1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Tác động do bụi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 31
- Tai nạn lao động và sự cố cháy nổ có thể xảy ra trên cơng trường

3.1.1.1. Tác động do bụi


Trong q trình xây dựng, các hoạt động thi cơng chính sau sẽ phát sinh bụi ảnh hưởng đến chất lượng mơi trường khơng khí: i bụi phát sinh từ hoạt
động đào đắp xây dựng các hạng mục của dự án; ii bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển, bốc dỡ vật liệu và thiết bị xây dựng, bụi do gió cuốn từ
đường giao thơng.
Bảng 3.2. Khối lượng xây lắp chính dự kiến của dự án STT Hạng mục
Đơn vị Khối lượng
1 Cát m
3
250 2
Đất đào m
3
3.000 3
Đất đắp m
3
4.500 4
Đá dăm loại I m
3
150 5
Đá hộc m
3
200 Nguồn: Dự án ĐTXDCT – 022009
Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO, hệ số phát thải bụi như sau:
Bảng 3.3. Hệ số phát thải bụi STT
Nguyên nhân gây ơ nhiễm Ước tính hệ số phát thải
1 Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi mặt bằng, bị gió cuốn
lên bụi cát 1-100 gm
3
2 Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng đất, cát, đá ...
0,1-1 gm
3
3 Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt đường phát sinh
bụi 0,1-1 gm
3
Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993
Căn cứ vào hệ số phát thải bụi ở Bảng 3.3 và khối lượng xây lắp chính bảng 3.2, ta tính được lượng bụi lơ lửng bay vào khơng khí trong thời gian xây
dựng 3 tháng như sau:
- Bụi phát sinh từ quá trình đào đắp trong 1 tháng đầu xây dựng: 3.000 + 4.500m
3
x 1 ÷100 gm
3
1 tháng = 0,0029
÷ 0,29 gs Nồng độ bụi trung bình trong 1 giờ ứng với tồn bộ khu vực cơng trình xây
dựng rộng khoảng 12.600m
2
và chiều cao phát thải là 5m là: 0,0029
÷ 0,29 gs x 1 giờ12.600m
2
x 5m = 0,000174 ÷ 0,0174 mgm
3
- Bụi phát sinh từ các hoạt động vận chuyển và bốc dỡ vật liệu: 8.100m
3
x 0,1 ÷1 gm
3
3 tháng = 0,0001
÷ 0,001gs
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 32
Nồng độ bụi trung bình trong 1 giờ ứng với đoạn đường vận chuyển khoảng 5km và chiều cao phát thải là 3m là:
0,0001 ÷0,001 gs x 1 giờ 5km x 12m x 3m = 0,0021 ÷ 0,021 mgm
3
Kết quả tính tốn ở trên cho thấy nồng độ bụi tại công trường thấp hơn tiêu chuẩn TCVN 5937-2005 0,3mgm
3
, do đó khơng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của công nhân lao động và chất lượng môi trường trong khu vực dự án.
Tuy nhiên, dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp và tác động này chỉ xảy ra trong thời gian đào đắp, vận chuyển và bốc dỡ vật liệu.

3.1.1.2. Tác động do khí thải


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×