1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Phương pháp quy hoạch thực nghiệm [3]

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (478.68 KB, 72 trang )


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
9 10
3.4.3 Phương pháp quy hoạch thực nghiệm [3]
 Phương pháp quy hoạch thực nghiệm: hoạch định thí nghiệm cực trị giúp khảo sát các yếu tố ảnh hưởng biến đổi cùng lúc.
Các bước tiến hành sau:  Chọn thơng số tối ưu hố và các yếu tố ảnh hưởng.
 Xác định mức cơ sở, khoảng biến thiên và mức biến thiên của các yếu tố.
 Lập mơ hình hồi quy tuyến tính và ma trận thực nghiệm.  Tiến hành các thí nghiệm cánh tay đòn và các thí nghiệm tại tâm thu
nhận các giá trị thực nghiệm.  Tính các hệ số hồi quy và phương sai tái hiện.
 Kiểm định sự có ý nghĩa của các hệ số hồi quy theo chuẩn Student.  Kiểm định sự tương thích của mơ hình với thực nghiệm theo chuẩn
Fisher. Tối ưu hoá thực nghiệm theo phương pháp đường dốc nhất:
Chọn mơ hình tốn học và tiến hành thực nghiệm yếu tố toàn phần với k yếu tố ảnh hưởng, độ cồn y là thông số tối ưu hố. Mỗi yếu tố có 2 mức nên số thí nghiệm
cánh tay đòn phải thực hiện là 2
k
. Phương án cấu trúc có tâm chọn các điểm làm thí nghiệm có tâm đối xứng. Ký hiệu các yếu tố là x
j
, mức trên và mức dưới lần lượt là x
j max
và x
j min
. Tâm phương án được xác định như sau:
x
j
= 12.x
j max
+ x
j min
với j = 1 : k Khoảng biến thiên các yếu tố:
min max
2 1
j j
j
x x
x −
= ∆
SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 40
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, hệ trục tự nhiên được chuyển sang hệ trục không thứ nguyên hệ mã hố. Các thí nghiệm cánh tay đòn theo ma trận quy hoạch
đã lập ra sẽ cung cấp các giá trị thực nghiệm y
i
. Cơng thức tính hệ số hồi quy:

=
=
N i
i
Y N
b
1
1
i N
i ji
j
Y X
N b

=
=
1
1
Phương sai tái hiện:
1
1 2
2
− −
=

=
n Y
Y S
n u
TB u
th

=
=
n u
u TB
Y n
Y
1
1
Trong đó: n: Số thí nghiệm ở tâm.
y
u
: Giá trị độ cồn các thí nghiệm tại tâm. y
TB
: Giá trị trung bình của y
u
.  Kiểm định sự có ý nghĩa của các hệ số hồi quy theo chuẩn Student:
Phương sai của các hệ số hồi qui:
N S
S
th bj
2 2
=
bj j
j
S b
t =
Tra bảng t
p
f với p = 0,05, f = n – 1 với n là số thí nghiệm ở tâm. Các giá trị t
j
t
p
f được xem là có ý nghĩa. Các hệ số t
j
t
p
f thì khơng có ý nghĩa và loại khỏi phương trình hồi quy.
Nhận phương trình hồi quy với các hệ số có ý nghĩa.  Kiểm định sự tương thích của mơ hình với thực nghiệm theo chuẩn Fisher.
1 ˆ
1 2
2
− −
=

=
N Y
Y S
N i
i i
tt
SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 41
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
2 2
th tt
S S
F =
Trong đó: N: số thí nghiệm cánh tay đòn.
1: số hệ số có ý nghĩa trong phương trình hồi quy. Tra bảng với p = 0,05, f
1
= N – 1, f
2
= n – 1 •
Nếu F F
p
f
1
,f
2
– phương trình tương thích thực nghiệm. •
Nếu F F
p
f
1
,f
2
– phương trình khơng tương thích thực nghiệm. Cần thực hiện 1 trong các bước sau:
 Phải tăng bậc của phương trình.  Thu hẹp khoảng biến thiên của các yếu tố.
 Thu hẹp mức cơ sở của các yếu tố.  Xét lại các yếu tố độc lập được chọn.
 Tối ưu hoá thực nghiệm theo phương pháp đường dốc nhất: Sau khi lập được phương trình hồi quy tương thích, cần xác định chiều hướng của
các yếu tố để thu được thông số tối ưu hoá cao nhất. Tiến hành tiếp một loạt các thí nghiệm leo dốc theo các bước chuyển động mới
của các yếu tố. Tối ưu hoá theo đường dốc nhất bắt đầu từ điểm không là mức cơ sở. Chọn bước chuyển động của 1 yếu tố, ví dụ x
1
là ∆
1
. Các bước chuyển động của các yếu tố x
j
khác được tính như sau:
1 1
1
x b
x b
j j
j
∆ ∆
∆ =

Ghi nhận kết quả tốt nhất ở các thí nghiệm leo dốc.
3.4.4 Phương pháp lên men rượu vang xoài [22], [23], [24] 3.4.4.1 Sơ đồ quy trình sản xuất
SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 42
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Sơ đồ 3.2 : Quy trình cơng nghệ chế biến rượu vang xồi
SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Cặn men
Cặn, bã Nấm men
S.cerevisiae Xồi ngon, chín
ủ 3 giờ ở 40 C
Lọc trong Pha chế dịch
lên men
Lên men chính
Lắng cặn, tách men
Chiết rượu non
Lên men phụ
Tàng trữ lạnh
Lắng trong Chiết chai
Rượu vang xoài Đánh giá chất lượng
theo TCVN Nhân giống
Làm sạch, bỏ vỏ và hạt
Xay, ép Xác định thành phần
nguyên liệu Nước
Đường, axit citric, NaHCO
3
Enzyme pectinase
43
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

3.4.4.2 Thuyết minh quy trình cơng nghệ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×