1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Hồn thiện quy trình cho vay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
dng nn vn minh thanh toỏn.

1.3. Hon thiện quy trình cho vay


Hồn thiện quy trình cho vay có thể được hiểu theo các khía cạnh sau đây:
Thứ nhất, xây dựng một hệ thống các quy định cụ thể áp dụng đối với mỗi loại cho vay tiêu dùng, bao gồm: đối tượng cho vay, điều kiện cho vay,
mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay, quy trình giải ngân, giám sát và thu nợ.
Hiện nay, trong hệ thống NH Sacombank cũng đã cung cấp tài liệu về thực hiện quy trình cho vay tiêu dùng, tuy nhiên tài liệu này chỉ đưa ra các
quy định, trình tự thực hiện cho vay tiêu dùng áp dụng chung trong toàn hệ thống. Thực tế, cho vay tiêu dùng có nhiều loại, mỗi loại có sự khác nhau về
đối tượng và tính chất khoản vay. Chính vì vậy, khơng thể áp dụng quy trình cho vay chung vào tất cả các loại cho vay tiêu dùng. Hơn nữa, mỗi chi nhánh
của NH Sài Gũn Thương Tín lại hoạt động trên những địa bàn khác nhau với sự khác nhau về kinh tế, văn hoá xã hội...Điều này dẫn đến là đối tượng khách
hàng của từng chi nhánh cũng có sự khác nhau đáng kể. Thứ hai, hoàn thiện quy trình cho vay còn được hiểu là việc giảm bớt các
thủ tục rườm rà phức tạp khi khách hàng đến vay vốn tại ngân hàng. Trên cơ sở quy trình cho vay chung được áp dụng trong hệ thống NH Sacombank, chi
nhánh nên lập ra quy trình cho vay cụ thể hơn nhằm phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mà chi nhánh phục vụ. Đồng thời chi nhánh cần chú trọng
việc phân loại, thẩm định khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Một quy trình cho vay hợp lý, khoa học sẽ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả
của khoản vay.
1.4.
Gắn mở rộng TDTD đi đơi với việc nâng cao chất lượng TDTD
Có thể khẳng định lại một lần nữa rằng, sự cạnh tranh giữa các NHTM hiện nay diễn ra rất gay gắt. Khách hàng giờ đây được cung cấp mọi sản
Phan Thïy Tâm - KTPT 48A
57
Chuyên đề tốt nghiệp
phm tho món nhu cầu của họ, họ khơng còn phân vân trong việc lựa chọn sản phẩm mà họ phân vân trong việc lựa chọn ngân hàng sẽ cung cấp
sản phẩm cho mình. Chính vì vậy, để có thể vượt lên đối thủ cạnh tranh, các ngân hàng chỉ bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm của mình nhằm đem
lại sự thoả mãn tối đa cũng như sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng. Lý do quan trọng nữa là chỉ có nâng cao chất lượng TDTD mới tạo điều kiện cho
việc mở rộng TDTD. Thực tế này cho thấy rằng, việc mở rộng TDTD phải đi đôi với việc nâng
cao chất lượng TDTD. Nếu các khoản TDTD được mở rộng nhưng đồng thời chất lượng lại giảm sút thì nó khơng chỉ đem đến rủi ro cho ngân hàng mà còn
làm giảm chất lượng kinh doanh nói chung của ngân hàng. Điều đó chứng tỏ việc mở rộng TDTD là chưa hiệu quả. Tại ngân hàng, chất lượng TDTD phụ
thuộc vào trình độ chun mơn của đội ngũ cán bộ tín dụng, phụ thuộc vào quy trình thủ tục cho vay hợp lý và khoa học, ngồi ra còn phụ thuộc vào sự
phát triển công nghệ tại ngân hàng. Sự kết hợp của các yếu tố trên nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng TDTD, nhờ đó ngân hàng
khơng những duy trì được khách hàng cũ mà còn thu hút thêm nhiều khách hàng mới.
Qua việc phân tích và đánh giá mở rộng TDTD tại chi nhánh, có thể thấy được rằng chi nhánh cần chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng các
khoản TDTD, có như vậy thì việc mở rộng TDTD mới hiệu quả. Chi nhánh cần nêu rõ mục tiêu mở rộng TDTD cần đi đôi với việc nâng cao chất lượng
TDTD.

1.5. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×