1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Thiết lập các mục tiêu: Phát triển các tiền đề:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.55 KB, 56 trang )


- Các yếu tố bên ngoài tổ chức: Khách hàng Đối thủ ca ̣nh tranh
Nhà cung cấp Chính phủ
Môi trường kinh tế vi mô, vĩ mô. Môi trường luâ ̣t pháp…
Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp và quyết đi ̣nh đến công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch. Do đó, cần nghiên cứu kỹ các yếu tố này.

1.2.2 Thiết lập các mục tiêu:


Các mục tiêu kinh doanh cần xác định rõ thời gian thực hiện và lượng hoá đến mức cao nhất có thể. Mặc dù doanh nghiệp thường có 2 mục tiêu
định tính và định lượng nhưng những loại mục tiêu định lượng thường có vẻ dễ dàng hơn và dễ thực hiện hơn. Ngoài ra mục tiêu kinh doanh cũng cần
được phân nhóm theo thứ tự ưu tiên. Một doanh nghiệp có thể có hai mục tiêu là mục tiêu hàng đầu và mục tiêu hàng thứ hai. Những mục tiêu hàng
đầu liên quan đến sự sống còn và thành đạt của doanh nghiệp, đó là những mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận và thị phần. Không đạt được một mức lợi
nhuận, mức doanh thu hay mức thị phần nhất định cho thời kỳ nào đó, doanh nghiệp có thể bị phá sản. Mục tiêu hàng thứ hai lại liên quan đến tính hiệu
quả của doanh nghiệp. Chúng cũng rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp, nhưng không phải lúc nào cũng ảnh hưởng đến sự sống còn.
Các mục tiêu này có thể thể hiện mức độ quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm của doanh nghiệp, sự phát triển của sản phẩm mới hay tính hiệu
quả của cơng tác quản lý.Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp trong khu vực Nhà Nước và khu vực tư nhân dường như đều chú trọng đến mục
tiêu hàng thứ hai để thu hut khách hàng, được coi là ảnh hưởng lâu dài tới sự
6
sống cồn của doanh nghiệp và các mục tiêu hàng thứ nhất với sự ảnh hưởng trực tiếp và trước mắt. Cho dù có chú trọng tới mục tiêu nào hơn thì điều
quan trọng là phải xác định mục tiêu một cách rõ ràng, có thể đo lường được và mang tính khả thi. Ngồi ra, cũng cần xác định rõ trách nhiệm trong việc
thực hiện mục tiêu và thời gian hồn thành mục tiêu đó. Trong quá thiết lâ ̣p mu ̣c tiêu cần xác đi ̣nh chia các mu ̣c tiêu thành các
mu ̣c tiêu ngắn ha ̣n, trung ha ̣n và dài ha ̣n để viê ̣c thực hiê ̣n mu ̣c tiêu được dễ dàng hơn
Căn cứ vào từng thời kỳ, từng điều kiê ̣n cu ̣ thể để có mu ̣c tiêu cu ̣ thể phù hơ ̣p với tổ chức.

1.2.3 Phát triển các tiền đề:


ở bước thứ ba này chúng ta cần lưu ý tới việc phát triển các tiền đề. Tiền đề của việc lập kế hoạch kinh doanh là các dự báo và các chính sách cơ bản
có thể áp dụng. Chúng là giả thiết cho việc thực hiện kế hoạch kinh doanh sau này. Đó có thể là địa bàn hoạt động, quy mô hoạt động, mức giá, sản
phẩm là gì, triển khai cơng nghệ gì... Một số tiền đề là những dự báo, các chính sách còn chưa ban hành. Các
tiền đề được giới hạn theo các giả thiết có tính chất chiến lược hoặc cấp thiết dẫn đến một kế hoạch kinh doanh. Các tiền đề này có ảnh hưởng nhiều nhất
đến sự hoạt động của kế hoạch kinh doanh đó. Sự nhất trí về các tiền đề là điều kiện quan trọng để lập kế hoạch kinh doanh. Vì vậy, khơng nên đòi hỏi
kế hoạch kinh doanh và ngân quỹ từ cấp dưới khi chưa có, để cho ho ̣ có thời gian nghiên cứu chi tiết, cu ̣ thể và trước hết có những chỉ dẫn cho người
đứng đầu các bộ phận của mình.
7

1.2.4 Xây dựng các phương án :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×