1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Kế toán tài sản cố định.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (232.08 KB, 42 trang )


2. Kế toán tài sản cố định.


a Đặc điểm của tài sản cố định được sử dụng tại doanh nghiệp. - Do đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Cơ khí và Xây
lắp 250 Phủ Quỳ liên quan tới các sản phẩm cơ khí chế tạo. Vì thế tài sản cố định chủ yếu của cơng ty là tài sản cố định hữu hình, còn tài sản cố định vơ
hình rất ít như quyền sử dụng đất. - Về nguyên giá của tài sản cố định : Gồm giá thanh toán cho người
bán TSCĐ cộng với các loại thuế, lệ phí cộng các phí tổn trước khi dùng như vận chuyển, chạy thử cộng với lãi tiền vay phải trả trước khi đưa TSCĐ
vào sử dụng trừ đi các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá được hưởng.
- Về phương pháp tính khấu hao: Bởi vì những tài sản cố định của doanh nghiệp là tài sản cố định hữu hình, đó là các loại máy móc, thiết bị
phục vụ cho sản xuất, nhà cửa, văn phòng, kho bãi…..với các loại tài sản cố định này có thể xác định được thời gian sử dụng dự kiến của nó, từ đó để
thuận tiện cho việc tính tốn doanh nghiệp đã lựa chọn phương pháp khấu hao theo đường thẳng.
- Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện thì TSCĐ của cơng ty gồm 2 loại: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vơ hình khơng có TSCĐ th tài chính
+ Với TSCĐ hữu hình với một cơng ty mang tính chất kỹ thuật như cơng ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 250b Phủ Quỳ thì TSCĐ hữu hình trong
cơng ty gồm rất nhiều loại do vậy để thuận tiện cho việc quản lý và hạch toán cần thiết phải phân loại các TSCĐ này. Ở cơng ty TSCĐ hữu hình được
phân loại theo kết cấu, theo cách này TSCĐ hữu hình của Công ty gồm các loại:
Nhà cửa, vật kiến trúc: như trụ sở làm việc, nhà kho, các phân xưởng sản xuất....
Máy móc thiết bị: là các dây chuyền cơng nghệ phục vụ cho việc sản xuất như máy dập, máy cắt và máy đúc.....
22
Phương tiện vận tải: như các loại ô tô phục vụ cho việc bán hàng Thiết bị, dụng cụ quản lý: Như máy in, máy vi tính....
Các loại TSCĐ hữu hình khác + TSCĐ vơ hình của Cơng ty rất ít như quyền sử dụng đất, giấy phép
và giấy phép nhượng quyền. b Chứng từ và sổ sách sử dụng
Để phục vụ cho việc mua sắm tài sản cố định, kiểm soát tài sản cố định, thanh lý, nhượng, bán tài sản cố định công ty đã sử dụng các loại
chứng từ sau: Hợp đồng mua bán tài sản cố định, biên bản giao nhận tài sản cố định,
bảng kê nhập tài sản cố định, bảng kê thanh toán, hoá đơn giá trị gia tăng VAT, thẻ chi tiết tài sản cố định, sổ tài sản cố định, biên bản thanh lý tài
sản cố định, các bảng kê số 4, bảng kê số 5, nhật ký chứng từ số 7. c Tài khoản kế toán sử dụng:
- TK 211: Tài sản cố định hữu hình - TK 212: Tài sản cố định thuê tài chính
- TK 213: Tài sản cố định vơ hình - TK 214: Hao mòn tài sản cố định.
- TK 241: Xây dựng cơ bản - TK 711: Thu nhập khác
- TK 811: Chi phí khác - TK 111,112,133,641,642,627…………
d Quy trình hạch tốn Khi doanh nghiệp mua tài sản cố định phải có biên bản giao nhận tài
sản cố định, biên bản này phải có đẩy đủ chữ ký xác nhận của cả bên giao và bên nhận, phải có hợp đồng mua tài sản cố định, hoá đơn giá trị gia tăng và
các giấy tờ khác có liên quan. Sau đó, với mỗi loại tài sản cố định mua về kế toán mở sổ chi tiết tài sản cố định để theo dõi chi tiết từng loại tài sản cố
23
định. Sổ chi tiết này do kế toán viên phụ trách phần hành tài sản cố định lập, sau đó chuyển giao cho kế tốn trưởng xác nhận và lưu giữ ở phòng kế tốn.
Trong q trình sử dụng tài sản cố định thì tài sản cố định đó sẽ bị hao mòn, kế tốn phần hành tài sản cố định có nhiệm vụ tính mức khấu hao cần
phải trích của tài sản cố định, phân bổ chi phí khấu hao đó cho từng bộ phận sử dụng. Cuối tháng phân bổ chi phí khấc hao vào bảng kê số 4, bảng kê số
5, nhật ký chứng từ số 7 và vào sổ cái của tài khoản 214. Sơ đồ Hạch toán: chi phí khấu hao TSCĐ
Trường hợp tài sản cố định của doanh nghiệp bị giảm như góp vốn liên doanh, chẳng hạn góp vốn liên doanh vào cơng ty mía đường Sông Dinh 3
máy xúc, một số máy cày, trường hợp mất mát tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định lúc đó doanh nghiệp cũng phải có biên bản giao nhận về góp
vốn của tài sản cố định, biên bản thanh lý tài sản cố định… Sau đó kế toán tài sản cố định ghi giảm trên sổ tài sản cổ định, thẻ tài sản cố định và trên sổ
cái tài khoản 211
24 Tài sản cố định
Mức khấu hao TSCĐ
Bảng kê số 4 Bảng kê số 5
Nhật ký chứng từ số 7
Sổ cái TK214

3. Kế toán các nghiệp vụ vốn bằng tiền


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×