Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
Luật hóa chất

Luật hóa chất

Tải bản đầy đủ - 36trang

lập một địa chỉ liên lạc tương ứng là các thành viên của hệ thống do Ủy ban Châu Âu quản trị. Khi một thành viên của hệ thống có bất kỳ sự tồn tại của nguy cơ nghiêm trọng
trực tiếp hay gián tiếp đối với sức khỏe con người có nguyên nhân từ thực phẩm hay thức ăn chăn nuôi, thông tin này sẽ ngay lập tức được thông báo với Ủy ban Châu Âu
qua hệ thống cảnh báo nhanh. Ủy ban châu Âu sẽ ngay lập tức chuyển thông tin này tới các thành viên của Hệ thống. Cơ quan quản lý an tồn thực phẩm có thể bổ sung cho
bản thong báo các thông tin khoa học và kỹ thuật bất kỳ nhằm tạo thuận lợi cho các nước thành viên có hành động quản lý rủi ro nhanh chóng và thích đáng.
Các nước thành viên sẽ thông báo ngay lập tức cho Ủy ban Châu Âu qua hệ thống cảnh báo nhanh: 1 biện pháp bất kỳ mà họ áp dụng nhằm hạn chế đưa ra thị
trường hoặc bắt buộc rút khỏi thị trường hoặc thu hồi để bảo vệ sức khỏe con người khi xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe con người đòi hỏi phải có hành động
nhanh chóng; 2 khuyến nghị hoặc thỏa thuận bất kỳ tổ chức chuyên nghiệp nhằm ngăn chặn, hạn chế hay áp đặt các điều kiện cụ thể cho việc bán hoặc sử dụng cuối cùng đối
với hàng hóa khi xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe con người đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng; 3 các trường hợp cơ quan thẩm quyền tại điểm kiểm
soát biên giới trong EU từ chối thông quan đối với các lô hàng, container hay chuyến hàng có liên quan đến nguy cơ trực tiếp hay gián tiếp đến sức khỏe con người.
Thông báo nguy cơ nói trên sẽ được gửi kèm theo một bản giải thích chi tiết các lý do dẫn tới hành động của cơ quan thẩm quyền của nước thành viên. Nếu các biện
pháp được điều chỉnh hay hủy bỏ thì thơng tin căn cứ sẽ được bổ sung cập nhật. Khi có một lơ hàng, thùng hàng hay chuyến hàng bị từ chối thông quan bởi cơ
quan thẩm quyền tại một điểm kiểm soát biên giới trong EU, Ủy ban châu Âu sẽ ngay lập tức thông báo cho tất cả các điểm kiểm soát biên giới trong EU cũng như cho nước
xuất khẩu xuất xứ của sản phẩm bị từ chối.

2.1.2.2. Luật hóa chất


Từ ngày 162007, Luật hóa chất của EU gọi tắt là REACH- Registration, Evaluation, Authorisatin and Restrictions of Chemicals đã chính thức có hiệu lực. Với
mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người, động vật và môi trường; khuyến khích việc tìm ra các hóa chất mới an tồn và thân thiện hơn, giúp ngành cơng nghiệp hóa chất EU tăng
tính cạnh tranh, REACH đã quy định việc đăng ký, thẩm tra, cấp phép và các hạn chế
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu hành và sử dụng hóa chất trên thị trường EU có khối lượng từ 1 tấn trở lên.
Cũng từ ngày 162007, cơ quan hóa chất châu Âu gọi tắt là ECHA có trụ sở tại Helsinki, Phần Lan bắt đầu hoạt động nhằm giám sát việc thực hiện REACH, cung cấp
thông tin, tài liệu cơ bản cũng như thực thi các biện pháp cần thiết để REACH phát huy tác dụng.
Từ ngày 162008, ECHA đã bắt đầu nhận các hồ sơ đăng ký liên quan đến hóa chất từ các tổ chức, cơng ty trên tồn EU. Theo đó, các nhà xuất khẩu ngồi khối phải
qua đại diện của mình tại EU để đăng ký các hóa chất trong sản phẩm xuất khẩu sang EU. Từ ngày 1122008, các hóa chất khơng được đăng ký hoặc đăng ký thất bại sẽ
không được sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất sang thị trường EU. Các sản phẩm có chứa hóa chất chưa được đăng ký trước 1122008 sẽ phải trỉa qua mộ quá trình đăng ký
chi tiết và kéo dài trước khi nhập khẩu vào EU. Trong tương lai, 30.000 loại hóa chất đang được lưu hành tại EU sẽ phải đăng ký
tại ECHA. Để được đăng ký, các công ty phải chứng minh được hóa chất mà mình đăng ký sử dụng khơng gây nguy hiểm cho người tiêu dùng và môi trường. ECHA có thẩm
quyền ban hành lệnh cấm sử dụng bất kỳ hóa chất nào bị cho là nguy hiểm và quy định những biện pháp khẩn cấp trong trường hợp xảy ra thảm họa từ hóa chất.
Mục đích cao nhất của REACH là nhằm cải thiện sức khỏe con người và mơi sinh, vì sự phát triển bền vững, nhưng phạm vi áp dụng của REACH lại mở rộng và
điều chỉnh gần như tất cả các loại hóa chất cũng như mọi sản phẩm, hàng hóa có chứa hóa chất nên sẽ tác động rất nhiều tới thương mại do trao đổi thương mại trong các lĩnh
vực liên quan đến hóa chất thực sự đã mang tính tồn cầu.

2.1.2.3. Giấy chứng nhận EUREGAP


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Luật hóa chất

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×