1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Mơi giới chứng khốn Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành Nghiệp vụ tư vấn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (575.94 KB, 26 trang )


+ Ưu tiên khách hàng: Lệnh giao dịch của khách hàng phải được xử lý trước lệnh tự doanh của cơng ty.Do có đặc thù về khả năng tiếp nhận thông
tin và chủ động trên thị trường nên các CTCK có thể dự đốn được diễn biến của thị trường và sẽ mua hoặc bán tranh của khách hàng nếu khơng có
nghun tắc trên. + Bình ổn thị trường: Các CTCK phải dành một tỷ lệ nhất định các giao
dịch của mình cho hoạt động bình ổn thị trường.

b. Mơi giới chứng khốn


- Khái niệm: Mơi giới chứng khốn là hoạt động trung gian đại diện mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. CTCK đại diện cho
khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại SGDCK hoặc thị trường OTC mà chính khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với kết quả
giao dịch của mình. - Ngun tắc:
+ CTCK phải thực hiện chính xác lệnh của khách hàng. Mọi sai sót gây ra từ phía CTCK gây thiệt hại cho khách hàng thì CTCK và nhân viên CTCK
phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt tài chính và pháp luật. + CTCK có trách nhiệm tổ chức việc sắp xếp, theo dõi thực hiện các lệnh
của khách hàng một cách có hiệu quả nhât + Việc CTCK vay mượn chứng khoán hay tiền của khách hàng trên tài
khoản tại CTCK phải được ghi rõ trong hợp đồng giao dịch chứng khoán. + CTCK phải thông báo kết quả thực hiện lệnh chậm nhất là ngày làm
việc kế tiếp ngày thực hiện giao dịch.

c. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành


- Khái niệm: Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là việc CTCK có chức năng bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán
chứng khoán, tổ chức việc phân phối chứng khốn và giúp bình ổn giá chứng khốn trong giai đoạn đầu sau khi phát hành.
- Các hình thức bảo lãnh:
4
+ Bảo lãnh chắc chắn: Là hình thức bảo lãnh mà công ty bảo lãnh phát hành nhân mua tồn bộ số chứng khốn trong đợt phát hành của cơng ty
phát hành sau đó bán ra cơng chúng. + Bảo lãnh cố gắng tối đa: là hình thức bảo lãnh mà công ty bảo lãnh
phát hành hứa sẽ cố gắng đến mức tối đa để bán hết số chứng khốn cần phát hành cho cơng ty phát hành.
+ Bảo lãnh đảm bảo tất cả hoặc không: Đây là trường hợp áp dụng cho công ty phát hành chứng khoán cần một số vốn nhất định để giải quyết một
mục tiêu nhất định. Nếu huy động được đủ số vốn cần thiết thì sẽ phát hành, nếu khơng huy động đủ thì sẽ hủy bỏ.

d. Nghiệp vụ tư vấn


- Khái niệm: Tư vấn đầu tư là việc CTCK thơng qua hoạt động phân tích để đưa ra các lời khun, phân tích các tình huống và có thể thực hiện một số
công việc dịch vụ khác liên quan đến phát hành, đầu tư và cơ cấu tài chính cho khách hàng.
- Nguyên tắc: + Không đảm bảo chắc chắn về giá trị chứng khốn: giá trị chứng khốn
khơng phải là một số cố định, nó ln thay đổi theo các yếu tố kinh tế, tâm lý và diễn biến thực tiễn của thị trường.
+ Luôn nhắc nhở khách hàng những lời tư vấn của mình dựa trên cơ sở phân tích các yếu tố lý thuyêt và những biếnđộng trong q khứ. Khơng thể
hồn tồn chính xác và khách hàng là người quyết định cuối cùng trong việc sử dụng thông tin từ nhà tư vaamb đầu tư, nhà tư vấn sẽ không chịu trách
nhiệm thiệt hai kinh tế do lời khuyên đưa ra + Không được dụ dỗ, mời chào khách hàng mau hay bán một loại chứng
khốn nào đó, những lời tư vấn phải được xuất phát từ những cơ sở khách quan là quá trình phân tích, tổng hợp một cách khoa học, logic các vấn đề
nghiên cứu.

e. Nghiệp vụ bảo lãnh danh mục đầu tư


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×