1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Những mă ̣t đã đa ̣t được:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.55 KB, 56 trang )


Chi nhánh dựa vào các chỉ tiêu của tổng giám đốc ngân hàng ĐTPT VN làm căn cứ để thực hiê ̣n kế hoa ̣ch.
2.3.2
Quá trình thực hiê ̣n kế hoa ̣ch
Sau khi kế hoa ̣ch đươ ̣c phê duyê ̣t, kế hoa ̣ch kinh doanh cu ̣ thể đươ ̣c giao cho các phòng ban và các điểm giao di ̣ch trực thuô ̣c chi nhánh.
Kế hoa ̣ch kinh doanh hàng năm được chia nhỏ thành kế hoa ̣ch kinh doanh hàng quý để thuâ ̣n tiê ̣n cho viê ̣c thu ̣c hiê ̣n kế hoa ̣ch
Trong qua trình thực hiê ̣n kế hoa ̣ch, căn cứ vào tình hình cu ̣ thể mà kế hoa ̣ch hàng quý được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiê ̣n cu ̣ thể của các
phòng ban. Do đó, sau mỗi quý các phòng ban có sự điều chỉnh để đưa ra kế hoa ̣ch
trong quý tiếp theo. Kế hoa ̣ch đó vẫn phải phù hợp với kế hoa ̣ch năm đã đă ̣t ra.
Phòng kế hoa ̣ch tổng hợp chi ̣u trách nhiê ̣m tổng hợp viê ̣c thực hiê ̣n kế hoa ̣ch của các phòng ban và sở giao di ̣ch. Sau đó, trưởng phòng báo cáo với
giám đốc chi nhánh. Giám đốc chi nhánh chi ̣u trách nhiê ̣m kiểm tra, đôn đốc viê ̣c thực hiê ̣n
kế hoa ̣ch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiê ̣n kế hoa ̣ch lên ngân hàng ĐTPT VN.
2.4 Đánh giá quy trình lâ ̣p kế hoa ̣ch và thực hiê ̣n kế hoa ̣ch ta ̣i ngân
hàng ĐTPT chi nhánh Nam Hà Nô ̣i:

2.4.1 Những mă ̣t đã đa ̣t được:


Lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh là vấn đề quan tro ̣ng đối với mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiê ̣p. Căn cứ vào loa ̣i hình kinh doanh của tổ chức mà xác đi ̣nh loa ̣i
kế hoa ̣ch phù hợp. Đối với các doanh nghiê ̣p sản xuất thì kế hoa ̣ch sản xuất là rất quan tro ̣ng, còn đối với các doanh nghiê ̣p thương ma ̣i thì kế hoa ̣ch kinh
doanh la ̣i quan tro ̣ng hơn. Là mô ̣t doanh nghiê ̣p kinh doanh di ̣ch vu ̣ như ngân hàng thì công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh có vai trò rất quan tro ̣ng.
37
Trong 3 năm từ năm 2006-2008, công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh của ngân hàng ĐTPT chi nhánh Nam Hà Nô ̣i đã đa ̣t được những thành tựu như sau:
-
Thứ nhất: Công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh đã phát huy tốt vai trò của mình đối với hoa ̣t đô ̣ng của chi nhánh. Nó đã trở thành mô ̣t hoa ̣t đô ̣ng
quan tro ̣ng không thể thiếu của chi nhánh và đã được sự quan tâm của ban giám đốc chi nhánh. Đây cũng là bước quan trong để hiê ̣n thực hóa mu ̣c tiêu.
Công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh đã cu ̣ thể hóa các mu ̣c tiêu thành các con số cu ̣ thể thuâ ̣n tiê ̣n trong viê ̣c thực hiê ̣n mu ̣c tiêu. Bên ca ̣nh đó, công tác lâ ̣p
kế hoa ̣ch kinh doanh cũng là công cu ̣ quản lý quan tro ̣ng của chi nhánh. Giám đốc chi nhánh đã sử du ̣ng bản kế hoa ̣ch kinh doanh như mê ̣nh lê ̣nh
quản lý đối với cấp dưới và buô ̣c cấp dưới phải tuân thủ. Căn cứ vào bản kế hoa ̣ch kinh doanh, ban giám đốc có thể dễ dàng kiểm tra, giám sát, đôn đốc
công tác thực hiê ̣n kế hoa ̣ch. Đồng thời, có thể phát hiê ̣n sai sót ki ̣p thời từ đó có thể đưa ra phương án khắc phu ̣c thích hợp. Viê ̣c thực hiê ̣n kế hoa ̣ch đã
giúp cho hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của chi nhánh đã đa ̣t được nhiều thành tựu đáng kể trong điều kiê ̣n kinh doanh có nhiều biến đô ̣ng.
-
Thứ hai: Công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh ta ̣i chi nhánh ngoài vai trò là công cu ̣ quản lý nó còn có vai trò phân bố và sử du ̣ng có hiê ̣u quả các
nguồn lực của chi nhánh. Quá trình lâ ̣p kế hoa ̣ch đã giúp chi nhánh đưa ra bản kế hoa ̣ch cu ̣ thể phù hợp với điều kiê ̣n của chi nhánh và giúp chi nhánh
tiết kiê ̣m các nguồn lực và phân bổ các nguồn lực của chi nhánh mô ̣t cách có tro ̣ng tâm. Công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh đã giúp cho chi nhánh có sự
đi ̣nh hướng rõ ràng trong hoa ̣t đô ̣ng của mình, sự đi ̣nh hướng này thể hiê ̣n qua các chỉ tiêu cu ̣ thể.
-
Thứ ba: Quá trình lâ ̣p kế hoa ̣ch và thực hiê ̣n kế hoa ̣ch có tác du ̣ng thúc đẩy sự nỗ lực của chi nhánh trong quá trình phát triển của mình. Nhất là
trong 3 năm gần đây, khi tình hình kinh tế-xã hô ̣i trong và ngoài nước gă ̣p nhiều khó khăn, bên ca ̣nh sự giúp đỡ mô ̣t phần của ngân hàng ĐTPT VN
38
chi nhánh đã phát huy tối đa nô ̣i lực của mình. Chi nhánh đã thực hiê ̣n chủ trương đa da ̣ng hóa các sản phẩm, di ̣ch vu ̣ của mình để phu ̣c vu ̣ và đáp ứng
nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn. Đồng thời chi nhánh cũng đẩy ma ̣nh hoa ̣t đô ̣ng marketing để đưa sản phẩm, di ̣ch vu ̣ của mình tiếp câ ̣n được
với khách hàng. Chính vì thế, chi nhánh có thể hoàn thành được kế hoa ̣ch kinh của mình.
-
Thứ tư: Chi nhánh đã có sự thay đổi cơ cấu tổ chức để đáp ứng tốt hơn công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch và thực hiê ̣n kế hoa ̣ch tránh sự chồng chéo trách
nhiê ̣m của các phòng ban, các điểm giao di ̣ch trực thuô ̣c chi nhánh theo quyết đi ̣nh số: 410QĐ-TCHC ngày 2492008 của Giám đốc chi nhánh ngân
hàng ĐTPT Nam Hà Nô ̣i. Những sự thay đổi này có tác du ̣ng tích cực, ta ̣o sự đồng bô ̣ trong công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch và thực hiê ̣n kế hoa ̣ch. Bên ca ̣nh đó,
cơ cấu tổ chức của chi nhánh thay đổi dực trên xu hướng tâ ̣p đoàn tài chính. Chi nhánh luôn coi tro ̣ng công tác đào ta ̣o nguồn nhân lực để đáp ứng nhu
cầu hô ̣i nhâ ̣p. Đồng thời, chi nhánh cũng tăng cường thực hiê ̣n tiết kiê ̣m, chống tham ô lãng phí. Chính những điều này đã góp phần thúc đẩy hoa ̣t
đô ̣ng kinh doanh của chi nhánh, hoàn thành được kế hoa ̣ch đă ̣t ra.
-
Thứ năm: Trong quá trình lâ ̣p kế hoa ̣ch và thực hiê ̣n kế hoa ̣ch chi nhánh đã liên kết các phòng ban, các điểm giao di ̣ch trực thuô ̣c chi nhánh
thành mô ̣t khối thống nhất. Công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch và thực hiê ̣n kế hoa ̣ch dựa trên điều kiê ̣n thực tế của các phòng ban và của toàn chi nhánh đã phần nào
phát huy tính đô ̣c lâ ̣p, sáng ta ̣o của các nhân viên, phát huy tính đoàn kết của toàn bô ̣ chi nhánh. Điều này đã giúp cho viê ̣c thực hiê ̣n kế hoa ̣ch được trôi
chảy hơn.
-
Thứ sáu: Để có mô ̣t bản kế hoa ̣ch hoàn chỉnh phù hợp với điều kiê ̣n cu ̣ thể của chi nhánh thì ban giám đốc chi nhánh phải tiến hành điêu tra tình
hình thực tế của chi nhánh mình. Trong quá trình điều tra sẽ giúp cho ban giám đốc biết được tình hình nguồn lực của mình hiê ̣n ta ̣i ra sao. Từ đó, có
39
sự bố trí nguồn lực mô ̣t cách có hiê ̣u quả. Bên ca ̣nh đó, trong quá trình điều tra cũng giúp ban giám đốc nắm rõ tình hình của các phòng ban và các nhân
viên rút ngắn khoảng cách giữa ban lãnh đa ̣o và nhân viên. Điều này đã giúp cho nhân viên tin tưởng ban lãnh đa ̣o của mình, nó đã giúp cho viê ̣c thực
hiê ̣n kế hoa ̣ch có sự thống nhất, đồng lòng từ cấp trên xuống cấp dưới.
Như vâ ̣y, công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch ta ̣i chi nhánh ngân hàng ĐTPT Nam Hà Nô ̣i đã được tổ chức và thực hiê ̣n khá tốt, phát huy được vai trò quan
tro ̣ng của công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch trong hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của chi nhánh.

2.4.2 Những mă ̣t còn ha ̣n chế:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×