1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Quy trình lâ ̣p kế hoa ̣ch:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.55 KB, 56 trang )


giới thiệu, quảng bá tới khách hàng song do nhu cầu của khách hàng trên địa bàn đối với các dịch vụ này không nhiều nên hiệu quả của các sản phẩm này
còn thấp. Trong mơi trường kinh doanh nhiều biến động và có sự cạnh tranh giữa
các ngân hàng ngày càng gay gắt, chi nhánh Nam Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh qua các năm. Những kết quả đạt
được trong những năm qua là tiền đề quan trọng để chi nhánh tiếp tục đà phát triển trong những năm tới. Với sự giúp đỡ của Ngân hàng ĐTPT Việt
Nam, ngân hàng ĐTPT Nam Hà Nội quyết tâm khắc phục khó khăn, khai thác thuận lợi để hoàn thành xuất sắc trọng tâm nhiệm vụ kinh doanh năm
2009 và giai đoạn 2009-2010, khẳng định và phát huy vị thế của ngân hàng ĐTPT Nam Hà Nội trên địa bàn thủ đô.
2.3
Quy trình lâ ̣p kế hoa ̣ch và thực hiê ̣n kế hoa ̣ch ta ̣i chi nhánh ngân hàng ĐTPT Nam Hà Nô ̣i

2.3.1 Quy trình lâ ̣p kế hoa ̣ch:


Quy trình lâ ̣p kế hoa ̣ch trên lý thuyết được nêu như mu ̣c 1.2 ở trên nhưng trên thực tế quy trình lâ ̣p kế hoa ̣ch ta ̣i ngân hàng ĐTPT chi nhánh
Nam Hà Nô ̣i có nhiều điểm khác biê ̣t. Do đây là mô ̣t chi nhánh của ngân hàng ĐTPT Viê ̣t Nam nên chi
nhánh chi ̣u sự quản lý và điều hành của ngân hàng ĐTPT VN. Do đó, công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch của chi nhánh cũng chi ̣u sự quản lý và giám sát của ngân
hàng tổng.
Công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch của chi nhánh do phòng kế hoa ̣ch tổng hợp chiu trách nhiê ̣m thực hiê ̣n. Phòng kế hoa ̣ch tổng hợp gồm 4 người, trong đó có 1
trưởng phòng chi ̣u trách nhiê ̣m điều hành hoa ̣t đô ̣ng của phòng và chi ̣u trách nhiê ̣m trước giám đốc chi nhánh.
Quy trình lâ ̣p kế hoa ̣ch của chi nhánh được thực hiê ̣n như sau:
-
Bước 1: Nghiên cứu và dự báo Hàng năm phòng kế hoa ̣ch tổng hợp cũng có trách nhiê ̣m nghiên cứu
và dự báo môi trường hoa ̣t đô ̣ng của chi nhánh để biết về những điểm ma ̣nh,
35
điểm yếu của chi nhánh mình so với các chi nhánh khác trong hê ̣ thống ngân hàng ĐTPT VN và so với các ngân hàng khác trong đi ̣a bàn Hà Nô ̣i từ đó
đưa ra các phương án phù hợp với chi nhánh
- Bước 2: Thiết lập các mục tiêu Mu ̣c tiêu hoa ̣t đô ̣ng của chi nhánh thường được chia thành mu ̣c tiêu
hàng năm, hàng quý để viê ̣c thực hiê ̣n được thuâ ̣n tiên và dễ dàng hơn. Mu ̣c tiêu đă ̣t ra phải phù hợp với điều kiê ̣n thực tế của chi nhánh. Các
mu ̣c tiêu đă ̣t ra phải hướng đến mu ̣c tiêu chiến lược của chi nhánh và phù hơ ̣p với mu ̣c tiêu chung của ngân hàng ĐTPT VN.
Do chi nhánh chiu sự quản lý và điều hàng của ngân hàng ĐTPT VN nên bên ca ̣nh mu ̣c tiêu của chi nhánh tự đă ̣t ra chi nhánh còn phải thực hiê ̣n
mu ̣c tiêu của ngân hàng ĐTPT VN đă ̣t ra. - Bước 3: Lập kế hoạch
Sau khi đã xác đi ̣nh mu ̣c tiêu cần đa ̣t được, phòng kế hoa ̣ch tổng hợp lâ ̣p bảng kế hoa ̣ch kinh doanh cho chi nhánh.
Do chi nhánh chi ̣u sự chỉ đa ̣o của ngân hàng ĐTPT VN nên kế hoa ̣ch của chi nhánh phải phù hợp với kế hoa ̣ch của ngân hàng ĐTPT VN giao
cho. Do đó, phòng kế hoa ̣ch tổng hợp phải căn cứ vào bảng kế hoa ̣ch của chi
nhánh tự đề ra và bảng kế hoa ̣ch của ngân hàng ĐTPT VN giao để có sự điều chỉnh thích hợp. Từ đó đưa ra bảng kế hoa ̣ch cuối cùng cho chi nhánh.
- Bước 4: Ra quyết đi ̣nh và thể chế hóa quyết đi ̣nh: Sau khi các phòng ban đã biết được kế hoa ̣ch của mình và trình giám
đốc chi nhánh xét duyê ̣t, kế hoa ̣ch sẽ được trình lên ngân hàng ĐTPT VN. Sau khi kế hoa ̣ch đươ ̣c phê duyê ̣t, ngân hàng ĐTPT VN sẽ thông báo
các chỉ tiêu và kế hoa ̣ch kinh doanh cho giám đốc chi nhánh. Từ đó, giám đốc chi nhánh sẽ giao kế hoa ̣ch cu ̣ thể cho các phòng ban trực thuô ̣c chi
nhánh.
Đầu quý, tổng giám đốc ngân hàng ĐTPT VN sẽ thông báo chỉ tiêu kế hoa ̣ch kinh doanh của quý cho chi nhánh.
36
Chi nhánh dựa vào các chỉ tiêu của tổng giám đốc ngân hàng ĐTPT VN làm căn cứ để thực hiê ̣n kế hoa ̣ch.
2.3.2
Quá trình thực hiê ̣n kế hoa ̣ch
Sau khi kế hoa ̣ch đươ ̣c phê duyê ̣t, kế hoa ̣ch kinh doanh cu ̣ thể đươ ̣c giao cho các phòng ban và các điểm giao di ̣ch trực thuô ̣c chi nhánh.
Kế hoa ̣ch kinh doanh hàng năm được chia nhỏ thành kế hoa ̣ch kinh doanh hàng quý để thuâ ̣n tiê ̣n cho viê ̣c thu ̣c hiê ̣n kế hoa ̣ch
Trong qua trình thực hiê ̣n kế hoa ̣ch, căn cứ vào tình hình cu ̣ thể mà kế hoa ̣ch hàng quý được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiê ̣n cu ̣ thể của các
phòng ban. Do đó, sau mỗi quý các phòng ban có sự điều chỉnh để đưa ra kế hoa ̣ch
trong quý tiếp theo. Kế hoa ̣ch đó vẫn phải phù hợp với kế hoa ̣ch năm đã đă ̣t ra.
Phòng kế hoa ̣ch tổng hợp chi ̣u trách nhiê ̣m tổng hợp viê ̣c thực hiê ̣n kế hoa ̣ch của các phòng ban và sở giao di ̣ch. Sau đó, trưởng phòng báo cáo với
giám đốc chi nhánh. Giám đốc chi nhánh chi ̣u trách nhiê ̣m kiểm tra, đôn đốc viê ̣c thực hiê ̣n
kế hoa ̣ch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiê ̣n kế hoa ̣ch lên ngân hàng ĐTPT VN.
2.4 Đánh giá quy trình lâ ̣p kế hoa ̣ch và thực hiê ̣n kế hoa ̣ch ta ̣i ngân
hàng ĐTPT chi nhánh Nam Hà Nô ̣i:

2.4.1 Những mă ̣t đã đa ̣t được:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×