Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh ỉ Ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh ỉ

Ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh ỉ Ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh ỉ

Tải bản đầy đủ - 35trang

chú tr ng đ n hi u qu s d ng c a t ng b ph n c u thành ọ
ế ệ
ả ử ụ
ủ ừ
ộ ậ
ấ ngu n v n c a doanh nghi p đó là VC và VL .
ố ố
ủ ệ
Đ Đ

2. Ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh ỉ


ệ ả ử ụ
ố ố ị
đánh giá hi u qu s d ng VC ng i ta s d ng nh ng
Để ệ
ả ử ụ Đ
ườ ử ụ
ữ ch tiêu sau:
ỉ Doanh thu thu n
ầ Hi u su t s d ng VC =
ệ ấ
ử ụ Đ
V n c đ nh s d ng bình quân trong ố
ố ị ử ụ
kỳ Ch tiêu này cho bi t m t đ ng v n c đ nh t o ra đ
c bao ỉ
ế ộ
ồ ố
ố ị ạ
ượ nhiêu đ ng doanh thuthu n trong m t n m.
ồ ầ
ộ ă
L i nhu n trong k ợ
ậ ỳ
S c sinh l i c a v n c đ nh = ứ
ợ ủ ố
ố ị V n c đ nh s d ng bình quân
ố ố ị
ử ụ trong k
ỳ Ch tiêu này cho bi t trung bình m t đ ng VC t o ra bao
ỉ ế
ộ ồ
Đ ạ nhiêu đ ng l i nhu n. Ch tiêu này càng l n càng ch ng t vi c s
ồ ợ
ậ ỉ
ớ ứ
ỏ ệ
ử d ng VC là có hi u qu .
ụ Đ
ệ ả
Doanh thu trong kỳ Hi u su t s d ng tài s n c đ nh =
ệ ấ
ử ụ ả
ố ị nguyên giá TSC bình quân
Đ trong kỳ
s kh u hao lu k ố
ấ ỹ ế
H s hao mòn TSC = ệ ố
Đ Nguyên giá TSC th i đi m đánh giá
Đ ở ờ

Ch tiêu này ph n ánh m c đ hao mòn TSC trong doanh ỉ
ả ứ
ộ Đ
nghi p so v i th i đi m đ u t ban đ u hay ph n ánh n ng l c s n ệ
ớ ờ
ể ầ
ư ầ
ả ă
ự ả
xu t c a TSC ấ
ủ Đ
Ngồi hai ch tiêu trên ng i ta còn s d ng nhi u ch tiêu
ỉ ườ
ử ụ ề
ỉ khác đ đánh giá hi u qu s d ng VC nh : h s đ i m i tài
ể ệ
ả ử ụ Đ
ư ệ ố ổ
ớ s n c đ nh, h s lo i b tài s n c đ nh….
ả ố ị
ệ ố ạ
ỏ ả
ố ị

3. Ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh ỉ


ệ ả ử ụ
ố ố ị
Khi phân tích đánh giá hi u qu s d ng VL ng i ta th
ng ệ
ả ử ụ Đ
ườ ườ
dùng các ch tiêu sau: ỉ
Doanh thu thu n ầ
Hi u su t s d ng VL = ệ
ấ ử ụ
Đ VL s d ng bình quân trong
Đ ử ụ kỳ
Ch tiêu này cho bi t m t đ ng VL S d ng bình quân trong ỉ
ế ộ
ồ Đ ử ụ
k t o ra đ c bao nhiêu đ ng doanh thu thu n:
ỳ ạ ượ
ồ ầ
L i nhu n ợ
ậ S c sinh l i c a VL =
ứ ợ ủ
Đ VL s d ng bình quân trong k
Đ ử ụ ỳ
Ch tiêu này cho bi t c m t đ ng VL tham gia vào ho t ỉ
ế ứ
ộ ồ
Đ ạ
đ ng s n xu t kinh doanh trong k thì t o ra đ c bao nhiêu đ ng
ộ ả
ấ ỳ
ạ ượ
ồ l i nhu n, Ch tiêu này càng l n càng t t.
ợ ậ
ỉ ớ
ố ng th i, đ đánh giá hi u qu s d ng VL ng
i ta c ng Đồ
ờ ể
ệ ả ử ụ
Đ ườ
ũ đ c bi t quan tâm đ n t c đ luân chuy n VL , vì trong quá trình
ặ ệ
ế ố
ộ ể
Đ s n xu t kinh doanh,VL không ng ng v n đ ng qua các hình thái
ả ấ
Đ ừ
ậ ộ
khác nhau. Do đó đ y nhanh t c đ luân chuy n VL s góp ph n ẩ
ố ộ
ể Đ ẽ
ầ gi i quy t v nhu c u v n cho doanh nghi p, góp ph n nâng cao
ả ế
ề ầ
ố ệ

hi u qu s d ng v n. xác đ nh t c đ luân chuy n VL ng
i ệ
ả ử ụ ố
Để ị
ố ộ
ể Đ
ườ ta s d ng các ch tiêu sau:
ử ụ ỉ
Doanh thu th n ầ
S vòng quay c a VL = ố
ủ Đ
VL s d ng bình quân trong k Đ ử ụ

Ch tiêu này còn đ c g i là h s luân chuy n VL , nó cho
ỉ ượ
ọ ệ ố
ể Đ
bi t VL đ c m y vòng trong k . N u s vòng quay t ng thì
ế Đ
ượ ấ
ỳ ế
ố ă
ch ng t hi u qu s d ng VL t ng và ng c l i.
ứ ỏ
ệ ả ử ụ
Đ ă ượ ạ
Th i gian c a m t k ờ
ủ ộ
ỳ phân tích
Th i gian c a m t vòng ln chuy n = ờ
ủ ộ
ể S vòng quay c a
ố ủ
VL trong k Đ

Ch tiêu này th hi n s ngày c n thi t cho VL quay đ c
ỉ ể
ệ ố
ầ ế
Đ ượ
m t vòng, th i gian c a m t vòng luân chuy n càng nh thì t c đ ộ
ờ ủ
ộ ể
ỏ ố
ộ luân chuy n c a VL càng l n và làm rút ng n chu k kinh doanh,
ể ủ
Đ ớ
ắ ỳ
v n quay vòng hi u qu h n. ố
ệ ả ơ

4. S c n thi t nâng cao hi u qu s d ng v n c a DNNN ự ầ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh ỉ Ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh ỉ

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×