1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 1
MỞ ĐẦU 1.
XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
Ngành công nghiệp sản xuất dệt nhuộm là một trong các ngành cơng nghiệp có bề dày truyền thống ở nước ta. Trong thời kì phát triển hiện nay, ngành này
cũng chiếm được một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp đáng kể cho ngân sách của Nhà nước và là nguồn giải quyết công ăn việc làm
cho khá nhiều lao động. Ngồi những lợi ích tích cực trong sự phát triển kinh tế xã hội, ngành công nghiệp dệt với nước thải từ khâu nhuộm – hoàn tất vải
của mình đã và đang là một nguồn gây ra ơ nhiễm môi trường khá mạnh.
Căn cứ theo Nghị định số 802006NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và
Nghị định 212008NĐ-CP ngày 28022008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 802006NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006
của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án nhà máy dệt nhuộm thuộc nhóm phải lập báo
cáo Đánh giá tác động mơi trường ĐTM và trình Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An thẩm định và phê duyệt.
Báo cáo ĐTM được thực hiện nhằm cung cấp đầy đủ cơ sở khoa học để Chủ đầu tư xem xét và đánh giá tính khả thi của dự án về mặt môi trường khi lựa
chọn phương án trong giai đoạn thực hiện dự án, và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, giám sát và quản lý môi trường trong giai đoạn vận hành dự án.
Báo cáo này cũng sẽ là cơ sở cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An thanh kiểm tra và giám sát định kỳ trong giai đoạn vận hành nhà máy.

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH


GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Các văn bản pháp lý
Nghiên cứu ĐTM này dựa trên các văn bản pháp lý sau: + Luật bảo vệ môi trường do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 29112005; + Luật Tài nguyên nước 20051998 và được chủ tịch nước ký lệnh công bố
ngày 01061998; + Luật Phòng cháy chữa cháy số 272001QH10 được Quốc hội thông qua
ngày 29062001; + Luật Xây dựng số 162003QH11 ngày 26112003 của Quốc hội khoá XI,
kỳ họp thứ 4;
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 2
+ Luật đất đai số 132003QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26112003;
+ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thơng qua ngày 29112005 và có hiệu lực
từ 01072006;
+ Nghị định số 1492004NĐ-CP ngày 27072004 của Chính phủ về việc quy định cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước
thải vào nguồn nước;
+ Nghị định số 672003NĐ-CP ngày 13062003 của Chính phủ về “Phí Bảo vệ Mơi trường”;
+ Nghị định số 802006NĐ-CP ngày 09082006 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;
+ Nghị định số 812006NĐ-CP ngày 09082006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường;
+ Nghị định số 042007NĐ-CP ngày 08012007 do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 672003NĐ-CP ngày 13 tháng
06 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
+ Nghị định số 592007NĐ-CP ngày 09042007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn;
+ Nghị định số 882007NĐ-CP ngày 28052007 của Chính phủ về Thốt nước đơ thị và Khu công nghiệp;
+ Nghị định 212008NĐ-CP ngày 28022008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 802006NĐ-CP ngày 09082006 của
Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
+ Nghị định số 292008NĐ-CP ngày 14032008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu kinh tế;
+ Quyết định số 37332002QĐ - BYT ngày 10102002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ
sinh lao động;
+ Quyết định số 352002QĐ-BKHCNMT ngày 25062002 của Bộ Trưởng Bộ khoa học – Công nghệ và Môi trường về việc công bố Danh mục Tiêu
chuẩn về môi trường bắt buộc;
+ Quyết định số 222006QĐ-BTNMT ngày 18122006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi
trường;
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 3
+ Quyết định số 232006QĐ-BTNMT ngày 26122006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại;
+ Quyết định số 042008QĐ-BTNMT ngày 18072008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
+ Quyết định số 162008QĐ-BTNMT ngày 31122008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
+ Quyết định số 431998QĐ-TTg ngày 23021998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các KCN Long An;
+ Quyết định số 022009QĐ-UBND ngày 9 tháng 1 năm 2009 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc “Ban hành các thủ tục hành chính trên lĩnh
vực quản lý nhà nước đối với Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An” + Quyết định số 232009QĐ-UBND ngày 0162009 của UBND tỉnh Long
An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 482008QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Long An;
+ Thông tư 122006TT-BTNMT ngày 26122006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ,
đăng ký cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;
+ Thông tư 072007TT-BTNMT ngày 03072007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây
ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;
+ Thông tư số 052008TT-BTNMT ngày 08122008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác
động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
+ Thông tư 082009TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 1572009 Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế,
khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
+ Tiêu chuẩn Nhà nước về môi trường do Bộ khoa học Công nghệ Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành năm 1995,2000, 2001 và
2005;
Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng
+ TCVN 5937-2005: Chất lượng khơng khí - Tiêu chuẩn chất lượng khơng khí xung quanh;
+ TCVN 5938-2005: Chất lượng khơng khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại có trong khơng khí xung quanh;
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 4
+ TCVN 5939-2005: Chất lượng khơng khí- Tiêu chuẩn khí thải cơng nghiệp đối với bụi và các chất vơ cơ;
+ TCVN 5940-2005: Chất lượng khơng khí- Tiêu chuẩn khí thải cơng nghiệp đối các chất hữu cơ;
+ TCVN 6962-2001: Rung động và chấn động. Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp.
+ TCVN 5949-1998: Âm học - Tiếng ồn khu vực cộng cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép;
+ TCVN 5945-2005: Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp - Giới hạn ô nhiễm cho phép.
+ QCVN 03:2008BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;
+ QCVN 08:2008BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
+ QCVN 09:2008BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;
+ QCVN 14: 2008BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
+ Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch ban hành kèm theo Quyết định số 092005QĐ-BYT ngày 11032005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.;
+ Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống ban hành kèm theo Quyết định số 1329QĐ - BYT ngày 1842002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
+ TCVN 5308 - 1991: Qui phạm kỹ thuật an toàn trong XD
Tài liệu kỹ thuật
Nghiên cứu ĐTM này dựa trên các tài liệu kỹ thuật sau: o
Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo: + Báo cáo kinh tế xã hội năm 2008 của huyện Bến Lức – tỉnh Long An;
+ Báo cáo đề tài nghiên cứu công nghệ xử lý một số chất thải rắn cơng nghiệp điển hình 92000 - Khoa Môi Trường, trường đại học Bách
Khoa Tp.HCM;
+ Ơ nhiễm khơng khí và xử lý khí thải, tập 1, NXB Khoa học kỹ thuật, GS TS Trần Ngọc Chấn - 2000;
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 5
+ Xử lý nước thải, Hoàng Huệ - 2002; + Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, WHO -
1993; + Air Pollution control engineering, Noel de Nevers, second edition,
McGraw-Hill, Inc - 1995; + Standard of methods for the examination of water and wastewater, 15th
edition - 1981. o
Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự lập: + Dự án đầu tư xây dựng cơng trình nhà máy dệt nhuộm - Cơng ty cổ
phần tư vấn và xây dựng Long Châu – 012009;

3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×