1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Tác động do khí thải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 32
Nồng độ bụi trung bình trong 1 giờ ứng với đoạn đường vận chuyển khoảng 5km và chiều cao phát thải là 3m là:
0,0001 ÷0,001 gs x 1 giờ 5km x 12m x 3m = 0,0021 ÷ 0,021 mgm
3
Kết quả tính tốn ở trên cho thấy nồng độ bụi tại công trường thấp hơn tiêu chuẩn TCVN 5937-2005 0,3mgm
3
, do đó khơng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cơng nhân lao động và chất lượng môi trường trong khu vực dự án.
Tuy nhiên, dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp và tác động này chỉ xảy ra trong thời gian đào đắp, vận chuyển và bốc dỡ vật liệu.

3.1.1.2. Tác động do khí thải


Hoạt động của các phương tiện máy móc thi cơng sẽ phát sinh các loại khí thải vào mơi trường khơng khí như:
- Khói hàn có chứa bụi, CO, SO
2
, NO
x
, … - Khói thải của các phương tiện vận tải, thi cơng cơ giới có chứa bụi, CO,
hydrocacbon, SO
2
, NO
x
, … .Các phương tiện thi công chủ yếu là máy đào 3m
3
, ô tô tự đổ 10 - 15 tấn, … - Trong quá trình xây dựng, dự án có thể sử dụng máy phát điện dự phòng
nên đây cũng có thể là nguồn gây ra ô nhiễm không khí. Các khí ô nhiễm như sau: SO
2
, NO
x
, CO, bụi, VOC, … Hệ số phát thải ô nhiễm theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO như sau:
Bảng 3.4. Hệ số phát thải ô nhiễm không khí STT
Ngun nhân gây ơ nhiễm Ước tính hệ số phát thải
1 Khói thải của các phương tiện vận tải, thi cơng cơ giới có
chứa bụi, CO, hydrocacbon, SO
2
, NO
x
, … xe tải 3,5 – 16 tấn, chạy dầu DO có S=0,5
Bụi: 4,3 kgtấn DO SO
2
: 0,1 kgtấn DO NO
x
: 55 kgtấn DO CO: 28 kgtấn DO
VOC: 12 kgtấn DO Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993
Ước tính lượng dầu DO tiêu thụ trung bình khoảng 0,005 tấn DOngày, tải lượng ơ nhiễm tính tốn như sau:
- Bụi: 4,3 kgtấn DO x 0,005 tấn DOngày = 00,22 kgngày - SO2: 0,1 kgtấn DO x 0,005 tấn DOngày = 0,0005 kgngày
- NOx: 55 kgtấn DO x 0,005 tấn DOngày = 0,275 kgngày - CO:
28 kgtấn DO x 0,005 tấn DOngày = 0,14 kgngày - VOC: 12 kgtấn DO x 0,005 tấn DOngày = 0,06 kgngày
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 33
Các tác động đến chất lượng khơng khí do các loại khí thải NO
x
, SO
2
, CO từ hoạt động thi công chỉ mang tính cục bộ tại khu vực có các hoạt xây dựng và
gần khu vực xây dựng. Tất cả chỉ xảy ra trong giai đoạn xây dựng.
Như vậy, trong quá trình xây dựng, bụi phát sinh trong khơng khí là yếu tố đáng quan tâm nhất làm ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí khu vực. Do dự
án nằm trong Khu cơng nghiệp Xun Á nên khơng có người dân sinh sống, đối tượng chịu tác động bởi bụi, khí thải từ công tác đào đắp, san ủi và các
hoạt động xây dựng của dự án chủ yếu là công nhân xây dựng. Dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu nên tác động được đánh giá là nhỏ, cục bộ và
mang tính tạm thời, sẽ kết thúc sau khi xây dựng xong.

3.1.1.3. Tác động do tiếng ồn và rung


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×