Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Các nhân t nh h ng đ n hi u qu s d ng v n

Các nhân t nh h ng đ n hi u qu s d ng v n

Tải bản đầy đủ - 35trang


Ph n ánh kh n ng thu h i n c a các kho n vay th ả
ả ă ồ
ợ ủ ả
ể hi n các kho n vay đã đ n h n tr nh ng không đ luân chuy n
ệ ở ả
ế ạ
ả ư
ủ ể
ngu n v n đã cho vay t i m t th i đi m và s bi n đ ng c a đ ồ
ố ạ
ộ ờ
ể ự
ế ộ
ủ ộ
an toàn v v n s t l ngh ch v i s t ng gi m c a t tr ng trên. ề ố
ẽ ỷ ệ ị
ớ ự ă ả
ủ ỷ ọ
Bên c nh đó, còn có t tr ng n khó đòi T ng thu n : Ph n ạ
ỷ ọ ợ
ổ ợ
ả ánh tính chân th c có kh n ng hồn tr c a các kho n vay th
ự ả ă
ả ủ ả
ể hi n ch tiêu này.
ệ ở ỉ

1.4. Các nhân t nh h ng đ n hi u qu s d ng v n


ố ả ưở
ế ệ
ả ự ụ ố
1.4.1. nh h ng c a th m đ nh tín d ng Ả
ưở ủ
ẩ ị
ụ Khi quy t đ nh cung c p m t kho n vay, các ngân hàng b t
ế ị
ấ ộ
ả ắ
bu c ph i có s th m đ nh, thơng qua đó, có th đánh giá đ c
ộ ả
ự ẩ
ị ể
ượ tính h p lý hi u qu c a d án đ u t và đó c ng chính là bi n
ợ ệ
ả ủ ự
ầ ư
ũ ệ
pháp nh m nâng cao ch t l ng các kho n vay.
c bi t, nh ng ằ
ấ ượ ả
Đặ ệ
ữ kho n vay trung và dài h n th
ng đem l i nhi u r i ro, kh n ng ả
ạ ườ
ạ ề
ủ ả ă
linh ho t kém nên thông qua công tác th m đ nh, có th đ a ra ạ
ẩ ị
ể ư nh ng quy t đ nh đúng đ n cho vay kh i l
ng bao nhiêu, th i ữ
ế ị
ắ ố ượ
ờ gian bao lâu, t đó b o đ m tính n đ nh c a cho vay.
ừ ả
ả ổ
ị ủ
1.4.2. nh h ng c a r i ro tín d ng
Ả ưở
ủ ủ
ụ R i ro tín d ng là r i ro l n nh t trong ngân hàng cung c p
ủ ụ
ủ ớ
ấ ấ
nh ng kho n vay. H n n a đánh giá r i ro là công vi c h t s c ữ
ả ơ
ữ ủ
ệ ế
ứ khó kh n do tính bi n đ ng và nh ng y u t ch quan t nhiêu
ă ế
ộ ữ
ế ố
ủ ừ
phía. 1.4.3. nh h ng c a lãi su t cho vay
Ả ưở
ủ ấ
T n n kinh t t p trung chuy n sang n n kinh t th tr ng,
ừ ề ế ậ
ể ề
ế ị
ườ chính sách cho vay và các ho t đ ng cho vay là nh ng v n đ
ạ ộ
ữ ấ
ề ph c t p. chính sách lãi su t ph i th c s là đòn b y kinh t
ứ ạ
ấ ả
ự ự
ẩ ế
khuy n khích s phát tri n chung c a n n kinh t , đ ng th i ph i ế
ự ể
ủ ề
ế ồ
ờ ả
là công c đ u tranh ch ng cho vay n ng lãi và h n ch nh ng ụ ấ
ố ặ
ạ ế
ữ tiêu c c trong ho t đ ng cho vay. Chúng ta bi t hai ch c n ng c
ự ạ
ộ ế
ứ ă
ơ b n c a ngân hàng là nh n ti n g i c a khách hàng và cho khách
ả ủ
ậ ề
ử ủ
hàng vay v n m c dù các d ch v kinh doanh mà ngân hàng cung ố
ặ ị
ụ c p cho khách hàng r t đa d ng nh ng rõ ràng ho t đ ng kinh
ấ ấ
ạ ư
ạ ộ
doanh chính c a ngân hàng v n là nh ng ho t đ ng v i vai trò ủ
ẫ ữ
ạ ộ
ớ nh m t trung gian tài chính, thanh tốn lãi su t cho ph n ti n g i
ư ộ
ấ ầ
ề ử
c a khách hàng và tính lãi su t đ i v i nh ng kho n ti n cho ủ
ấ ố
ớ ữ
ả ề
khách hàng vay. V i lãi su t cho vay quá cao: T o ra s ng ng đ ng v n do
ớ ấ
ạ ự
ư ọ
ố doanh nghi p khơng ch u đ
c m c chi phí cao đó nên h ng ng ệ
ị ượ
ứ ọ
ừ xin vi c vay v n.
ệ ố
Trong m t kho n th i gian t ng đ i dài nh v y nh ng bi n
ộ ả
ờ ươ
ố ư ậ
ữ ế
đ ng tiêu c c l n tích c c, ngân hàng khơng th d đốn tr c
ộ ự
ẫ ự
ể ự ướ
ch c ch n v kh n ng sinh l i c a mình trong t ng lai. Do đó, s
ắ ắ
ề ả ă
ờ ủ ươ
ẽ phát sinh hi n t
ng v n v n đ ng trong két c a ngân hàng trong ệ
ượ ố
ẫ ọ
ủ khi đó bên ngồi, các doanh nghi p, h gia đình v n đang c tìm
ở ệ
ộ ẫ
ố ki n nh ng kho n v n vay v i m c chi phí t i thi u. Bên c nh đó,
ế ữ
ả ố
ớ ứ
ố ể
ạ ngân hàng v n ph i th
ng xuyên ph i tr lãi cho nh ng kho n ẫ
ả ườ
ả ả
ữ ả
ti n g i, nh ng kho n đi vay c a mình. Vì v y, lãi su t cho vay ề
ử ữ
ả ủ
ậ ấ
quá cao s gây “ ách t c” trong ho t đ ng cho vay. ẽ
ắ ạ
ộ Lãi su t cho vay quá th p: X y ra hi n t
ng nhu c u v các ấ
ấ ả
ệ ượ
ầ ề
kho n vay c a các doanh nghi p, h gia đình tr nên t ng. V i ả
ủ ệ
ộ ở
ă ớ
đi u ki n n n kinh t còn nhi u bi n đ ng, t tr ng ti n g i trung ề
ệ ề
ế ề
ế ộ
ỷ ọ
ề ử
và dài h n T ng ngu n v n huy đ ng c a các ngân hàng là th p, ạ
ổ ồ
ố ộ
ủ ấ
ngân hàng ph i t ng c ng các hình th c huy đ ng v n, “ đi vay
ả ă ườ
ứ ộ

đ cho vay ” đ có th đáp ng đ c ph n nào nhu c u vay v n
ể ể
ể ứ
ượ ầ
ầ ố
trên. Chính vì v y, ho t đ ng cho vay s tr nên khó kh n n u ậ
ạ ộ
ẽ ở
ă ế
m t m t xích nào đó trong qú trình l u chuy n v n b đ t hay đ t ộ
ắ ư
ể ố
ị ứ ộ
ng t ch ng l i. Lúc đó kh n ng thanh toán c a ngân hàng s ộ
ữ ạ
ả ă ủ
ẽ không th đáp ng, gây lên ph n ng lan truy n “ kh ng ho ng
ể ứ
ả ứ ề
ủ ả
ngân hàng” và m t đi đ tín nhi m c a khách hàng đ i v í ngân ấ
ộ ệ
ủ ố
ớ hàng đó.

2. C c u ngu n v n ơ ấ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nhân t nh h ng đ n hi u qu s d ng v n

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×