Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
S c n thi t nâng cao hi u qu s d ng v n c a DNNN ự ầ

S c n thi t nâng cao hi u qu s d ng v n c a DNNN ự ầ

Tải bản đầy đủ - 35trang

hi u qu s d ng v n. xác đ nh t c đ luân chuy n VL ng
i ệ
ả ử ụ ố
Để ị
ố ộ
ể Đ
ườ ta s d ng các ch tiêu sau:
ử ụ ỉ
Doanh thu th n ầ
S vòng quay c a VL = ố
ủ Đ
VL s d ng bình quân trong k Đ ử ụ

Ch tiêu này còn đ c g i là h s luân chuy n VL , nó cho
ỉ ượ
ọ ệ ố
ể Đ
bi t VL đ c m y vòng trong k . N u s vòng quay t ng thì
ế Đ
ượ ấ
ỳ ế
ố ă
ch ng t hi u qu s d ng VL t ng và ng c l i.
ứ ỏ
ệ ả ử ụ
Đ ă ượ ạ
Th i gian c a m t k ờ
ủ ộ
ỳ phân tích
Th i gian c a m t vòng luân chuy n = ờ
ủ ộ
ể S vòng quay c a
ố ủ
VL trong k Đ

Ch tiêu này th hi n s ngày c n thi t cho VL quay đ c
ỉ ể
ệ ố
ầ ế
Đ ượ
m t vòng, th i gian c a m t vòng luân chuy n càng nh thì t c đ ộ
ờ ủ
ộ ể
ỏ ố
ộ luân chuy n c a VL càng l n và làm rút ng n chu k kinh doanh,
ể ủ
Đ ớ
ắ ỳ
v n quay vòng hi u qu h n. ố
ệ ả ơ

4. S c n thi t nâng cao hi u qu s d ng v n c a DNNN ự ầ


ế ệ
ả ử ụ
ố ủ
trong c ch th tr ng
ơ ế
ị ườ
Các doanh nghi p trong quá trình s n xu t kinh doanh ệ
ả ấ
th ng đ t ra nhi u m c tiêu và tu thu c vaò giai đo n hay đi u
ườ ặ
ề ụ
ỳ ộ
ạ ề
ki n c th mà có nh ng m c tiêu đ c u tiên th c hi n, nh ng
ệ ụ
ể ữ
ụ ượ ư
ự ệ
ư t t c đ u nh m m c đích cu i cùng là t i đa hoá giá tr tài s n
ấ ả ề
ằ ụ
ố ố
ị ả
c a ch s h u, đ t đ c m c tiêu đó doanh nghi p m i có th
ủ ủ ở ữ
ạ ượ
ụ ệ
ớ ể
t n t i và phát tri n đ c.
ồ ạ
ể ượ
M t doanh nghi p mu n th c hi n t t m c tiêu c a mình thì ộ
ệ ố
ự ệ
ố ụ
ủ ph i ho t đ ng kinh doanh có hi u qu . Trong khi đó y u t tác
ả ạ
ộ ệ
ả ế
ố đ ng có tính quy t đ nh đ n hi u qu s n xu t kinh doanh chính
ộ ế
ị ế
ệ ả ả
ấ là hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p. Do v y doanh nghi p
ệ ả ử ụ
ố ủ
ệ ậ
ệ c n ph i có nh ng bi n pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng
ầ ả
ữ ệ
ằ ệ
ả ử ụ v n, đ c bi t trong đi u ki n hi n nay.
ố ặ
ệ ề
ệ ệ
Khi n c ta chuy n sang c ch kinh t th tr
ng có s đi u ướ
ể ơ
ế ế
ị ườ
ự ề
ti t c a nhà n c theo đ nh h
ng xã h i ch ngh a, các doanh ế
ủ ướ
ị ướ
ộ ủ
ĩ nghi p bu c ph i chuy n mình theo c ch m i, m i có th t n t i
ệ ộ
ả ể
ơ ế
ớ ớ
ể ồ ạ
và phát tri n. C nh tranh gi a các DNNN v i các thành ph n kinh ể
ạ ữ
ớ ầ
t khác tr lên gay g t. B i v y, nâng cao hi u qu s d ng v n ế
ở ắ
ở ậ
ệ ả ử ụ
ố có v trí quan tr ng hàng d u c a doanh nghi p. Nâng cao hi u
ị ọ
ầ ủ
ệ ệ
qu s d ng v n s đ m b o an tồn tài chính cho doanh nghi p. ả ử ụ
ố ẽ ả
ả ệ
Ho t đ ng trong c ch th tr ng đòi h i m i doanh nghi p ph i
ạ ộ
ơ ế
ị ườ
ỏ ỗ
ệ ả
ln đ cao tính an tồn, đ c bi t là an tồn tài chính. ây là v n ề
ặ ệ
Đ ấ
đ có nh h ng tr c ti p đ n s t n t i và phát tri n c a doanh
ề ả
ưở ự
ế ế
ự ồ ạ
ể ủ
nghi p. Vi c s d ng v n có hi u qu giúp doanh nghi p nâng cao ệ
ệ ử ụ
ố ệ
ả ệ
kh n ng huy đ ng v n, kh n ng thanh toán c a doanh nghi p ả ă
ộ ố
ả ă ủ
ệ đ
c b o đ m…. ượ
ả ả
Nâng cao hi u qu s d ng v n s giúp doanh nghi p nâng ệ
ả ử ụ ố
ẽ ệ
cao s c c nh tranh. đáp ng yêu c u c i ti n công ngh , nâng
ứ ạ
Để ứ
ầ ả
ế ệ
cao ch t l ng s n ph m, đa d ng hoá m u mã s n ph m…
ấ ượ
ả ẩ
ạ ẫ
ả ẩ
doanh nghi p ph i có v n, trong khi đó v n c a doanh nghi p ch ệ
ả ố
ố ủ
ệ ỉ
có h n, vì v y nâng cao hi u qu s d ng v n là c n thi t. Nâng ạ
ậ ệ
ả ử ụ ố
ầ ế
cao hi u qu s d ng v n s giúp doanh nghi p đ t đ c m c tiêu
ệ ả ử ụ
ố ẽ
ệ ạ
ượ ụ
t ng giá tr tài s n ch s h u và các m c tiêu khác c a doanh ă
ị ả
ủ ở ữ ụ
ủ nghi p nh nâng cao uy tín c a doanh nghi p trên th tr
ng , ệ
ư ủ
ệ ị
ườ nâng cao đ i s ng c a ng
i lao đ ng. Vì khi ho t đ ng kinh ờ
ố ủ
ườ ộ
ạ ộ
doanh có hi u qu thì doanh nghi p có th m r ng quy mô s n ệ
ả ệ
ể ở ộ
ả xu t, t o thêm công n vi c làm cho ng
i lao đ ng và m c s ng ấ
ạ ă
ệ ườ
ộ ứ
ố c a ng
i lao đ ng c ng ngày càng đ c c i thi n.
ng th i nó ủ
ườ ộ
ũ ượ
ả ệ
Đồ ờ
c ng làm t ng các kho n đóng góp cho ngân sách Nhà n c.
ũ ă
ả ướ
CH NG II:
ƯƠ TH C TR NG S D NG V N T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P
Ự Ạ
Ử Ụ Ố
Ạ Ệ
VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUY N Ể
Ệ TÂN UYÊN – T NH LAI CHÂU

I. QUÁ TRÌNH THÀNH L P VÀ PHÁT TRI N C A NGÂN HÀNG Ậ
Ể Ủ
NN PTNT CHI NHÁNH HUY N TÂN UYÊN T NH LAI CHÂU Ệ
Ỉ 1. Quá trình thành l p và phát tri n
ậ ể
Là chi nhánh c p 3 c a ngân hàng NNPTNT Vi t Nam, ấ
ủ ệ
NHNNPTNT Tân Uyên đ c thành l p và chính th c đi vào ho t
ượ ậ
ứ ạ
đ ng t ngày 112005 c a ch t ch h i đ ng qu n tr NHNNPTNT ộ
ừ ủ
ủ ị ộ
ồ ả
ị Vi t Nam. V i ti n thân là chi nhánh NHNNPTNT chi nhánh Than
ệ ớ
ề Uyên, t sau khi tách huy n Than Uyên thành 2 huy n là Than
ừ ệ
ệ Uyên và Tân Uyên thì chi nhánh NHNNPTNN chi nhánh huyên
Tân Uyên c ng đ c thành l p. T khi thành l p, chi nhánh đã n
ũ ượ
ậ ừ
ậ ổ
đ nh v t ch c m ng l i ho t đ ng kinh doanh, đ n nay đã tri n
ị ề ổ
ứ ạ
ướ ạ
ộ ế
ể khai nhi u đi m giao d ch t i các t đi m dân c , th
ng m i trên ề
ể ị
ạ ụ
ể ư
ươ ạ
toàn huy n. Ho t đ ng c a chi nhánh ngày càng m r ng và đ t ệ
ạ ộ
ủ ở ộ
ạ k t qu cao. Các cán b phòng tín d ng th
ng xun đi xã tuyên ế
ả ộ
ụ ườ
truy n và h ng d n k p th i cho các h gia đình ng
ì dân t c ề
ướ ẫ
ị ờ
ộ ươ
ộ thi u s . Mơ hình t ch c c a chi nhánh nh sau: Ban giám đ c,
ể ố
ổ ứ
ủ ư
ố phòng k tốn, phòng tín d ng, th qu .T ng s cán b công nhân
ế ụ
ủ ỹ ổ
ố ộ
viên ch c hi n nay là 14 cán b . Trong đó ban giám đ c có m t ứ
ệ ộ
ố ộ
cán b , phòng th qu 2 cán b , phòng k tốn 5 cán b , phòng ộ
ủ ỹ
ộ ế
ộ tín d ng 6 cán b .
ụ ộ
Chi nhánh th c hi n ch ng trình giao d ch bán l , h th ng
ự ệ
ươ ị
ẻ ệ
ố trang thi t b hi n đ i: Máy vi tính, ATM… và các s n ph m d ch
ế ị
ệ ạ
ả ẩ
ị v ngân hàng đa d ng th a mãn đ
c yêu c u c a thành ph n ụ
ạ ỏ
ượ ầ
ủ ầ
kinh t , s đa d ng c a khách hàng. Là đ n v kinh doanh có hi u ế
ự ạ
ủ ơ
ị ệ
qu , h s l ng v
t so v i m c khoán c a NHNNPTNT đ a ra. ả
ệ ố ươ ượ
ớ ứ
ủ ư
V ch c n ng và nhi m v ch y u. ề
ứ ă
ệ ụ
ủ ế - Huy đ ng b ng đ ng Vi t Nam và ngo i t d
i nhi u hình ộ
ằ ồ
ệ ạ ệ ướ
ề th c: M tài kho n ti n g i thanh toán, ti n g i ti t ki m, k
ứ ở
ả ề
ử ề
ử ế
ệ ỳ
phi u, trái phi u. ế
ế -
u t v n tín d ng b ng đ ng Vi t Nam và ngo i t đ i v i Đầ
ư ố ụ
ằ ồ
ệ ạ ệ ố
ớ các thành ph n kinh t .
ầ ế
- Làm đ i lý và d ch v y thác cho các t ch c tài chính, tín ạ
ị ụ ủ
ổ ứ
d ng và các cá nhân trong và ngoài n c nh ti p nh n và tri n
ụ ướ
ư ế ậ
ể khai các d án, d ch v gi i ngân cho các d án, thanh tốn th tín
ự ị
ụ ả
ự ẻ
d ng, séc… ụ
- Th c hi n thanh toán b ng đ ng Vi t Nam và ngo i t nh : ự
ệ ằ
ồ ệ
ạ ệ ư
chuy n ti n trong n c, thanh toán qu c t qua m ng SWIFT.
ể ề
ướ ố
ế ạ
- Chi tr , mua bán ngo i t , chi t kh u cho vay c m c ch ng ả
ạ ệ ế
ấ ầ
ố ứ
t có giá. ừ
- B o lãnh b ng đ ng Vi t Nam và ngo i t d i nhi u hình
ả ằ
ồ ệ
ạ ệ ướ ề
th c khác nhau trong và ngoài n c
ứ ướ
- Th c hi n các d ch v khác ự
ệ ị

2. S đ t ch c và m ng l i ho t đ ng c a ngân hàng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

S c n thi t nâng cao hi u qu s d ng v n c a DNNN ự ầ

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×