1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia Phương pháp xác định khối lượng và thành phần rác thải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (488.05 KB, 85 trang )


3.3.3. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia


Để đưa ra những phương pháp phù hợp với nội dung của đề tài, bên cạnh việc tham khảo những ý kiến hướng dẫn của thầy, cô và các cô, chú cán
bộ phòng Tài ngun Mơi trường TP.Thái Ngun, chúng tơi lấy ý kiến của các cô, chú cán bộ trực tiếp quản lý về mảng rác thải sinh hoạt tại các
phường, xã. Mặt khác, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là khá rộng. Do đó đây là phương pháp được đánh giá là ưu việt, phù hợp và đưa ra
kết quả cần thiết cho đề tài. 3.3.4. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa kết hợp với phỏng vấn
Việc trực tiếp tham quan xuống địa bàn từng phường xã, điều tra tìm hiểu tình hình quản lý rác thải, các điểm tập kết rác của các phường, xã, tham
quan tìm hiểu về bãi rác Đá Mài...Giúp có những nhận xét đánh giá khách quan, chính xác về thực trạng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt
của từng phường, xã. 3.3.5.Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu
Sử dụng các phần mềm như word, exel để tổng hợp, phân tích các số liệu đã thu thập được.

3.3.6. Phương pháp xác định khối lượng và thành phần rác thải


+ Từ đặc điểm thực tế của đề tài rộng cũng như thời gian nghiên cứu của đề tài là tương đối ngắn. Nên việc phân tích thành phần rác thải từ các
nguồn thải và việc lấy mẫu, cân cố định vào các ngày, giờ cụ thể là rất khó thực hiện. Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu và giúp đỡ của thầy cô, các cô, chú
cán bộ tôi tiến hành việc xác định khối lượng và thành phần rác thải như sau:
- Tiến hành theo dõi việc tập kết rác thải tại các điểm tập kết rác thải của từng phường, xã để đếm số xe đẩy tay chứa rác trong một ngày, tuần và
trong tháng. Do lượng rác thải thường là ổn định từ các nguồn thải, rất ít bị biến động. Nên tiến hành xác định khối lượng và sau đó tính trung bình.
- Các xe đẩy tay được chở đến điểm tập kết trung vào đúng giờ quy định và cho lên xe chở rác chuyên dùng của công ty môi trường đô thị. Với
phương pháp đếm số xe và cân để xác định thành phần, tỷ lệ rác thải sẽ giúp biết được khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày.
40
- Trực tiếp thu gom, phân loại thành phần chất thải sinh hoạt tại khu vực nghiên cứu gồm 2 phương pháp sau:
+ Thu gom, phân loại chất thải trực tiếp từ hộ gia đình: Tiến hành trong thời gian 1 tháng, vào 2 ngày cố định trong tuần. Lựa chọn ngẫu nhiên khoảng
20 hộ gia đình theo tiêu chí lựa chọn là có sự lựa chọn cân đối về tỷ lệ giữa các hộ giàu, khá, trung bình trên cơ sở số liệu điều tra của UBND TP về tỷ lệ
các hộ giàu, nghèo, trung bình.
Hàng tuần vào trước những ngày đã định mỗi gia đình sẽ được phát 3 túi đựng rác vô cơ, hữu cơ, rác thải nguy hại. Và được thu hồi vào 18 h những
ngày đã định, sau đó phân rác thành nhiều loại đem cân để xác định tỷ lệ về khối lượng.
+ Phân loại rác tập trung tại bãi rác khu dân cư tiến hành phân loại rác trong 1 tháng, mỗi tuần 2 lần vào 2 ngày cố định trong tuần thu gom, cân
trọng lượng rác thải vô cơ, hữu cơ quy thành tỷ lệ trọng lượng. - Xác định lượng chất thải thu gom trong 1 tuần tại khu dân cư khu
nam của TP.Thái Nguyên và lượng chất thải phát sinhđầu người bằng phương pháp đếm tải. Số lượng xe thu gom, đặc điểm và tính chất phát thải
được giám sát trong 7 ngày sẽ được tính tốn bằng cách sử dụng số liệu thu thập được tại khu vực nghiên cứu và các số liệu đã biết trước như hộ dân,
nhân khẩu, thể tích xe ép rác, xe đẩy tay. Đây là phương pháp thích hợp để sử dụng trong đề tài.
41

Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×