Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
Trách nhiệm xã hội Quản lý chất lượng

Trách nhiệm xã hội Quản lý chất lượng

Tải bản đầy đủ - 36trang

Nhãn hiệu sinh thái Ecolabelling: nhãn hiệu sinh thái của quốc gia và EU
dựa trên cơ sở đánh giá trên toàn chu kỳ sống của sản phẩm và áp dụng cho nhiều loại sản phẩm. Trong khi những nhãn hiệu cho từng sản phẩm có thể có những giới hạn và
chỉ được áp dụng cho 1 sản phẩm, 1 nhóm sản phẩm hoặc 1 tiến trình sản xuất riêng biệt.
Nhãn hiệu sinh thái quốc gia: Hệ thống nhãn hiệu sinh thái quốc gia nhằm
cung cấp cho các khách hàng một lựa chọn khi mua các sản phẩm được thiết kế, sản xuất, đóng gói và có thể được loại bỏ cuối chu trình đời sống của sản phẩm mang tính
chất mơi trường. Việc sử dụng những nhãn hiệu như vậy khuyến khích những ngành sản xuất và chế biến sử dụng nhiều hơn các nguồn tài nguyên có thể duy trì. Nhãn hiệu sinh
thái quốc gia áp dụng cho nhiều loại sản phẩm và dựa trên việc đánh giá chu trình sống. Đánh giá ảnh hưởng mơi trường thơng qua tồn bộ chu trình sống của sản phẩm.
Nhãn sinh thái EU EU ecolabel: Áp dụng cho 14 nhóm sản phẩm. Nhà sản
xuất hoặc người nhập khẩu áp dụng một dấu xác nhận môi trường của EU trên cơ sở tự nguyện. Để có được dấu xác nhận mơi trường của EU, các doanh nghiệp phải trả 1
khoản phí và phụ thuộc vào doanh nghiệp nhập khẩu hoặc doanh thu của cơng ty sản xuất. Khoản phí này khơng giống nhau giữa các quốc gia.
Các nhãn sản phẩm riêng biệt · Nhãn hiệu cho các sản phẩm thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ:
KRAV tại Thụy Sĩ, EKO tại Hà Lan. · Nhãn hiệu cho duy trì rừng – cho các sản phẩm gỗ: FSC và ISO 14000.
· Nhãn hiệu cho duy trì hải sản: MSC Marine Stewardship Cuncil · Nhãn hiệu cho các sản phẩm may mặc: Oko-Tex đặc biệt tại Đức.

2.1.1.4. Trách nhiệm xã hội


Bên cạnh các tiêu chí quan trọng về chất lượng, vệ sinh, độ an tồn và mơi trường đã đề cập ở trên, các vấn đề xã hội ngày càng có tầm quan trọng cao hơn. Ngày
càng có nhiều người dân Châu Âu cho rằng các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về đạo đức đối với nhân viên của họ nói riêng và tồn xã hội nói chung. Người tiêu dùng
ngày càng coi trọng “đạo đức kinh doanh” như một tiêu chí để lựa chọn; và phản đối những doanh nghiệp nào không tôn trọng nhân quyền và môi trường.
Tiêu chuẩn SA 8000: tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội 8000 SA 8000 là một tiêu
chuẩn quốc tế về trách nhiệm xã hội. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là đảm bảo tính trong
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
sạch về đạo đức của nguồn cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Đây là một tiêu chuẩn có tính chất tự nguyện và có thể được áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào khơng
kể quy mơ hay ngành nghề. Tiêu chuẩn này có thể thay thế hay bổ sung cho các quy định riêng của ngành hay doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội. SA 8000 qui định tiêu
chuẩn cơ bản về: lao động, trẻ em, lao động cưỡng bức, sức khoẻ và an toàn, quyền tự do thành lập các hiệp hội về đàm phán tập thể, phân biệt đối xử, các hình thức kỷ luật,
giờ làm việc và chế độ cơng xá. Bản thân các yêu cầu trong tiêu chuẩn này dựa trên khuyến cáo của Tổ chức lao động quốc tế ILO và các thoả thuận và hiệp định của liên
hợp quốc Nhân quyền, Quyền trẻ em.

2.1.1.5. Quản lý chất lượng


Cũng giống như tiêu chuẩn quản lý môi trường và tiêu chuẩn SA 8000, tiêu chuẩn quản lý chất lượng liên quan đến phương thức quản lý. Tiêu chuẩn này khác với
các tiêu chuẩn, nhãn mác liên quan tới sản phẩm hay quá trình sản xuất. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng là không bắt buộc đối với sản phẩm thâm nhập thị trường EU. Đăng
ký tiêu chuẩn quản lý chất lượng là quá trình tự nguyện. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chắc chắn sẽ giúp cải thiện cách nhìn nhận về doanh nghiệp trên thị trường, đặc biệt là khi
doanh nghiệp được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn quản lý được quốc tế công nhận. Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quan trọng nhất thuộc nhóm tiêu chuẩn ISO 9000. Các
nhà sản xuất được cấp chứng chỉ ISO 9001 hay ISO 9002 thực sự đã sở hữu một tài sản quan trọng. Đây là một đặc điểm hỗ trợ bán hàng cơ bản trong kinh doanh ở thị trường
EU vốn rất cạnh tranh. Đặc điểm này cũng giúp tăng thêm lòng tin vào bạn hàng. Các chương trình quản lý chất lượng, sức khoẻ, an tồn và mơi trường thường được đan xen
chặt chẽ với kế hoạch quản lý tổng thể. Ngày nay, hơn 200.000 tổ chức trên toàn thế giới được cấp chứng chỉ ISO 9000.
2.1.2. Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 2.1.2.1. Hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm của EU- RASFF
Ngày 28012002, EC đã ban hành Quy định số 1782002 về các nguyên tắc và yêu cầu chung của Luật thực phẩm, thành lập Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu và
các quy trình liên quan đến vấn đề an tồn thực phẩm. Trong đó, có việc thiết lập hệ thống cảnh báo nhanh các nguy cơ rủi ro trực tiếp và gián tiếp đối với sức khỏe con
người có nguyên nhân từ thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi. Theo quyết định này, các nước thành viên EU, Ủy ban châu Âu và cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu phải thành
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
lập một địa chỉ liên lạc tương ứng là các thành viên của hệ thống do Ủy ban Châu Âu quản trị. Khi một thành viên của hệ thống có bất kỳ sự tồn tại của nguy cơ nghiêm trọng
trực tiếp hay gián tiếp đối với sức khỏe con người có nguyên nhân từ thực phẩm hay thức ăn chăn nuôi, thông tin này sẽ ngay lập tức được thông báo với Ủy ban Châu Âu
qua hệ thống cảnh báo nhanh. Ủy ban châu Âu sẽ ngay lập tức chuyển thông tin này tới các thành viên của Hệ thống. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm có thể bổ sung cho
bản thong báo các thơng tin khoa học và kỹ thuật bất kỳ nhằm tạo thuận lợi cho các nước thành viên có hành động quản lý rủi ro nhanh chóng và thích đáng.
Các nước thành viên sẽ thông báo ngay lập tức cho Ủy ban Châu Âu qua hệ thống cảnh báo nhanh: 1 biện pháp bất kỳ mà họ áp dụng nhằm hạn chế đưa ra thị
trường hoặc bắt buộc rút khỏi thị trường hoặc thu hồi để bảo vệ sức khỏe con người khi xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe con người đòi hỏi phải có hành động
nhanh chóng; 2 khuyến nghị hoặc thỏa thuận bất kỳ tổ chức chuyên nghiệp nhằm ngăn chặn, hạn chế hay áp đặt các điều kiện cụ thể cho việc bán hoặc sử dụng cuối cùng đối
với hàng hóa khi xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe con người đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng; 3 các trường hợp cơ quan thẩm quyền tại điểm kiểm
soát biên giới trong EU từ chối thông quan đối với các lơ hàng, container hay chuyến hàng có liên quan đến nguy cơ trực tiếp hay gián tiếp đến sức khỏe con người.
Thơng báo nguy cơ nói trên sẽ được gửi kèm theo một bản giải thích chi tiết các lý do dẫn tới hành động của cơ quan thẩm quyền của nước thành viên. Nếu các biện
pháp được điều chỉnh hay hủy bỏ thì thơng tin căn cứ sẽ được bổ sung cập nhật. Khi có một lơ hàng, thùng hàng hay chuyến hàng bị từ chối thông quan bởi cơ
quan thẩm quyền tại một điểm kiểm soát biên giới trong EU, Ủy ban châu Âu sẽ ngay lập tức thơng báo cho tất cả các điểm kiểm sốt biên giới trong EU cũng như cho nước
xuất khẩu xuất xứ của sản phẩm bị từ chối.

2.1.2.2. Luật hóa chất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trách nhiệm xã hội Quản lý chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×