tín dụng và quản lý nợ, có các chức năng: •
Quản lý, kiểm sốt phòng tín dụng trong giải ngân vốn vay •
Kiểm sốt hạn mức tín dụng của từng khách hàng •
Theo dõi hoạt động sử dụng vốn vay của khách hàng •
Quan sát, theo dõi sự tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động ngân hàng
• Là đầu mối tổng hợp các báo cáo tín dụng
 Phòng kế tốn và bộ phận quỹ chính: •
Thực hiện và kiểm tra cơng tác hạch tốn kế toán và chế độ báo cáo kế toán của các phòng và đơn vị trực thuộc.
• Lập và phân tích các báo cáo tài chính, kế tốn của chi nhánh.
• Quản lý, giám sát tài chính
• Cung cấp các thơng tin về tình hình tài chính và các chỉ tiêu thanh
khoản của chi nhánh. •
Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính, kế toán, xây dựng chế độ, biện pháp quản lý tài sản, định mức và quản
lý tài chính, tiết kiệm chi tiêu nội bộ, hợp lý và đúng chế độ. •
Thực hiện nộp thuế, trích lập và quản lý sử dụng các quĩ. •
Thực hiện kế hoạch chỉ tiêu nội bộ. •
Thực hiện các nghiệp vụ về tiền tệ, kho quĩ, quản lý nghiệp vụ của chi nhánh, thu – chi tiền mặt, quản lý chứng chỉ có giá, hồ sơ tài sản thế chấp,
thực hiện việc xuất nhập tiền mặt để đảm bảo thanh khoản tiền mặt cho chi nhánh, thực hiện các dịch vụ tiền tệ, kho quĩ cho khỏch hng
Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
29
Chuyên đề tốt nghiƯp
• Chịu trách nhiệm sự chính xác, kịp thời, hợp lý, trung thực của số liệu
kế toán, báo cáo kế tốn, báo cáo tài chính. Phản ảnh đúng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh theo đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của nhà
nước và của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín. Đảm bảo an toàn tài sản, tiền vốn của ngân hàng và khách hàng thông qua công tác hậu
kiểm và kiểm tra thực hiện chế độ kế toán, chế độ tài chính của các đơn vị trong Chi nhánh.

Đề xuất, tham mưu cho Ban Giám đốc về các giải pháp đảm bảo an toàn kho, quỹ và an ninh tiền tệ; phát triển các dịch vụ về kho quỹ; thực hiện
đúng quy chế, qui trình quản lý kho quỹ.  Tổ hành chính quản trị:

Quản lý theo dõi, bảo mật hồ sơ, lý lịch, nhận xét cán bộ nhân viên, các chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm của cán bộ cơng nhân viên.
• Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo của chi nhánh.
• Quản lý, theo dõi và chăm sóc các hoạt động sinh hoạt trong giờ hành
chính của cán bộ cơng nhân viên chức.  Phòng giao dịch: Là đơn vị trực thuộc chi nhánh, hoạt động như một
đại diện của chi nhánh tại cơ sở, có chức năng tiếp cận và phục vụ khách hàng, trực tiếp quản lý tài khoản và giao dịch với khách hàng, đáp ứng sự
thuận tiện cho khách hàng trong giao dịch với chi nhánh. Hiện chi nhánh quản lý 03 phòng giao dịch trên địa bàn quận. Phòng giao dịch của chi nhánh chịu
trách nhiệm: kiểm tra chứng từ giao dịch, kiểm soát nội bộ, tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn, bảo mật khi giao dịch với khách hàng…
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
30
Chuyên đề tốt nghiệp

I. Tng quan v hot ng kinh doanh của Ngân hàng trong những năm gần đây


1 Các sản phẩm chủ yếu của Sacombank 1.1. Sản phẩm tiền gửi
Sản phẩm tiền gửi của Sacombank bao gồm một số loại chính như sau: - Tiền gửi thanh tốn
- Tiết kiệm không kỳ hạn - Tiết kiệm định kỳ
- Tiết kiệm tích luỹ - Tiết kiệm có kỳ hạn dự thưởng
- Tiết kiệm vàng và VND đảm bảo theo giá trị vàng

1.2. Sản phẩm cho vay


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×