Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Hi u qu s d ng v n c a NHNNPTNT chi nhánh ệ Các ch tiêu xác đ nh hi u qu S d ng v n ỉ

Hi u qu s d ng v n c a NHNNPTNT chi nhánh ệ Các ch tiêu xác đ nh hi u qu S d ng v n ỉ

Tải bản đầy đủ - 35trang

- u t vào ch ng khoán trái phi u, h i phi u...
Đầ ư
ứ ế
ố ế
- Cho vay -
u t vào các lo i tài s n nh b t đ ng s n, c s h Đầ
ư ạ
ả ư ấ
ộ ả
ơ ở ạ t ng, trang
ầ thi t b ...
ế ị

1.2. Hi u qu s d ng v n c a NHNNPTNT chi nhánh ệ


ả ử ụ ố
ủ Tân Uyên
hi u xem m t Ngân hàng Th ng m i NHTM ho t đ ng
Để ể
ộ ươ
ạ ạ
ộ nh th nào chúng ta ph i xem xét đ n b n quy t toán tài s n
ư ế
ả ế
ả ế
ả c a Ngân hàng đó, là b n kê tài s n có và tài s n n cu nó. B ng
ủ ả
ả ả
ợ ả
ả quy t toán này li t kê các k t s , t c là nó cóđ c tr ng.
ế ệ
ế ố ứ
ặ ư
T ng tài s n có = T ng tài s n n + v n. ổ
ả ổ
ả ợ
ố H n n a, b ng quy t toán tài s n m t Ngân hàng li t kê các
ơ ữ
ả ế
ả ộ
ệ ngu n v n c a Ngân hàng tài s n n và s d ng v n tài s n có.
ồ ố
ủ ả
ợ ử ụ
ố ả
Các Ngân hàng b ng nhi u cách đ huy đ ng v n. Sau đó h dùng ằ
ề ể
ộ ố
ọ v n này có đ
c tài s n có. ố
ượ ả
- B ng quy t toán c a t t c các Ngân hàng Th ng m i
ả ế
ủ ấ
ả ươ
ạ th
ng có k t c u d i d ng sau:
ườ ế
ấ ướ

Tài s n có s d ng v n ả
ử ụ ố
Tài s n n ngu n v n ả
ợ ồ
ố 1. Kho n m c d tr
ả ụ
ự ữ 2. Kho n m c CK ng n h n
ả ụ
ắ ạ
3. Kho n m c cho vay ả
ụ 4. Kho n m c đ u t
ả ụ
ầ ư
5. Các tài s n có khác ả
6. TSC tích l y Đ
ũ 1. Kho n m c ti n g i
ả ụ
ề ử
2. Kho n m c đi vay ả
ụ 3. Các lo i v n u thác
ạ ố
ỷ 4. V n s h u c a Ngân hàng
ố ở ữ

1.3. Các ch tiêu xác đ nh hi u qu S d ng v n ỉ


ị ệ
ả ử ụ ố
i v i các Ngân hàng Th ng m i, cho vay có vai trò quan
Đố ớ
ươ ạ
tr ng trong quá trình phát tri n, m r ng ph m vi kinh doanh. ọ
ể ở ộ
ạ T ng tr
ng ngu n v n và đ t đ c m c tiêu l i nhu n c a b n
ă ưở
ồ ố
ạ ượ
ụ ợ
ậ ủ
ả thân ngân hàng đó. Nh n th y đ
c t m quan tr ng c a ho t ậ
ấ ượ
ầ ọ
ủ ạ
đ ng cho vay, vi c đánh giá hi u qu c a ho t đ ng này đ c
ộ ệ
ệ ả ủ
ạ ộ
ượ phân tích qua hai ch tiêu c b n.
ỉ ơ ả
 Quy mô cho vay:
- Doanh s cho vay: Là ch tiêu c b n khi đánh giá m t cách ố
ỉ ơ ả
ộ khái quát có h th ng đ i v i nh ng kho n vay t i m t th i đi m.
ệ ố
ố ớ
ữ ả
ạ ộ
ờ ể
Khi xác đ nh doanh s cho vay, ch a có s đánh giá c th v ch t ị
ố ư
ự ụ
ể ề ấ
l ng các kho n vay và ph n r i c a nh ng kho n vay trong m t
ượ ả
ầ ờ
ủ ữ
ả ộ
th i k nh t đ nh trong ngày, tháng, quý, n m... nh ng đây là ờ
ỳ ấ
ị ă
ư ch tiêu cho bi t kh n ng luân chuy n s d ng v n c a m t ngân
ỉ ế
ả ă ể
ử ụ ố
ủ ộ
hàng, quy mô đ u t và c p v n tín d ng c a ngân hàng đó đ i ầ
ư ấ
ố ụ
ủ ố
v i n n kinh t qu c dân trong m t th i k . ớ
ề ế
ố ộ
ờ ỳ
- D n tín d ng đ i v i n n kinh t : T ng d n n i t và ư ợ
ụ ố
ớ ề
ế ổ
ư ợ ộ ệ ngo i t th hi n đ
c m i quan h tín d ng gi a ngân hàng v i ạ ệ
ể ệ
ượ ố
ệ ụ
ữ ớ
khách hàng, đ ng th i là ch tiêu ph n ánh ph n v n đ u t hi n ồ
ờ ỉ
ả ầ
ố ầ
ư ệ
đang còn l i t i m t th i đi m c a ngân hàng mà ngân hàng đã ạ ạ
ộ ờ
ể ủ
cho vay ch a thu v . ng th i, ch tiêu này c ng ph n ánh m i
ư ề Đồ
ờ ỉ
ũ ả
ố quan h v i doanh s cho vay D n đ u k +Doanh s cho vay -
ệ ớ ố
ư ợ ầ ỳ
ố Doanh thu s n = D n cu i k v i kh n ng đáp ng ngu n
ố ợ ư ợ
ố ỳ
ớ ả ă
ứ ồ
v n c a các ngân hàng th ng m i đ i v i nh ng nhu c u s d ng
ố ủ
ươ ạ
ố ớ
ữ ầ
ử ụ v n trong
ố n n kinh t .
ề ế
- Doanh s thu n : Là ch tiêu ph n ánh kh n ng thu h i n ố
ợ ỉ
ẩ ả ă
ồ ợ
c a nh ng kho n cho vay khi đ n th i h n đã tho thu n trong ủ
ữ ả
ế ờ
ạ ả
ậ h p đ ng tín d ng
ợ ồ
ụ V n vay
ố - Kh n ng luân chuy n v n =
ả ă ể
ố Kh n ng gi i quy t, x lý v n
ả ă ả
ế ử
ố t n đ ng
ồ ọ

Là ch tiêu ph n ánh đ nh y bén, kh n ng luân ỉ
ả ộ
ạ ả
ă chuy n v n t n đ ng theo chi u h
ng đem l i l i ể
ố ồ
ọ ề
ướ ạ
ợ nhu n cho ngân hàng

T tr ng doanh s cho vay ỷ ọ
ố - Kh n ng x lý v n =
ả ă ử
ố T ng s v n huy đ ng
ổ ố ố


Ch tiêu th hi n kh n ng s lý ngu n v n huy đ ng ỉ
ể ệ
ả ă ử
ồ ố
ộ đ m b o kh n ng l i nhu n đ ng th i b o đ m nhu
ả ả
ả ă
ợ ậ
ồ ờ
ả ả
c u thanh toán. ầ
 Ch t l
ng cho vay: ấ ượ
- T l n quá h n: Ch tiêu c b n cho bi t ch t l ng m t
ỷ ệ ợ ạ
ỉ ơ ả
ế ấ ượ
ộ kho n cho vay và kh n ng b o đ m c a kho n vay đó trong m t
ả ả ă
ả ả
ủ ả
ộ th i h n nh t đ nh. Th c ch t, ch tiêu cho bi t s luân chuy n
ờ ạ
ấ ị
ự ấ
ỉ ế
ự ể
l ng ti n m t trong m t ngân hàng, ph n ánh ph n ch t đ i v i
ượ ề
ặ ộ
ả ầ
ấ ố
ớ doanh s thu n . đây c ng là y u t đánh giá tính ch t, trình đ
ố ợ
ũ ế
ố ấ
ộ qu n lý c a nh ng ng
i làm ngân hàng và th hi n m t m t bi n ả
ủ ữ
ườ ể
ệ ộ
ặ ế
đ ng chung c a n n kinh t . ộ
ủ ề
ế T tr ng n quá h n
ỷ ọ ợ
ạ - Kh n ng thu n =
ả ă ợ
T ng thu n ổ


Ph n ánh kh n ng thu h i n c a các kho n vay th ả
ả ă ồ
ợ ủ ả
ể hi n các kho n vay đã đ n h n tr nh ng không đ luân chuy n
ệ ở ả
ế ạ
ả ư
ủ ể
ngu n v n đã cho vay t i m t th i đi m và s bi n đ ng c a đ ồ
ố ạ
ộ ờ
ể ự
ế ộ
ủ ộ
an toàn v v n s t l ngh ch v i s t ng gi m c a t tr ng trên. ề ố
ẽ ỷ ệ ị
ớ ự ă ả
ủ ỷ ọ
Bên c nh đó, còn có t tr ng n khó đòi T ng thu n : Ph n ạ
ỷ ọ ợ
ổ ợ
ả ánh tính chân th c có kh n ng hoàn tr c a các kho n vay th
ự ả ă
ả ủ ả
ể hi n ch tiêu này.
ệ ở ỉ

1.4. Các nhân t nh h ng đ n hi u qu s d ng v n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hi u qu s d ng v n c a NHNNPTNT chi nhánh ệ Các ch tiêu xác đ nh hi u qu S d ng v n ỉ

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×