1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Đặt vấn đề 1 MỞ ĐẦU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (488.05 KB, 85 trang )


Phần 1 MỞ ĐẦU


1.1. Đặt vấn đề


Môi trường và phát triển bền vững đang là mối quan tâm hàng đầu của nhân loại và là một trong những vấn đề thời sự của nước ta. Nhận thức được
xu thế tất yếu này, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm sâu sắc tới vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, có sự phát triển lâu dài và bền
vững của đất nước. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khới sướng và lãnh đạo từ đại hội VI đến nay đã và đang là động lực chủ yếu tăng trưởng kinh tế và tiến
bộ xã hội theo hướng cơng nghiệp hóa, hiện đại hố và chuyển mạnh sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều
tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Cùng với q trình trên, q trình đơ thị hố ở Việt Nam cũng đang phát triển không ngừng cả về tốc độ lẫn quy mô, cả về số lượng lẫn chất lượng.
Thành phố Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, văn hố chính trị của một tỉnh, nằm ở vị trí quan trọng của đất nước. Từ sau khi tách tỉnh thành phố Thái
Nguyên được Trung ương, tỉnh tập trung đầu tư đổi mới tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực đơ thị hố. Một trong những vấn đề quan tâm và giải
quyết bức xúc của tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh là vấn đề vệ sinh môi trường đô thị. Đây cũng là một vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời
sống hàng ngày của hàng trăm nghìn dân cư.
Với khoảng 37 cơ sở sản xuất công nghiệp của trung ương và địa phương cộng với khoảng 5000 cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời
Thái Nguyên là trung tâm đào tạo giáo dục cho các tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm 17 trường đại học, trung cấp và trường kỹ thuật với 2,2 vạn học sinh,
sinh viên, 2400 giáo viên. Đây là tác nhân gây tác động mạnh đến sự phát triển và chất thải đơ thị. Trong q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa hiện đại
hóa cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, tình trạng ơ nhiễm mơi trường ở Thái Ngun đang là vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến sản xuất và
1
chất lượng cuộc sống của con người…hiện nay lượng chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh ước tính khoảng 330 tấnngày, nhưng thực tế chỉ có 1 bãi chơn lấp tại
bãi Đá Mài tiếp nhận khoảng gần 100 tấn rác thu gom mỗi ngày của thành phố thái Nguyên. Các thị trấn, thị xã khác của tỉnh có điểm chôn lấp thủ công,
lượng thu gom thấp nên đây cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước và môi trường khơng khí. Khu nam thành phố Thái Ngun gồm có 10 phường,
xã với những đặc điểm về tự nhiên, văn hóa, kinh tế xã hội riêng. Nhưng có đặc điểm chung đó là đang trong q trình phát triển cơng nghiệp hóa, hiện
đại hóa, bên cạnh đó dân số ngày một tăng, dẫn đến lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều. Do đó cơng tác quản lý rác thải là vấn đề
quan trọng trong quá trình phát triển nhằm đảm bảo được mục tiêu về kinh tế, môi trường và được sự quan tâm của Đảng và nhà nước và nhân dân trong
nhiều năm qua. Trước tình hình cấp thiết trên và nhằm đánh giá về công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu đô thị TP. Thái Nguyên, đề xuất
một số giải pháp phù hợp nhằm góp phần bảo vệ mơi trường của tp. Thái Ngun và của toàn tỉnh. Và được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường,
ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên và Môi trường trường Đại học nông Lâm Thái Nguyên. Đồng thời dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo PGS.TS
Nguyễn Ngọc Nông, nên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá thực trạng công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các phường, xã ở
khu nam thành phố Thái Nguyên ’’ 1.2. Mục đích của đề tài
+ Đánh giá thực trạng công tác thu gom,vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường, xã ở khu nam của TP.Thái nguyên
+ Đề suất một số giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của các phường, xã khu nam TP. Thái Nguyên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của
công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt để bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân.
2

1.3. Yêu cầu của đề tài


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×