Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
S đ t ch c và m ng l i ho t đ ng c a ngân hàng

S đ t ch c và m ng l i ho t đ ng c a ngân hàng

Tải bản đầy đủ - 35trang

- B o lãnh b ng đ ng Vi t Nam và ngo i t d i nhi u hình
ả ằ
ồ ệ
ạ ệ ướ ề
th c khác nhau trong và ngoài n c
ứ ướ
- Th c hi n các d ch v khác ự
ệ ị

2. S đ t ch c và m ng l i ho t đ ng c a ngân hàng


ơ ồ ổ ứ
ạ ướ
ạ ộ

T vi c xây d ng h ng đi, m c dù ho t đ ng trong l nh v c
ừ ệ
ự ướ
ặ ạ
ộ ĩ
ự nông nghi p nh ng ngân hàng đang có xu h
ng phát tri n l y ệ
ư ướ
ể ấ
các doanh nghi p kinh doanh s n xu t v a và nh , các doanh ệ
ả ấ
ừ ỏ
nghi p ngoài qu c doanh làm đ i t ng ph c v nh t là l y khách
ệ ố
ố ượ ụ
ụ ấ
ấ hàng làm m c tiêu ph c v ch y u.
ụ ụ
ụ ủ ế
M i thành công mà NHNNPTNT Tân Uyên đ t đ c c n ph i
ỗ ạ
ượ ầ
ả k đ n vai trò c a b máy qu n lý ngân hàng trong vi c b trí
ể ế ủ
ộ ả
ệ ố
ng i lao đ ng đ phát huy t i đa n ng l c c a t ng ng
i. ườ
ộ ể
ố ă
ự ủ
ừ ườ
T khi thành l p đ n nay ngân hàng chi nhánh Tân Uyên ch ừ
ậ ế
ỉ có 14 cán b và 3 phòng ban.

Ch c n ng c a các phòng ban: ứ
ă ủ
- Ch c n ng c a giám đ c chi nhánh: ứ
ă ủ
ố + G chi nhánh ch u trách nhi m ch đ o đi u hành nhgi p
Đ ị
ệ ỉ ạ
ề ệ
v kinh doanh nói chung và ho t đ ng c p tín d ng nói riêng ụ
ạ ộ
ấ ụ
trong ph m vi u quy n công vi c c th bao g m: ạ
ỷ ề
ệ ụ
ể ồ
+ Xem xét n i dung th m đ nh do phòng tín d ng trình lên ọ
ẩ ị
ụ đ quy t đ nh cho vay hay k cho vay và ch u trách nhi m quy t
ể ế
ị ị
ệ ế
đ nh c a mình ị
ủ + Ký h p đ ng tín d ng và các h s do ngân hàng và khách
ợ ồ
ụ ồ ơ
hàng cùng l p ậ
+ Quy t đ nh x lý n ,cho gia h n n và đi u ch nh k h n ế
ị ử
ợ ạ
ợ ề
ỉ ỳ ạ
tr n , chuy n n quá h n, th c hi n các bi n pháp x lý đ i v i ả ợ
ể ợ
ạ ự
ệ ệ
ử ố
ớ khách hàng
- Ch c n ng c a phòng tín d ng ứ
ă ủ
ụ + Các phòng tín d ng ho c phòng kinh doanh làm ch c n ng
ụ ặ
ứ ă
tín d ng ho c tín d ng t i s giao d ch và các chi nhánh có nhi m ụ
ặ ụ
ạ ở ị
ệ v nghiên c u t ch c xây d ng chi n l
c kinh doanh, phân lo i ụ
ứ ổ
ứ ự
ế ượ
ạ khách hàng và đ xu t các chính sách u đãi đ i v i t ng lo i
ề ấ
ư ố
ớ ừ
ạ khách hàng nh m m r ng theo h
ng đ u t tín d ng khép kín ằ
ở ộ ướ
ầ ư
ụ + L a ch n ph
ng th c cho vay an toàn và đ t hi u qu cao ự
ọ ươ
ứ ạ
ệ ả
+ Th m đ nh các d án hồn thi n h s trình c p trên ẩ
ị ự
ệ ồ ơ
ấ + Th
ng xuyên phân lo i d n , phân tích n quá h n, tìm ườ
ạ ư ợ
ợ ạ
nguyên nhân và đ xu t h ng kh c ph c
ề ấ
ướ ắ
ụ - Ch c n ng c a phòng k toán
ứ ă
ủ ế
+ Huy đ ng v n t dân c và các t ch c, c quan trong đ a ộ
ố ừ
ư ổ
ứ ơ
ị bàn huy n. Làm các th t c ,in ch ng t g i ti n, chuy n ti n
ệ ủ ụ
ứ ừ ử
ề ể
ề + Tr c ti p th c hi n giao d ch v i khách hàng
ự ế
ự ệ
ị ớ
+ Làm l ng và thu n
ươ ợ
- Ch c n ng c a phòng th qu ứ
ă ủ
ủ ỹ
+ Nh n ti n v qu qua m i phiên giao d ch ậ
ề ề
ỹ ỗ
ị + Xu t ti n khi có quy t đ nh c a c p trên
ấ ề
ế ị
ủ ấ
+ B o qu n kho qu va các ch ng t có giá ả
ả ỹ
ứ ừ
+ Nh p xu t kho theo quy đ nh ậ
ấ ị
Ban giám đốc

3. Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng ạ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

S đ t ch c và m ng l i ho t đ ng c a ngân hàng

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×