1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Những cơ hội và nguy cơ: Tóm tắt tổng quát:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.55 KB, 56 trang )


1.3.7
Kế hoạch tương lai :
Hãy thuyết phục những nhà đầu tư về khả năng thành công và sự phát triển của lĩnh vực mà bạn kinh doanh, bằng cách đưa ra những dẫn chứng cụ
thể. Phải tính tốn chi phí và doanh thu thực tế, cụ thể để dựa vào đó tính được lợi nhuận thu được. Lên kế hoạch tài chính để thể hiện rằng các khoản
doanh thu và các nguồn tài trợ vốn đều có thể đáp ứng, chi trả cho tất cả các khoản thanh tốn. Trình bày kế hoạch kinh doanh cụ thể trong vòng 4 hoặc 5
năm tới.

1.3.8 Những cơ hội và nguy cơ:


Phải thể hiện rằng bạn đã lường trước mọi khả năng có thể xảy ra như những cơ hội hay rủi ro có thể gặp phải. Những bản dự tính về thu nhập hay
doanh thu trong vòng 5 năm tới vẫn chưa đủ đảm bảo chắc chắn cho nên bạn phải tính tốn lại một lần nữa tồn bộ kế hoạch kinh doanh của bạn trong
điều kiện thuận lợi cũng như trong điều kiện rủi ro. Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng nên được quan tâm.

1.3.9 Nhu cầu tài chính:


Tuy rằng trong bản trình bày kế hoạch tương lai bạn có thể đề cập đến số tiền mà bạn cần trong khoảng thời gian nào nhưng khơng nhất thiết phải nói
nguồn vốn đó ở đâu ra. Có rất nhiều nhà đầu tư sẽ quan tâm như các cá nhân, các cơ quan, tổ chức công, các ngân hàng hay công ty cổ phần. Hãy
chọn một hình thức liên kết hợp lý và nêu rõ ai đã bỏ ra bao nhiêu vốn và số cổ phần mà họ nắm giữ là bao nhiêu.
11
1.3.10
Tài liệu kèm theo:
Hãy cung cấp cho các nhà đầu tư tất cả các thông tin liên quan cần thiết. Gửi kèm lý lịch của người sáng lập, cũng như các thành viên quan trọng
trong cơng ty, có anhr hưởng đến mặt hang kinh doanh, kết quả nghiên cứu thị trường và bản đề xuất cũng như danh sách các vị trí đề cử.
1.4. Cách viết một bản kế hoạch kinh doanh 1.4.1 Mục lục:
Bản mục lục nên liệt kê tất cả các lĩnh vực kinh doanh chính trong kế hoạch kinh doanh của bạn, và có thể được chia thành các đề mục nhỏ quan
trọng hoặc để làm rõ. Hãy nhớ rằng trang mục lục phải được sắp xếp một cách rõ ràng, ngăn nắp và đánh số trang theo đúng cách thức. Bản mục lục sẽ
giúp người đọc dễ dàng theo dõi kế hoạch kinh doanh của bạn.

1.4.2 Tóm tắt tổng quát:


Tóm tắt tổng quát nên đề cập những vấn đề sau một cách rõ ràng, chính xác:
-
Giới thiệu qua về doanh nghiệp : các đoạn mở đầu nên giới thiệu doanh nghiệp làm gì và ở đâu. Nên giới thiệu ngắn gọn thi ̣ trường của doanh
nghiệp, số kinh phí mà doanh nghiệp mong muốn có và nguồn kinh phí đó sẽ được sử dụng như thế nào.
-
Tầm nhìn và sứ mệnh : lời tun bố về tầm nhìn và sứ mệnh khơng chỉ định hướng cho bản kế hoạch kinh doanh mà còn cho toàn bộ doanh nghiệp.
Lời tuyên bố này sẽ xác định con đường mà doanh nghiệp sẽ đi theo và nhuyên tắc chỉ đạo các chức năng xuyên xuốt của doanh nghiệp. Lời tuyên
bố về tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp cho người đọc biết được thông
12
tin và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này rất quan tro ̣ng trong bản tóm tắt, nó là điểm thu hút nhà đầu tư nhất.
-
Xem xét cơ hội : mơ tả, lượng hố cơ hội xem doanh nghiệp phù hợp ở điểm nào. Giải thích tại sao doanh nghiệp lai tham gia ngành kinh doanh này
và lý do doanh nghiệp tận dụng những cơ hội này.
-
Tóm tắt thị trường : thị trường rộng lớn đến mức nào và giai đoạn phát triển của thi trường. Những động lực chính, xu hướng, ảnh hướng chính trên
thị trường là gì ?
-
Tạo sự khác biệt : điều gì tạo nên sự khác biệt giữa sản phẩm của doanh nghiệp bạn so với các sản phẩm khác. Sản phẩm của doanh nghiệp đã
đăng kí bản quyền chưa. Sản phẩm hay dịch vụ của bạn có tốt hơn, rẻ hơn khơng ? Có phải lợi thế của doanh nghiệp bạn chỉ là tạm thời ? bạn có các
bước để nảo vệ vị thế của mình khơng ? liệu có các cản trở gia nhập thi trường đúng như trong báo cáo tài chính khơng ?
-
Mô tả sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp : phần này nên miêu tả một cách ngắn gọn sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.
-
Sơ yếu lý lịch đội ngũ quản lý : xem xét lịch sử, đội ngũ quản lý của doanh nghiệp là một trong những yếu tố dự báo về sự thành công mà các nhà
đầu tư quan tâm. Bạn nên nhấn mạnh những kinh nghiệm và sự phù hợp của đội ngũ quản lý. Đồng thời nêu những thành tựu chính mà doanh nghiệp đã
đạt được.
-
Bản chất và sử dụng nguồn thu : doanh nghiệp đang cần bao nhiêu vốn đầu tư. Bạn hãy chú rằng một trong những nguyên nhân dẫn tới sự thành bại
của doanh nghiệp là vấn đề vốn đầu tư. Bạn nên biết rõ doanh nghiệp mình cần bao nhiêu vốn để hoạt động. Nhà đầu tư cũng rất quan tâm đến việc
nguồn vốn mà mình bỏ ra sẽ được sử dụng như thế nào ?
13

1.4.3 Giới thiệu về công ty:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×