1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Mu ̣c tiêu của chi nhánh trong năm 2009:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.55 KB, 56 trang )


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHI ̣ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐTPT NAM HÀ NỘI

3.1 Kế hoa ̣ch kinh doanh năm 2009 của chi nhánh ngân hàng ĐTPT Nam Hà Nô ̣i:


3.1.1 Mu ̣c tiêu của chi nhánh trong năm 2009:


Năm 2009 đươ ̣c nhiều chuyên gia kinh tế dự báo là mô ̣t năm thi ̣ trường tài chính-tiền tê ̣ có nhiều biến đô ̣ng lớn, bên ca ̣nh tình hình kinh tế thế giới
và trong nước đang lâm vào tình tra ̣ng khủng hoảng. Nhiều chính sách của nhà nước sẽ được thực hiê ̣n vào năm nay để đưa nền kinh tế nước ta thoat
khỏi tình tra ̣ng khó khăn. Trong năm 2009, để thu hút lượng vốn còn tồn đo ̣ng trong dân cư nên lãi suất tiền gửi VND vẫn ở mức cao, các ngân hàng
thương ma ̣i cổ phần, ngân hàng 100 vốn đầu tư nước ngoài sẽ đi vào hoa ̣t đô ̣ng. Đây chính là những cơ hô ̣i và thách thức cho sự phát triển của ngân
hàng ĐTPT VN nói chung và của chi nhánh ngân hàng ĐTPT Nam Hà Nô ̣i nói riêng.
Để xây dựng ngân hàng ĐTPT VN tiếp tu ̣c phát triển bền vững, ngân hàng đã xây dựng mu ̣c tiêu tổng thể như sau:” Tập trung toàn bộ sức lực của
toàn bộ hê ̣ thống, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ở mức hợp lý, đảm bảo cân đối, an toàn và khả năm sinh lời, nâng cao chất lượng di ̣ch vụ và sức cạnh
tranh của ngân hàng. Đưa ngân hàng ĐTPT VN trở thành một thương hiê ̣u mạnh và là một trong những ngân hàng hàng đầu của Viê ̣t Nam.”
Hướng đến mu ̣c tiêu tổng thể của ngân hàng ĐTPT VN, chi nhánh ngân hàng ĐTPT Nam Hà Nô ̣i đã xây dựng mu ̣c tiêu cho chi nhánh mình
như sau:” Phát huy tính dân chủ, đoàn kết, tự chủ để hoàn thành tốt các chỉ
44
tiêu kế hoạch năm 2009. Phấn đấu đến năm 2010 chi nhánh được xếp loại doanh nghiê ̣p hạng I.”
Đối với công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh, chi nhánh ngân hàng ĐTPT Nam Hà Nô ̣i có mu ̣c tiêu cu ̣ thể như sau:” Xây dựng kế hoạch kinh
doanh hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của chi nhánh, phát huy tối đa nội lực của chi nhánh để hoàn thành kế hoạch đặt ra.”

3.1.2 Kế hoa ̣ch kinh doanh của chi nhánh trong năm 2009:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×