1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Kiến nghi ̣ với ngân hàng Nhà Nước Viê ̣t Nam: Kiến nghi ̣ với ngân hàng ĐTPT VN:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.55 KB, 56 trang )


gia nằm trong pha ̣m vi an toàn và kiểm soát được. Chính phủ cần sử du ̣ng hiê ̣u quả các nguồn vốn, viê ̣n trợ từ nước ngoài và phân bổ các nguồn vốn
đó mô ̣t các hợp lý trách sự lãng phí.
Chính phủ cần xác đi ̣nh các lĩnh vực, công trình, dự án tro ̣ng điểm mà nhà nước cần huy đô ̣ng vốn để xây dựng những kế hoa ̣ch huy đô ̣ng vốn cu ̣
thể, các kế hoa ̣ch này phải được xây dựng trên cơ sở minh ba ̣ch, công bằng không phân biê ̣t thành phân kinh tế nhà nước và tư nhân.
Chính phủ cần sớm ban hành các quy chế, quy đi ̣nh về viê ̣c công bố thông tin, các số liê ̣u,… mà các ngân hàng và các tổ chức tín du ̣ng phải công
bố cho khách hàng và nhân dân được biết. Các thông tin này phải chính xác, minh ba ̣ch, có sự kiểm tra của các cơ quan có chức năng, có thông tin này
cũng phải phù hợp với hê ̣ thống pháp lý.
Tất cả các kiến nghi ̣ trên, nhằm ta ̣o ra môi trường hoa ̣t đô ̣ng lành ma ̣nh, thông thoáng cho hê ̣ thống ngân hàng. Ta ̣o điều kiê ̣n cho thi ̣ trường tài chính
phát triển và tăng tính tự chủ. Đây cũng chính là công cu ̣ quan tro ̣ng trong viê ̣c phát triển kinh tế của đất nước.

3.3.2 Kiến nghi ̣ với ngân hàng Nhà Nước Viê ̣t Nam:


NHNN cần điều hành hiê ̣u quả các chính sách tài chính, chính sách tiền tê ̣ nhằm duy trì sự ổn đi ̣nh của thi ̣ trường tài chính trong nước, ta ̣o lòng tin
cho khách hàng trong nước cũng như các tổ chức kinh tế nước ngoài… NHNN cần sử du ̣ng các công cu ̣ như tỷ giá, lãi suất,…để ta ̣o điều kiê ̣n cho
các ngân hàng hoa ̣t đô ̣ng thuâ ̣n lợi và dễ dàng hơn đồng thời đảm bảo quyền lơ ̣i cho khách hàng. NHNN cần hoàn thiê ̣n hê ̣ thống chính sách tài chính và
chính sách tiền tê ̣ theo hướng linh hoa ̣t để có thể theo ki ̣p sự biến đô ̣ng của thi ̣ trường.
52
NHNN có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với hoa ̣t đô ̣ng của các ngân hàng, nhưng cũng không nên can thiê ̣p quá sâu vào hoa ̣t đô ̣ng của
các ngân hàng nhất là các ngân hàng của Nhà Nước. NHNN nên tăng tính tự chủ cho các ngân hàng trong pha ̣m vi cho phép.
NHNN cần xem xét kỹ viê ̣c thành lâ ̣p của ngân hàng mới, nhằm đảm bảo thi ̣ trường cho thi ̣ trường tài chính hoa ̣t đô ̣ng hiê ̣u quả tránh tình tra ̣ng
các ngân hàng mới thành lâ ̣p quá nhiều nhue thời gian vừa qua. Đồng thời, NHNN cần khống chế lãi suất tiền gửi ổn đi ̣nh trong pha ̣m vi cho phép,
không để tình tra ̣ng lãi suất VNĐ quá cao như cuối năm 2008 vừa qua, gây nên khó khăn cho các doanh nghiê ̣p trong viê ̣c vay vốn vì lãi suất quá cao.
NHNN cần ổn đi ̣nh tỷ lê ̣ dự trữ bắt buô ̣c, đảm bảo nguồn vốn ổn đi ̣nh cho các ngân hàng, đồng thời đảm bảo an ninh tài chính cho quốc gia.

3.3.3 Kiến nghi ̣ với ngân hàng ĐTPT VN:


Ngân hàng ĐTPT VN có sự điều hành quản lý ki ̣p thời đối với các ngân hàng chi nhánh, đồng thời đảm bảo tính đô ̣c lâ ̣p cho các chi nhánh
trong hoa ̣t đô ̣ng của mình.
Ngân hàng ĐTPT VN cần đa da ̣ng hóa các sản phẩm, di ̣ch cu ̣ của mình nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Xây dựng hình tốt về ngân
hàng trong lòng khách hàng bằng đô ̣i ngũ nhân viên có tác phong làm viê ̣c chuyên nghiê ̣p, nhiê ̣t tình với khách hàng. Ngân hàng cần tăng cường đào
ta ̣o đô ̣i ngũ cán bô ̣ quản lý để đáp ứng nhu cầu hiê ̣n nay và theo ki ̣p trình đô ̣ quản lý tiên tiến của thế giới.
Ngân hàng cần có chính sách về lãi suất phù hợp với tình hình lãi suất có nhiều thay đổi hiê ̣n nay, đồng thời tăng tính ca ̣nh tranh của ngân hàng.
Ngân hàng cần cải tiến hê ̣ thống công nghê ̣ thông tin trong toàn bô ̣ hê ̣ thống ngân hàng ngày càng tiến tiến để đảm bảo tính an toàn và thuâ ̣n tiê ̣n
53
trong hoa ̣t đô ̣ng giao di ̣ch với khách hàng. Chủ đô ̣ng cung cấp những thông tin cần thiết về hoa ̣t đô ̣ng của ngân hàng cho khách hàng biết.
54
KẾT LUẬN
Trên đây em đã trình bày những nô ̣i dung cơ bản của mô ̣t bản kế hoa ̣ch kinh doanh nói chung và em cũng đã trình bày quy trình lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh
doanh ta ̣i chi nhánh ngân hàng ĐTPT Nam Hà Nô ̣i nói riêng. Tùy vào điều kiê ̣n cu ̣ thể của mình mà chi nhánh đã có những kế hoa ̣ch kinh doanh cu ̣ thể
phù hợp với mình. Trong quá trình hoa ̣t đô ̣ng của chi nhánh đã cho thấy vai trò quan tro ̣ng của công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch. Nó đã giúp cho chi nhánh hoa ̣t
đô ̣ng ngày càng hiê ̣u quả hơn.
Kế hoa ̣ch kinh doanh là mô ̣t khâu quan tro ̣ng giúp cho chi nhánh đi đến thành công và nhanh chóng đa ̣t được mu ̣c tiêu của mình.
Do kinh nghiê ̣m thực tế của em còn ít ỏi, kiến thức còn ha ̣n he ̣p nên bài viết này của em chắc chắn còn nhiều thiếu xót, em mong các thầy cô
hướng dẫn, chỉ bảo để em có nhâ ̣n thức đúng đắn nhất và có thể vâ ̣n du ̣ng bài viết của mình vào thực tế.
55
MỤC LỤC
56

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×