1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Phân tích thị trường:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.55 KB, 56 trang )


- Ngành của doanh nghiệp bạn có bị chi phối nhiều khơng hay có bị chính phủ kiểm sốt nhiều khơng?
- Giải thích tổng quan về hệ thống phân phối sản phẩm dịch vụ trong ngành của bạn.
-
Để phân phối được trong ngành của bạn có khó khơng?

1.4.6 Phân tích thị trường:


Phần này trong kế hoạch kinh doanh nên trình bày về quy mô thị trường, xu hướng tốc độ tăng trưởng, phân tích cạnh tranh, dự báo thị trường, giai
đoạn phát triển tương đối và các quyết định về sản phẩm- dịch vụ. Điều quan trọng là mô tả tổng thể thi trường cũng như phân đoạn thị trường mục tiêu
của doanh nghiệp. Bạn nên thảo luận những thay đổi đang diễn ra trên thị trường, xu hướng ngắn hạnvà dài hạn, tác động của công nghệ, quy định của
chính phủ và nền kinh tế.
1.4.7
Thị trường mục tiêu:
Điều cốt yếu là phải xác định rõ thị trường mục tiêu trong kê hoạch kinh doanh nhà đầu tư thông tin này. Khách hàng của doanh nghiệp hiện nay là ai
và đặc điẻm của họ như thế nào? Cung cấp thông tin như tuổi, giới tính, vị trí địa lý, thu nhập, sức mua tương đương.
Mục tiêu của phần này nhằm xây dựng hồ sơ về khách hàng điển hình của doanh nghiệp. Bạn càng mô tả rõ ràng bao nhiêu, càng dễ xây dựng
chiến lược Marketing tiếp cận khách hàng một cách có hiệu quả. Thơng tin và nghiên cứu được đưa ra trong phần thị trường mục tiêu nên
láy từ nguồn sơ cấp và thứ cấp. Nguồn sơ cấp bao gồm nguồn thông tin mà bạn phát hiện ra hoặc đúc kết từ kinh nghiệm bản thân và nghiên cứu như
nhgiên cứu cá nhân, kết quả bảng điều tra, đi thăm thực địa và đối thoại với
17
chuyên gia nước ngồi. Nguồn thứ cấp gồm các nguồn như tạp chí, sách báo, số liệu của chính phủ hay trên internet
1.4.8
Kế hoạch Marketing Bán hàng:
Mô tả người sử dụng sản phẩm- dịch vụ của doanh nghiệp bạn. Họ là ai, ở đâu, số lượng là bao nhiêu? số lượng này tăng hay giảm, vì sao? Có sự tập
trung về địa lý không? đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp là thị trường nội địa hay cả các cơ hội trên thị trường quốc tế? Làm thế nào để tiếp cận thị
trường? Làm thế nào để khách hàng biết được thương hiệu, hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp? Ai chịu trách nhiệm bán hàng và Marketing? Để có
mô ̣t kế hoa ̣ch marketing tốt thì phải trả lời được các câu hỏi này.
Phần marketing và bán hàng nên bao gồm những nội dung sau: - Chiến lược bán hàng- phân phối
- Chiến lược giá cả - Xác vị trí của sản phẩm
- Quảng bá thương hiệu - Chiến lược quảng bá sản phẩm:
+ Quảng bá, xúc tiến bán hàng + Quan hệ công chúng PR
+ Quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng + Marketing trực tiếp
+ Triển lãm thương mại
-
Chiến lược kế hoạch lập website - Liên minh quan hệ với đối tác chiến lược
- Ngân sách Marketing
18
1.4.9
Phân tích cạnh tranh:
Đối thủ cạnh tranh đã đi trước bạn trên thị trường. Họ đã thiết lập được vị thế, phân phối, tiếp cận và có khách hàng. Sự thành công của doanh nghiệp
bạn phụ thuộc vào khả năng doanh nghiệp dành được khách hàng từ đối thủ cạnh tranh hoặc chiếm được một phân đoạn thi ̣ trường chưa được khai thác.
Nên đưa ra bảng biểu hoặc đồ thị cho thấy thị phần của đối thủ cạnh tranh, xu hướng và sự thay đổi theo thời gian. Giải thích thị phần mà doanh nghiệp
bạn định chiếm lĩnh, từ tay ai và làm thế nào doanh nghiệp bạn xâm nhập được vào thị trường này.
Bạn có thể trình bày ưu thế của mình so với các đối thủ cạnh tranh ở chỗ nào? tại sao khách hàng lại chọn doanh nghiệp bạn chứ không phải một
doanh nghiệp khác? ai đang chiếm lĩnh thị trường và tai sao họ làm được như vậy? điểm yếu của đối thủ cạnh tranh là ở chỗ nào và làm thế nào để tận
dụng được những điểm yếu này. Liệt kê những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh với cái nhìn khách quan. Đây là phần bạn cần cân nhắc khi
hoàn thành phân tích cạnh tranh. Phần này nên gồm những mục sau: - Tổng quan
- Các sự kiện kinh phí gần đây - Sáp nhập mua lại doanh nghiệp
- Liệt kê và mơ tả các đối tượng cạnh tranh chính - Phân tích chính xác từng đối thủ cạnh tranh
- Mặt mạnh mặt yếu - Tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp
1.4.10
Đội ngũ quản lý:
Trong khi phần tóm tắt tổng quát có một đoạn rất ngắn về nói về đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt, phần này nên đi cụ thể và từng cán bộ quản lý chủ
19
chốt được giao trọng trách quản lý tiền của nhà đầu tư. Nhấn mạnh kinh nghiệm và thành công trước đây. Phần này nên bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch của cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp - Sơ đồ tổ chức hiện nay và tương lai
- Bảng bố trí nhân lực - Ban tư vấn
- Ban giám đốc Sơ đồ tổ chức : một bảng sơ đồ tổ chức đơn giản sẽ giúp giải thích cơ cấu
của doanh nghiệp, cấu trúc báo cáo và các vị trí. Bảng sơ đồ nên phản ánh sơ đồ hiện nay và tương lai có thể đưa ra hai bảng trước và su khi có kinh phí.
Hai bảng này sẽ hưu ích hơn nếu bạn dự đoán được những thay đổi quan trọng trong cơ cấu tổ chức sau khi có kinh phí.
Bảng bố trí nhân lực : bạn bổ nhiệm những vị trí nào và khi nào. Điều này nên gắn với việc sự dụng nguồn thu và dự báo tài chính
Ban tư vấn : một ban tư vấn tốt có thể là một tài sản có giá trị giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn và phát triển bền vững. Hãy tìm những
người là chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng kế tốn, luật pháp, cơng nghệ...
1.4.11
Dự báo tài chính :
Tất cả mọi thứ đưa vào bản kế hoạch kinh doanh đến thời điểm này cần sự hỗ trợ của các giả định và dự báo tài chính của doanh nghiệp. Nói cách
khác, người đọc khơng nên ngạc nhiên khi xem bảng doanh thu trong vòng 5 năm tới bởi vì bạn đã cho họ thông tin chi tiết về thị trường, cơ hội và chiến
lược của bạn. Bạn đã mô tả lợi thế so với đối thủ cạnh tranh, bạn đã liệt kê cách tiếp cận thị trường và đội ngũ quản lý có thể đạt được mục tiêu đề ra.
Dự báo nên có tính lozic với những gì bạn đã đưa vào bản kế hoạch này
20
Phần này nên cung cấp cho người đọc lý do tại sao bạn đưa ra dự báo tài chính và nên những mục sau :
- Tổng doanh số - Dự báo đơn vị
- Chi phí của hàng hố đã bán - Tổng lãi
- Phí chi phí nhân sự - Chi phí marketing
- Thâm nhập thị trường - Các khoản thuế
- Các tiện ích - Điện thoại
- Lương - Kiểm kê
- Chi phí thuê chuyên gia - Hoa hồng
- Đi lại và giải trí - Nghiên cứu
-
Và các khoản phát sinh khác
1.4.12
Báo cáo tài chính
Quản lý tài chính tốt là một trong những cách tốt nhất và doanh nghiệp có thể duy trì để khả năng sinh lợi và khả năng chi trả. Bạn có thể quản lý tài
chính của doanh nghiệp đến mức nào là vấn đề then chốt đối với sự thành công của doanh nghiệp. Mỗi năn có hàng nghìn doanh nghiệp có tiềm năng
bị thua lỗ vì quản lý rài chính không tốt. Với tư cách là chủ doanh nghiệp bạn cần xác định và thực hiện chính sách tài chính đảm bảo và bạn sẽ bảo
21
đảm hoàn thành kế hoạch tài chính của mình. Để quản lý tài chính một cách có hiệu quả, lập kế hoạch ngân sách tốt và thực hiện bằng cách xác định số
tiền thực tế cần để mở doanh nghiệp chi phí khởi sự doanh nghiệp và số tiền cần để duy trì hoạt động của doanh nghiệp chi phí vận hành. Bước đầu
tiên để xây dựng một bản kế hoạch tài chính tốt là hồn tất báo cáo thu nhập, phân tích dòng tiền và bảng cân đối tài khoản
-
Bảng báo cáo thu nhập: công cụ đầu tiên cho một bảng báo cáo tài chính tốt là bảng báo cáo thu nhập. Đây là thước đo cho doanh thu và chi phí
của doanh nghiệp trong một khoản thời gian xác định. Báo cáo này được soạn định kỳ hàng tháng trong năm đầu tiên và hàng năm trong suốt 5 năm
để cho thấy kết quả hoạt động trong thời gian kế toán này. Báo cáo này nên tuân theo những nguyên tắc kế toán đã được thống nhất chúng GAAP và
doanh thu và chi phí khơng tính đến tính chất của doanh nghiệp.
-
Phân tích dòng tiền: phân tích dòng tiền được thiết kế để cho thấy bạn đang dùng tiền vào đâu và tốc độ như thế nào. Bản phân tích này được nhà
đầu tư rất quan tâm vì họ muốn xem khi nào bạn có dòng tiền mặt tốt.
-
Bảng cân đối tài sản: bảng cân đối tài khoản cho thấy bức tranh về sức khoẻ tài chính của doanh nghiệp bạn tại một thời điểm xác định thường là
cuối thời kỳ kế toán. Bảng này liệt kê các tài sản hữu hình và vơ hình của doanh nghiệp được gọi là tài sản có và các khoản nợ của doanh nghiệp,
hoặc là đối với chủ nợ tài sản nợ hoặc đối với chủ sở hữu vốn góp cổ đơng hoặc giá trị tịnh của doanh nghiệp
1.4.13
Chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp :
Để thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp mình, điều mấu chốt là phải có một kế hoạch rút lui cho các nhà đầu tư có thể thu hồi vốn của minh và rut
lui khỏi doanh nghiệp bạn. Phần viết về chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp
22
của bạn nên nêu ra kế hoạch dài hạn cho doanh nghiệp mình. Bạn cho rằng doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động trong tương lai hoặc bạn có quan tâm
đến việc tiếp tục phát triển doanh nghiệp trong một vài năm? Bạn tham gia kinh doanh để cuối cùng thu được khoản tiền lớn hay bạn quan tâm đến việc
điều hành một doanh nghiệp phát triển bền vững? Bạn phảI nghĩ qua hết những vấn đề này và quyết định bạn dự định làm gì với doanh nghiệp mình.
Trước khi bạn có thể trả lời được câu hỏi này và vấn đề liên quan đến việc làm thế nào nhà đầu tư có thể rút lui khỏi doanh nghiệp bạn. sau đây là một
số chiến lược rút lui cần cân nhắc: - Bán cổ phiếu ra công chúng lần đầuIPO đây là một sự kiện rất hiến
đối với doanh nghiệp mới hoạt động - Sáp nhập mua lại công ty
- Đối tác kinh doanh mua lại doanh nghiệp
-
Bản quyền kinh doanh.
23
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH
TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐTPT NAM HÀ NỘI
2.1 Giới thiê ̣u về chi nhánh ngân hàng ĐTPT Nam Hà Nô ̣i: 2.1.1 Sự ra đời và phát triển của chi nhánh:
Ngày 31101963, Chi điếm Tương Mai thuộc Chi hàng kiến thiết Hà Nội được thành lập, tiền thân của Chi nhánh NH ĐTPT Thanh Trì. Sau
một chặng đường dài kể từ đó đến nay, Chi nhánh đã thay đổi nhiều tên gọi khác nhau. Trước đây, NH ĐTPT Thanh Trì là Chi nhánh cấp II, trực
thuộc Chi nhánh cấp I NH ĐTPT Hà Nội. Ngày 31102005, Chủ tịch hội đồng Quản trị Ngân hàng ĐTPT Việt Nam đã ký Quyết định số 219QĐ-
HĐQT, nâng cấp Chi nhánh cấp II NH ĐTPT Thanh Trì lên thành Chi nhánh cấp I và đổi tên thành Chi nhánh NH ĐTPT Nam Hà Nội.
Chi nhánh NH ĐTPT Nam Hà Nội có trụ sở chính tại Km8 đường Giải Phóng – Quận Hồng Mai – TP Hà Nội. Địa bàn hoạt động chủ yếu của
Chi nhánh là tại quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì, nơi có các đường giao thơng quan trọng đi qua: Quốc lộ 1A, 1B, đường vành đai 3, cầu Thanh Trì,
đường vành đai 2,5 và đường thủy Sơng Hồng nối mạch giao thơng với các tỉnh phía Bắc, phía Tây và phía Nam. Do đó địa bàn phía Nam là một trong
những nơi có vị trí quan trọng về chính trị, quân sự và kinh tế của Tp. Hà Nội và là nơi có tốc độ đơ thị hóa đang diễn ra nhanh chóng.
Trải qua 45 năm hình thành và phát triển từ ngày 31101963, cùng với sự lớn mạnh của NH ĐTPT Việt Nam, NH ĐTPT Nam Hà Nội đã có
sự phát triển mạnh mẽ, khơng ngừng đổi mới, hiện đại hóa ngân hàng trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. Đồng thời, Ban giám đốc và tập thể
cán bộ công nhân viên NH ĐTPT Nam Hà Nội đã không ngừng học hỏi
24
kinh nghiệm của các ngân hàng bạn, tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm khắc phục những mặt chưa đạt được, phát huy những mặt tích cực để nâng
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NH ĐTPT Nam Hà Nội


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×