1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Nhiệt độ Nước thải sản xuất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 39 4 Phân
xưởng dệt kim 88
35,5 5 Phân
xưởng sợi 90 31,7
6 Phân xưởng dệt thoi
120 32,9
TCVN-5949-1995 khu sản xuất 75 Quyết định số 37332002QĐ - BYT
32
Nguồn: theo số liệu trung bình của các nhà máy đã hoạt động

a. Tiếng ồn


Cường độ tiếng ồn trong khu vực sản xuất đều cao hơn Tiêu chuẩn cho phép từ 5 đến 45 dBA. Cường độ tiếng ồn tại phân xưởng dệt có giá trị cao nhất là
120 dBA, đây cũng là đặc trưng của ngành dệt nói chung.
Trong các loại ơ nhiễm tại nhà máy dệt nhuộm thì ơ nhiễm tiếng ồn là một trong những nguồn ô nhiễm thứ yếu. Tuy nhiên, các tác động từ việc ô nhiễm
tiếng ồn quá mức cho phép có thể gây ra những ảnh hưởng đến con người, đến năng suất lao động của người lao động làm việc tại nhà máy vì nó làm giảm
sự chú y, mệt mỏi, làm tăng các quá trình ức chế của hệ thần kinh trung ương, giảm huyết áp tâm thu và tăng huyết áp tâm trung ương.
Khu vực dân cư cách xa nhà máy 500m và vị trí của nhà máy nằm trong Khu cơng nghiệp Xun Á, có nhiều cây xanh bao phủ nên có khả năng giảm
thiểu được tiếng ồn. Tuy cường độ ồn vượt giới hạn cho phép của TCVN nhưng chủ dự án sẽ một số biện pháp hỗ trợ của dự án, góp phần làm giảm
thiểu tác động do ồn đối với khu vực xung quanh.

b. Nhiệt độ


Nhìn chung, nhiệt độ khơng khí tại các xưởng sản xuất khá cao và đặc biệt trong phân xưởng nhuộm tại nhà máy đều có nhiệt độ cao hơn tiêu chuẩn cho
phép điều kiện vi khí hậu theo Quyết định số 37332002QĐ – BYT. Vì vậy nhà máy cần phải quan tâm đến việc giảm nhiệt độ trong các phân xưởng sản
xuất, nhằm đảm bảo sức khỏe cho cơng nhân. Do đó cần đầu tư hệ thống thơng thống thích hợp để đảm bảo sức khỏe cho công nhân làm việc.

3.1.2.4 Tác động do nước thải a. Nguồn gốc phát sinh


Trong quá trình hoạt động của nhà máy làm phát sinh một lượng nước thải tác động tới nguồn nước, bao gồm các nguồn chủ yếu như sau:
- Nước thải sản xuất sinh ra trong quá trình nhuộm, giặt rửa sau nhuộm, vệ sinh máy móc, thiết bị và sàn nhà xưởng. Nước thải sản xuất có chứa các
tạp chất rắn lơ lửng, các muối và các hợp chất hữu cơ trong thuốc nhuộm, các chất hoạt động bề mặt, chất điện ly, chất ngậm, chất tạo môi trường,
tinh bột, men, chất oxy hóa...
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 40
-
Nước
thải sinh hoạt có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh vật,
- Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy cuốn theo đất cát, các chất hữu cơ, các chất cặn bã...
Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm xây dựng 2 hệ thống cống thu gom, thoát nước mưa và thoát nước thải riêng biệt nhằm giảm tối đa chi phí xử lý nước
thải trong quá trình hoạt động.

b. Nước thải sản xuất


Lưu lượng nước thải: nước thải sinh ra từ quá trình sản xuất bằng 80 so với lượng nước cấp, lưu lượng thải trung bình như sau:
290 m
3
ngđ x 80 = 232 m
3
ngđ. Dây chuyền nhuộm của gồm các khâu nấu, tẩy, nhuộm, sấy, được thực hiện
tuần tự. Sau mỗi công đoạn đều phải dùng nước sạch để xả rửa tồn bộ lượng hóa chất, thuốc nhuộm còn dư, nên lượng nước thải cho khâu nhuộm là tương
đối nhiều. Ngoài ra ở các công đoạn giảm trọng, thiết bị rửa hóa chất, hồ vải... cũng chứa nhiều chất ơ nhiễm có hại cho mơi trường.
Trong thành phần nước thải dệt nhuộm có thành phần pH, màu, COD, BOD rất cao. Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sản xuất dệt
nhuộm của các nhà máy tương dự được đưa ra trong bảng sau.
Bảng 3.11. Thành phần, tính chất nước thải nhuộm STT Chỉ tiêu
Đơn vị Nước thải
TCVN 5945 – 2005, loại C
1 pH
8,4 5 - 9
2 SS mgl 690 200
3 COD mgl 2.400
400 4 BOD
5
mgl 1.000 100
5 Độ màu
PtCo 450
- 6 SO
4
mgl 65 1
7 PO
4
mgl 1,35 -
Nguồn: Xử lý nước thải, Lâm Minh Triết , 2005.
So sánh kết quả phân tích với Tiêu chuẩn đấu nối cho phép của KCN Xuyên Á TCVN 5945 – 2005, giới hạn C, các thông số ô nhiễm trong nước thải cho
thấy :
- Hàm lượng COD trong nước thải sản xuất cao hơn tiêu chuẩn từ 6 lần. Hàm lượng BOD
5
trong nước thải cao hơn tiêu chuẩn từ 10 lần. Như vậy nước thải sản xuất có hàm lượng các chất ơ nhiễm hữu cơ khá nặng.
- Chất rắn lơ lửng cao hơn tiêu chuẩn 3,5 lần.
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 41
- Nhìn chung, các mẫu nước thải được lấy và phân tích đều có chứa hàm lượng các chất ô nhiễm ở mức cao hơn tiêu chuẩn cho phép.
Tóm lại, nước thải của nhà máy cần được thu gom triệt để và được xử lý cục bộ tại nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của
KCN Xuỵên Á nhằm hạn chế những tác động ảnh hưởng tới môi trường nước, đất và sức khỏe của con người.

c. Nước thải sinh hoạt


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×