1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Mùi hôi trong phân xưởng nhuộm Do các phương tiện giao thông vận tải Tiếng ồn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 38
• Nồng độ khí thải Nồng độ các chất ơ nhiễm trong khí thải do q trình đốt nhiên liệu cho nồi
hơi, nồi dầu được tính tốn trên cơ sở tải lượng ơ nhiễm và lưu lượng khí thải. Kết quả tính tốn được chỉ ra như sau:
Bảng 3.9. Nồng độ các chất ơ nhiễm trong khí thải STT Chất ô nhiễm Nồng độ mgNm
3
TCVN 5939-2005
loại B
1 Bụi 779,02 200 2 SO
2
4.340,28 500 3 NO
x
3.783,83 1.000 4 CO
66,77 1.000
Ghi chú: Tiêu chuẩn để so sánh TCVN 5939-2005 Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải cơng nghiệp áp dụng cho cơ sở xây dựng mới, với K
P
và K
v
=1.
So sánh nồng độ các chất ơ nhiễm trong q trình đốt nhiên liệu phục vụ nồi hơi, nồi dầu với TCVN 5939 – 2005 cho thấy nồng độ SO
2
trong khí thải vượt tiêu chuẩn cho phép khoảng 8,6 lần, nồng độ NO
2
trong khí thải vượt tiêu chuẩn cho phép khoảng 3,78 lần, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép khoảng 3,89
lần, nồng độ CO nằm trong giới hạn cho phép.

b. Mùi hôi trong phân xưởng nhuộm


Trong quá trình nhuộm, hơi nước bay hơi do q trình gia nhiệt cuốn theo các hóa chất gây mùi hơi như : Các hóa chất tẩy, thuốc nhuộm, các chất cầm màu,
phụ gia ... Do áp dụng qui trình nhuộm kín tiên tiến của Hàn Quốc, Trung Quốc nên đã hạn chế mức độ ảnh hưởng do mùi hôi đáng kể.

c. Do các phương tiện giao thông vận tải


Trong q trình hoạt động, nhà máy ln phải xuất nhập nguyên vật liệu hàng hóa gây ảnh hưởng tới mơi trường khơng khí khu vực. Khí thải sinh ra từ các
phương tiện giao thơng vận tải có chứa các chất ơ nhiễm chỉ thị điển hình như bụi, SO
2
, NO
x
, CO. Khi thải vào khơng khí chúng sẽ làm tăng thêm nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường khơng khí xung quanh.

3.1.2.3 Tác động do độ ồn và nhiệt độ


Cường độ tiếng ồn, nhiệt độ trung bình trong khu vực sản xuất được đưa ra trong bảng sau:
Bảng 3.10. Độ ồn và nhiệt độ tại các xưởng sản xuất của nhà máy STT Khu
vực Độ ồn dBA
Nhiệt độ C
1 Khu vực lò hơi 65
39,1 2 Khu
vực kho chứa xăng dầu 63 35,4
3 Trung tâm phân xưởng nhuộm 93
36,1
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 39 4 Phân
xưởng dệt kim 88
35,5 5 Phân
xưởng sợi 90 31,7
6 Phân xưởng dệt thoi
120 32,9
TCVN-5949-1995 khu sản xuất 75 Quyết định số 37332002QĐ - BYT
32
Nguồn: theo số liệu trung bình của các nhà máy đã hoạt động

a. Tiếng ồn


Cường độ tiếng ồn trong khu vực sản xuất đều cao hơn Tiêu chuẩn cho phép từ 5 đến 45 dBA. Cường độ tiếng ồn tại phân xưởng dệt có giá trị cao nhất là
120 dBA, đây cũng là đặc trưng của ngành dệt nói chung.
Trong các loại ơ nhiễm tại nhà máy dệt nhuộm thì ơ nhiễm tiếng ồn là một trong những nguồn ô nhiễm thứ yếu. Tuy nhiên, các tác động từ việc ô nhiễm
tiếng ồn quá mức cho phép có thể gây ra những ảnh hưởng đến con người, đến năng suất lao động của người lao động làm việc tại nhà máy vì nó làm giảm
sự chú y, mệt mỏi, làm tăng các quá trình ức chế của hệ thần kinh trung ương, giảm huyết áp tâm thu và tăng huyết áp tâm trung ương.
Khu vực dân cư cách xa nhà máy 500m và vị trí của nhà máy nằm trong Khu cơng nghiệp Xun Á, có nhiều cây xanh bao phủ nên có khả năng giảm
thiểu được tiếng ồn. Tuy cường độ ồn vượt giới hạn cho phép của TCVN nhưng chủ dự án sẽ một số biện pháp hỗ trợ của dự án, góp phần làm giảm
thiểu tác động do ồn đối với khu vực xung quanh.

b. Nhiệt độ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×