Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Các ch tiêu đánh giá t ng h p ỉ

Các ch tiêu đánh giá t ng h p ỉ

Tải bản đầy đủ - 35trang

1.2.6. Qui mô vốn của doanh nghiệp Trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động có khả
năng tìm ra cho mình những hướng đi thích hợp. Muốn vậy doanh nghiệp phải có nguồn vốn lớn để đáp ứng nhu cầu về chi phí cho việc thay đổi cơng nghệ,
chi phí nghiên cứu. Với nguồn vốn lớn doanh nghiệp có thể tận dụng được những cơ hội kinh doanh mới, đầu tư vào những lĩnh vực có lợi nhuận cao và tạo
được ưu thế trên thị trường.
III. CÁC CH TIÊU ÁNH GIÁ HI U QU S D NG V N Ỉ
Đ Ệ
Ả Ử Ụ Ố

1. Các ch tiêu đánh giá t ng h p ỉ


ổ ợ
đánh giá hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p m t Để
ệ ả ử ụ
ố ủ
ệ ộ
cách chung nh t ng i ta th
ng dùng m t s ch tiêu t ng quát ấ
ườ ườ
ộ ố
ỉ ổ
nh : hi u qu s d ng toàn b v n, doanh l i v n, doanh l i v n ư
ệ ả ử ụ
ộ ố ợ
ố ợ
ố ch s h u. Trong đó:
ủ ở ữ Doanh thu trong kỳ
Hi u qu s d ng = ệ
ả ử ụ Toàn b v n T ng s v n s d ng bình quân
ộ ố ổ
ố ố ử ụ
trongkỳ
Ch tiêu này còn đ c g i là vòng quay c a tồn b v n, nó
ỉ ượ
ọ ủ
ộ ố cho bi t m t đ ng v n b ra trong quá trình s n xu t đem l i bao
ế ộ
ồ ố
ỏ ả
ấ ạ
nhiêu đ ng doanh thu, vì v y nó càng l n càng t t. ồ
ậ ớ

L i nhu n ợ
ậ Doanh l i v n =
ợ ố
T ng s v n s d ng bình quân trong k ổ
ố ố ử ụ

Ch tiêu này còn đ c g i là t su t l i nhu n trên v n. Nó
ỉ ượ
ọ ỷ
ấ ợ ậ
ố ph n ánh kh n ng sinh l i c a m t đ ng v n đ u t . Nó cho bi t
ả ả ă
ợ ủ
ộ ồ
ố ầ
ư ế
m t đ ng v n đ u t đem l i bao nhiêu đ ng l i nhu n. ộ
ồ ố
ầ ư
ạ ồ
ợ ậ
L i nhu n ợ
ậ Doanh l i v n ch s h u =
ợ ố
ủ ở ữ V n ch s h u bình quân trong
ố ủ ở ữ
kỳ
Ch tiêu này ph n ánh kh n ng sinh l i c a v n ch s h u, ỉ
ả ả ă
ờ ủ
ố ủ ở ữ
trình đ s d ng v n c a ng i qu n tr doanh nghi p. Ch tiêu
ộ ử ụ ố
ủ ườ
ả ị
ệ ỉ
này càng l n càng t t. Tuy nhiên ch tiêu này có h n ch là nó ớ
ố ỉ
ạ ế
ph n ánh m t cách phi n di n. Do m u s ch đ c p đ n v n ch ả
ộ ế
ệ ẫ
ố ỉ ề ậ
ế ố
ủ s h u bình quân trong k , trong khi h u h t các doanh nghi p
ở ữ ỳ
ầ ế
ệ ngu n v n huy đ ng t bên ngoài chi m m t t l không nh
ồ ố
ộ ừ
ế ộ
ỷ ệ ỏ
trong t ng ngu n v n. Do đó n u ch nhìn vào ch tiêu này nhi u ổ
ồ ố
ế ỉ
ỉ ề
khi đánh giá thi u chính xác. ế
Doanh thu thu n ầ
hi u su t vòng quay VCSH= ệ
ấ T ng v n kinh doanh
ổ ố
Ch tiêu này cho bi t trong ky kinh doanh m t đ ng v n CSH ỉ
ế ọ
ồ ố
thu đ c bao nhiêu đ ng doanh thu thu n hay nói cách khác là
ượ ồ
ầ v n CSH quay đ
c bao nhiêu vòng trong k kinh doanh ố
ượ ỳ
t ng s n ph i tr ổ
ố ợ ả
ả H s n t ng tài s n=
ệ ố ợ ổ ả
t ng tài s n ổ

Ch tiêu này ph n ánh s n c a doanh nghi p ph i tr c a ỉ
ả ố ợ ủ
ệ ả
ả ủ doanh nghi p chi m bao nhiêu trong t ng tài s n
ệ ế
ổ ả
Tài s n l u đ ng ả
ư ộ
H s thanh toán ng n h n= ệ ố
ắ ạ
N ng n h n ợ
ắ ạ
Ch tiêu này cho bi t kh n ng tr các kho n n ng n h n ỉ
ế ả ă
ả ả
ợ ắ
ạ c a doanh nghiep la cao hay th p
ủ ấ
v n b ng ti n+ các kho n ph i thu ố
ằ ề
ả ả
h s thanh toán nhanh= ệ ố
n ng n h n ợ
ắ ạ
v n b ng ti n ố
ằ ề
h s thanh toán t c th i= ệ ố
ứ ờ
n ng n h n + n đ n h n ợ
ắ ạ
ợ ế ạ
N đ n h n tr bao g m n ng n h n, trung h n, dài h n đã ợ ế
ạ ả
ồ ợ
ắ ạ
ạ ạ
đ n h n tr . th c t cho th y h s này l n h n 0.5 thì tình hình ế
ạ ả
ự ế
ấ ệ ố
ớ ơ
thanh toán c a doanh nghi p đáp ng t t các kho n n đúng h n, ủ
ệ ứ
ố ả
ợ ạ
doanh nghi p v n ho t đ ng kinh doanh bình th ng
ệ ẫ
ạ ộ
ườ Các ch tiêu trên cho ta m t cái nhìn t ng quát v hi u qu
ỉ ộ
ổ ề
ệ ả
s d ng v n c a doanh nghi p. Ngồi ra ng i ta còn s d ng m t
ử ụ ố
ủ ệ
ườ ử ụ
ộ s ch tiêu khác nh t su t thanh toán ng n h n, s vòng quay
ố ỉ
ư ỷ ấ
ắ ạ
ố các kho n ph i thu…. Tuy nhiên nh ta đã bi t ngu n v n c a
ả ả
ư ế
ồ ố
ủ doanh nghi p đ
c phân làm hai lo i là v n c đ nhVC và v n ệ
ượ ạ
ố ố ị
Đ ố
l u đ ngVL . Do đó, các nhà phân tích khơng ch quan tâm đ n ư
ộ Đ
ỉ ế
vi c đo l ng hi u qu s d ng v n c a t ng ngu n v n mà còn
ệ ườ
ệ ả ử ụ
ố ủ
ổ ồ

chú tr ng đ n hi u qu s d ng c a t ng b ph n c u thành ọ
ế ệ
ả ử ụ
ủ ừ
ộ ậ
ấ ngu n v n c a doanh nghi p đó là VC và VL .
ố ố
ủ ệ
Đ Đ

2. Ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh ỉ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các ch tiêu đánh giá t ng h p ỉ

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×