1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Mô ̣t số kiến nghi ̣ với chính phủ:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.55 KB, 56 trang )


Tiếp tu ̣c bổ sung, hoàn thiê ̣n các văn bản hiê ̣n hành về các chính sách, nô ̣i quy, cơ cấu của chi nhánh. Ta ̣o điều kiê ̣n thuâ ̣n lợi cho viê ̣c thực hiê ̣n kế
hoa ̣ch.
Tiếp tu ̣c mở rô ̣ng các hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh đối ngoa ̣i, hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hô ̣ của các tổ chức tài chính quốc tế, của chính phủ và của
ngân hàng ĐTPT VN trong viê ̣c thu hút các dự án nước ngoài.
Thực hiê ̣n tiết kiê ̣m triê ̣t để các chi phí phát sinh trong toàn chi nhánh để tiết kiê ̣m các chi phí không cần thiết trong điều kiê ̣n kinh tế kho khăn như
hiê ̣n nay.

3.3 Mô ̣t sô kiến nghi ̣:


Dưới đây là mô ̣t số kiến nghi ̣ với chính phủ, với NHNN VN và ngân hàng ĐTPT VN nhằm nâng cao hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của thi ̣ trường tài
chính nói chung và của chi nhánh ngân hàng ĐTPT Nam Hà Nô ̣i nói riêng.

3.3.1 Mô ̣t số kiến nghi ̣ với chính phủ:


Chính phủ là người điều hành mo ̣i hoa ̣t đô ̣ng của nền kinh tế. Chính vì vâ ̣y chính phủ cần hoàn thiê ̣n môi trường pháp lý đối với hoa ̣t đô ̣ng của
ngành ngân hàng nói riêng và của toàn bô ̣ nến kinh tế nói chung. Đây sẽ là cơ sở, là tiền đề cho sự phát triển của ngành ngân hàng, ta ̣o niềm tin cho
khách hàng đối với hê ̣ thống ngân hàng của nước ta. Bên ca ̣nh đó, Chính phủ cần đẩy ma ̣nh quá trình thực hiê ̣n hai bô ̣ luâ ̣t: luâ ̣t ngân hàng và luâ ̣t kế
hoa ̣ch. Chính phủ cần cung cấp những hướng dẫn chi tiết cho các ngân hàng về viê ̣c thực hiê ̣n hai bô ̣ luâ ̣t này. Các văn bản này phải có sự đồng bô ̣, thống
nhất giữa các ngành, các cấp để tránh sự chồng chéo.
Chính phủ cần xem xét đánh giá mô ̣t cách đầy đủ, toàn diê ̣n và sử du ̣ng hơ ̣p lý các nguồn lực bên trong và bên ngoài để luôn đảm bảo nợ của quốc
51
gia nằm trong pha ̣m vi an toàn và kiểm soát được. Chính phủ cần sử du ̣ng hiê ̣u quả các nguồn vốn, viê ̣n trợ từ nước ngoài và phân bổ các nguồn vốn
đó mô ̣t các hợp lý trách sự lãng phí.
Chính phủ cần xác đi ̣nh các lĩnh vực, công trình, dự án tro ̣ng điểm mà nhà nước cần huy đô ̣ng vốn để xây dựng những kế hoa ̣ch huy đô ̣ng vốn cu ̣
thể, các kế hoa ̣ch này phải được xây dựng trên cơ sở minh ba ̣ch, công bằng không phân biê ̣t thành phân kinh tế nhà nước và tư nhân.
Chính phủ cần sớm ban hành các quy chế, quy đi ̣nh về viê ̣c công bố thông tin, các số liê ̣u,… mà các ngân hàng và các tổ chức tín du ̣ng phải công
bố cho khách hàng và nhân dân được biết. Các thông tin này phải chính xác, minh ba ̣ch, có sự kiểm tra của các cơ quan có chức năng, có thông tin này
cũng phải phù hợp với hê ̣ thống pháp lý.
Tất cả các kiến nghi ̣ trên, nhằm ta ̣o ra môi trường hoa ̣t đô ̣ng lành ma ̣nh, thông thoáng cho hê ̣ thống ngân hàng. Ta ̣o điều kiê ̣n cho thi ̣ trường tài chính
phát triển và tăng tính tự chủ. Đây cũng chính là công cu ̣ quan tro ̣ng trong viê ̣c phát triển kinh tế của đất nước.

3.3.2 Kiến nghi ̣ với ngân hàng Nhà Nước Viê ̣t Nam:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×