1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Số lượng và số lượt khách hàng.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
Biu 3: Tỡnh hỡnh tng trng TDTD theo mục đích cho vay tại chi nhánh qua các năm.

3.1. Số lượng và số lượt khách hàng.


Nằm trên địa bàn đông dân cư với màng lưới các chi nhánh cấp 2 ngày càng được mở rộng, khách hàng của chi nhánh rất đông với nhu cầu đa dạng.
Chỉ cần nhìn vào bảng doanh số cho vay và dư nợ TDTD tại chi nhánh qua các năm là có thể thấy được rằng các khoản TDTD ngày càng mở rộng về quy
mơ, điều đó cũng có nghĩa là số lượng khách hàng đến giao dịch với chi nhánh ngày càng tăng. Bên cạnh việc cố gắng duy trì mối quan hệ với những
khách hàng quen, khách hàng truyền thống thì chi nhánh cũng đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng mới đến thực hiện
giao dịch TDTD với chi nhánh. Nhờ những nỗ lực trên mà trong thời gian vừa qua, số lượng khách hàng đến thực hiện các giao dịch TDTD tại chi nhánh đã
tăng lên đáng kể, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ tín dụng nói chung và dư nợ TDTD nói riêng.
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
40
Chuyên đề tốt nghiệp
Bng 7: S lt khỏch hàng đến quan hệ giao dịch TDTD với chi nhánh trong năm
Năm
Chỉ tiêu
2006 2007
2008 2009
Tuyệt đối
Tuyệt đối
tăng so
2006 Tuyệt
đối tăng so
2007 Tuyệt
đối tăng so
2008
∑ DS TDTD
tỷ VNĐ
98 150
52 250
100 320
70

khách hàng lượt
12800 14200
1400 17000 2800
19500 2500
Nguồn: Báo cáo tình hình TDTD tại chi nhánh qua các năm Bảng số liệu trên cho thấy, cùng với sự tăng lên trong doanh số TDTD là
sự tăng lên của số khách hàng đến giao dịch TDTD với chi nhánh. Khách hàng của chi nhánh ngày càng tăng qua các năm, điều này chứng tỏ uy tín của
chi nhánh ngày càng được nâng cao trên thị trường, nhờ đó sẽ tăng khả năng cạnh tranh của chi nhánh .Chính điều này sẽ tạo điều kiện tốt cho chi nhánh
mở rộng hơn nữa hoạt động TDTD. Trong thời gian tới đây chi nhánh tiến hành việc nghiên cứu, phân loại thị trường, phân loại khách hàng nhằm thực
hiện tốt việc mở rộng TDTD cả về số lượng và số lượt khách hàng cũng như thực hiện việc đa dạng hoá các loại hình TDTD.
Như vậy, thơng qua các chỉ tiêu đánh giá mở rộng TDTD có thể thấy
được rằng chi nhánh Sacombank Đống Đa đã có những nỗ lực đáng kể trong việc mở rộng TDTD. Từ việc tăng quy mô doanh số cho vay,dư nợ TDTD và
tăng số lượng khách hàng cho đến việc thực hiện mở rộng loại hình TDTD đã thể hiện sự quan tâm của chi nhánh trong việc vừa mở rộng TDTD vừa nâng
cao chất lượng TDTD.
Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
41
Chuyên đề tốt nghiệp

3.2. Tình hình doanh thu từ hoạt động TDTD .


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×