1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >
Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
Tiêu chuẩn hóa Sức khỏe và an tồn

Tiêu chuẩn hóa Sức khỏe và an tồn

Tải bản đầy đủ - 36trang

CHƯƠNG 2- THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÀ PHÊ VIỆT NAM TRÊN
THỊ TRƯỜNG EU
2.1. Các rào cản kỹ thuật đối với cà phê nhập khẩu vào thị trường EU 2.1.1. Một số quy định và yêu cầu chung của thị trường EU
Tiến trình tự do thương mại đã được tăng tốc bởi vòng đàm phán Uruguay, điều này có nghĩa rằng các hàng rào phi quan thuế như quota sẽ được bãi bỏ và những hàng
rào thuế quan cũng sẽ bị cắt giảm. Tuy nhiên điều này khơng có nghĩa là các nhà xuất khẩu có thể dễ dàng tiếp cận vào thị trường EU. Thực tế, việc tiếp cận thị trường EU trở
nên khó khăn hơn nhiều do việc tăng nhanh những quy định và các yêu cầu thị trường trong các khía cạnh về an toàn, sức khỏe, chất lượng và các vấn đề môi trường và xã
hội. Hiện nay và cả trong tương lai, quyền lợi của người tiêu dùng luôn được đặt lên hàng đầu. Việc bảo vệ môi trường và bảo vệ cho người tiêu dùng sẽ ngày càng tăng dần
thay thế cho việc bảo vệ nhà sản xuất và việc làm. Do vậy, chất lượng sản phẩm là yếu tố thành công quan trọng nhất khi nhắm vào
thị trường EU. Nhìn chung có thể nói rằng thị trường EU có nhu cầu rất cao về chất lượng. Các quy định của EU tập trung rất nhiều đến nội dung chất lượng.

2.1.1.1. Tiêu chuẩn hóa


Theo truyền thống, các tiêu chuẩn được sử dụng để mơ tả chất lượng và tính năng của hàng hóa dịch vụ và chúng rất quan trọng đối với sự phát triển của thị trường
toàn cầu. Hầu hết các tiêu chuẩn đều được xây dựng theo yêu cầu của nền công nghiệp. Tuy nhiên, Ủy ban Châu Âu cũng có thể yêu cầu các cơ quan tiêu chuẩn hóa xây dựng
các tiêu chuẩn để thi hành luật pháp Châu Âu. Tại Châu Âu, Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Kỹ thuật Điện tử Châu Âu CENELEC,
Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu CEN và Viện Tiêu chuẩn hóa Viễn thơng Châu Âu ETSI là 3 cơ quan tiêu chuẩn hố được cơng nhận là có khả năng trong lĩnh vực tiêu
chuẩn hoá kỹ thuật. Ba cơ quan này đã đưa ra các tiêu chuẩn của EU trong từng lãnh vực riêng biệt và tạo ra “hệ thống tiêu chuẩn hoá Châu Âu”.
Hiện tại EU đang tạo ra các tiêu chuẩn thống nhất và điều hoà cho toàn EU đối với các lĩnh vực sản phẩm chính nhằm thay thế hàng ngàn các tiêu chuẩn quốc gia khác
nhau. Nhìn chung, các mức độ yêu cầu được đặt ra hoặc sẽ được đặt ra trong những
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
năm tới đây. Các quốc gia thành viên được cho phép đưa ra thêm các yêu cầu cho ngành cơng nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu sản phẩm nào đáp ứng được những yêu cầu tối
thiểu sẽ được cho phép lưu hành tự do tại EU. Tiêu chuẩn hố khơng chỉ quan trọng trong lãnh vực sức khỏe, an tồn mà còn
trong lãnh vực quản lý chất lượng, sản xuất mang tính mơi trường, trách nhiệm xã hội. Việc tiêu chuẩn hoá sẽ tạo ra các nhãn, các giấy chứng nhận nhằm chứng minh cho việc
tuân thủ các tiêu chuẩn. Trong lược đồ dưới đây, việc tiêu chuẩn hoá tạo ra những nhãn, giấy chứng nhận trong nhiều lãnh vực hàng hoá.

2.1.1.2. Sức khỏe và an tồn


- Các sản phẩm cơng nghiệp chế tạo
Nhãn CE European Conformity: là một nhãn bắt buộc đối với nhiều sản
phẩm cơng nghiệp. Mục đích của nhãn CE là đặt ra yêu cầu chung đối với các nhà sản xuất nhằm chỉ đưa ra những sản phẩm an toàn tại thị trường EU. Nhãn CE được coi là 1
giấy thông hành của nhà sản xuất lưu thông nhiều sản phẩm cơng nghiệp như máy móc thiết bị, các thiết bị điện có hiệu điện thế thấp, đồ chơi, các thiết bị an toàn cá nhân, các
thiết bị y tế… trên thị trường EU. Tuy nhiên nhãn CE không áp dụng cho tất cả các hàng hố cơng nghiệp. Nhãn CE không chỉ là ràng buộc duy nhất đối với sản phẩm. Nhãn CE
không áp dụng cho các sản phẩm trang trí nội thất, quần áo và các sản phẩm da. Nhãn CE chỉ ra rằng sản phẩm tuân thủ các yêu cầu về luật định và có thể được áp dụng về an
tồn, sức khỏe, mơi trường và bảo vệ người tiêu dùng. Cần phải chú ý rằng, nhãn EC không bảo đảm về chất lượng sản phẩm.
- Thực phẩm:
HACCP the Hazard Analysis Critical Control Point system được áp dụng cho
ngành công nghiệp thực phẩm. Chỉ thị về vệ sinh thực phẩm 9343EC do Ủy ban Châu Âu ban hành có hiệu lực từ tháng 11996 xác định rằng “các cơng ty thực phẩm sẽ
xác định từng khía cạnh của các hoạt động ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và bảo đảm rằng các biện pháp an tồn có thể có sẽ được thiết kế, áp dụng, thực hiện và kiểm
tra lại trên cơ sở của hệ thống HACCP.

2.1.1.3. Môi trường


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiêu chuẩn hóa Sức khỏe và an tồn

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×