1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Giới thiệu về công ty:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.55 KB, 56 trang )


1.4.3 Giới thiệu về cơng ty:


Phần này trình bày vắn tắt làm thế nào doanh nghiệp đạt được vị trí này và trong tương lai định hướng sẽ như thế nào? Nguồn gốc cho việc kinh
doanh của doanh nghiệp là gì? doanh nghiệp kiếm được doanh thu tới thời điểm này như thế nào? cơ cấu pháp lý của doanh nghiệp như thế nào? ai là
chủ hiện tại và tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu? cơ sở vật chất hiện tại và tương lai?...
-
Mô tả pháp lý: gồm những chi tiết sau: doanh nghiệp được thành lập khi nào, vài dòng mơ tả lĩnh vực kinh doanh của daonh nghiệp, tóm tắt
doanh nghiệp cung cấp những gì.
-
Lịch sử của doanh nghiệp: tổng quan về lịch sử kinh doanh của doanh nghiệp. Sắp xếp chi tiết chi tiết thành các sự kiện theo dòng thời gian hoặc
theo hình thức văn kể, nêu cả các thành tựu và các mốc lịch sử quan trọng. Giải thích sự hình thành của doanh nghiệp và động lực cho sự phát triển của
doanh nghiệp, sự kết hợp của các sản phẩm – dịch vụ theo thời gian thay đổi như thế nào. Liệt kê dữ liệu trước đây về bán hàng, lợi nhuận, số lượng nhân
viên, và các dữ kiện quan trọng khác để hình thành nên doanh nghiệp: chủ đầu tư của doanh nghiệp là ai và cổ phần họ nắm giữ là bao nhiêu? đội ngũ
quản lý được hình thành như thế nào?
-
Thực trạng: ghi nhanh địa điểm doanh nghiệp hiện đang ở đâu. Doanh nghiệp hiện bán mặt hàng gì, lợi nhuận hàng năm là bao nhiêu, doanh nghiệp
có bao nhiêu nhân viên, mức độ thành công của doanh nghiệp hiện nay như thế nào? Chỉ rõ điểm mạnh đồng thời thẳng thắn thừa nhận điểm yếu và
những hạn chế còn tồn tại trong doanh nghiệp và đề ra các giải pháp khắc phục. Doanh nghiệp được tài trợ như thế nào cho đến thời điểm này. Chủ
đầu tư hiện nay của doanh nghiệp là ai và hiện tại tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu.
14
-
Mục tiêu tương lai: phần này sẽ cho người đọc biết được định hướng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mong đạt được gì 1, 2 năm hoặc 5,10 năm
tới? Liên hệ phần này với những khoản đầu tư của doanh nghiệp để cho nhà đầu tư hiểu tại sao daonh nghiệp cần tiền đầu tư của họ và doanh nghiệp sẽ
dùng tiền họ vào việc gì. Giải thích phương pháp tiếp cận tổng thể để doanh nghiệp đạt tăng trưởng và lợi nhuận lạc quan bằng ngông ngữ lạc quan
nhưng phải đảm bảo thực hiện được những điều đó.
-
Chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp: đây là lúc bạn giải thích cho nhà đầu tư làm cách nào để thu hồi vốn mà họ đã bỏ ra, theo bạn số lợi nhuận
trên vốn của họ sẽ thu được là bao nhiêu và trong thời gian bao lâu. Chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp có thể bao gồm viẹc bán và sáp nhập doanh
nghiệp, đội ngũ quán lý lua lại, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO hoặc bán cho tư nhân.

1.4.4 Sản phẩm và dịch vụ:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×