Các hình thức tồn tại của vật chất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.61 KB, 17 trang )


ý nghĩa định nghĩa vật chất trong nhận thức và hoạt động thực tiễn trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải luôn luôn xuất phát từ thực tế tôn
trọng và hành động theo quy luạt khách quan , phải xuất phát từ điều kiện vật chất khách quan đã và đang làm cơ sở cho mọi hành động của mình không đợc lấy ý
muốn nguyện vọng chủ quan làm điểm xuất phát yêu cầu đề ra mục tiêu phải cân
nhắc tình hình thực tế khách quan thì mới đa ra mục đích , chủ trơng đúng đắn và đi đến thắng lợi trong hoạt động thực tiễn

1.3.2 Các hình thức tồn tại của vật chất


Chủ nghĩa duy vật biƯn chøng cho r»ng vËt chÊt tån t¹i b»ng vËn ®éng vµ vËn ®éng cđa vËt chÊt diƠn ra trong không gian và thời gian vì vậy vận động , không
gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất .
Vận động : Vận động là tất cả sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ kể từ sự
thay đổi vị trí đơn giản trong việc t duy . Vận động là phơng pháp tồn tại của vật chất là nghĩa là vật chất tồn tại bằng
vận động ,thông qua vận động mà các dạng vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình . Nguồn gốc của vận động là do sự tác động của các mặt khác biệt tạo lên do
đó vận động của vật chất là tự vận động . Vận động gắn liền với vật chất là thuộc tính vốn có của vật chất .
Những hình thức vận động cơ bản của vật chất Ănghen đã rút ra 5 hình thức vận động của vật chất đó là vận động sinh học ,
cơ học , lý học , hoá học và xã hội .Các hình thức vận động khác nhau vỊ chÊt nh- ng l¹i tån t¹i trong hƯ biến chứng với nhau...mỗi hình thức vận động đều có khả
năng chuyển hoá thành hình thức vận động khác Không gian và thời gian
Vật chất luôn vận động và phát triển sự vận động ấy không ở đâu khác ngoài không gian và thời gian không gian và thời gian là một thuộc tính khách
quan của vật chất gắn liền với sự vận động của vật chất . Mọi tồn tại khách quan đèu có vị trí , có hình thức kết cấu có độ dài gắn
ngang dọc cao thấp của nó , tất cả thuộc tính đó gọi là không gian .
7
mọi sự vật đều ở trạng thái không ngừng biến đổi mà mọi sự biến đổi đều diễn ra có quá trình , có độ dài vµ sù diƠn biÕn nhanh , chËm, kÕ tiÕp nhau , tất cả
những thuộc tính đó gọi là thời gian.
Nh vậy không gian và thời gian là thuộc tính khách quan hội tụ của bản vật chất
Không gian là hình thức tồn tại của vật chất về vận động về vị trí , quảng tính , kết cấu còn thời gian là hình thức tồn tại của vật chất vận động về mặt độ dài
diễn biến sự kế tiếp nhau của quá trình . Chính vì vậy Lênin viết :trong thế giới không có gì ngoài vật chất đang vận
động và vật chất đang vận động ấy không thể vận động ở đâu ngoài không gian và thời gian

1.3.3 TÝnh thèng nhÊt cđa vËt chÊt cđa thÕ giíi.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×