1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

6 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 78

CHƯƠNG 6 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG


Căn cứ theo khoản 4 Điều 1 của Nghị định 212008NĐ-CP ngày 28022008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 802006NĐ-CP
ngày 09082006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, do dự án nằm trong Khu công
nghiệp Xuyên Á thuộc xã Mỹ Hạnh Bắc huyện Đức Hòa tỉnh Long An nên dự án nằm trong trường hợp không phải lấy ý kiến của UBND cấp xã và đại diện
cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án.
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 79
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 1. KẾT LUẬN
Trên cơ sở phân tích nguồn gốc gây ô nhiễm, đánh giá mức độ ô nhiễm và xem xét các biện pháp khống chế ô nhiễm, phòng chống sự cố môi trường cho
Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm rút ra một số kết luận sau đây :
• Hoạt động sản xuất của nhà máy tạo ra sản phẩm dệt nhuộm cung ứng cho thị trường trong và ngồi nước;
• Tạo việc làm ổn định cho 55 lao động tại nhà máy với thu nhập cao; • Về cơng tác bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe người lao động với
các trang bị về máy điều hòa khơng khí và thơng gió. • Khí thải từ việc đốt lò hơi, lò dầu được đưa qua hệ thống xử lý khí thải
đạt TCVN 5939:2005 Kp=1, Kv=1 trước khi thải ra mơi trường xung quanh.
• Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bởi hệ thống bể tự hoại và cùng với nước thải sản xuất xử lý tại trạm xử lý nước thải cục bộ của công ty đạt
tiêu chuẩn nuớc thải công nghiệp TCVN 5945:2005 loại C, nước thải sau xử lý sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN trước
khi đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu cơng nghiệp Xun Á;
• Gây ơ nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, chất thải rắn...Ngồi ra các sự cố mơi trường có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu
khơng có các biện pháp khống chế và phòng chống.
• Các nguyên nhân gây ô nhiễm sinh ra trong quá trình hoạt động của nhà máy gây ảnh hưởng ơ nhiễm mơi trường khu vực xung quanh.
• Cơng tác phòng chống các sự cố mơi trường, an tồn vệ sinh, cháy nổ luôn luôn được quan tâm và coi trọng;

2. KIẾN NGHỊ


Do các tác động của hoạt động sản xuất của Nhà máy dệt nhuộm tới môi trường có thể kiểm sốt và giảm thiểu được, đồng thời việc xây dựng dự án là
hết sức cần thiết và mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh Long An nói chung và huyện Đức Hồ nói riêng, kiến nghị Ban Quản lý các KCN Long An xem xét
phê duyệt ĐTM của dự án, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai thực hiện.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×