1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Mã lệnh trang cơ sơ dữ liệu luật Mã lệnh trang luật kinh tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (290.21 KB, 52 trang )


pfont face=.VnTimebifont size=3nbsp;nbsp;nbsp; fontibfontp
pnbsp;p pnbsp;p
pnbsp;p body
html

3. Mã lệnh trang cơ sơ dữ liệu luật


html head
meta http-equiv=Content-Type content=texthtml; charset=windows-1252 titleNew Page 1title
meta name=GENERATOR content=Microsoft FrontPage 4.0 meta name=ProgId content=FrontPage.Editor.Document
head frameset rows=74,
frame name=banner scrolling=no noresize target=contents src=new_page_3.htm style=font-family: .VnTime
frameset cols=139, frame name=contents target=main src=Frame1.htm
frame name=main scrolling=auto src=new_page_2.htm target=_self frameset
noframes body
pThis page uses frames, but your browser doesnt support them.p body
noframes frameset
html

4. Mã lệnh trang luật kinh tế


html head
meta http-equiv=Content-Type content=texthtml; charset=windows-1252 meta name=GENERATOR content=Microsoft FrontPage 4.0
meta name=ProgId content=FrontPage.Editor.Document titletitle
head body bgcolor=C0C0C0
pfont face=.VnTimea href=Lthuegiatrigiatang.htmLuật thuế giá trị gia tăngafontp
pfont face=.VnTimea href=Lthueloituc.htmLuật thuế lợi tứcafontp
pfont face=.VnTimea href=Lhtx.htmLuật hợp tác xãafontp pfont face=.VnTimea href=ldautunuocngoaitaiVN.htmLuật hợp tác
đầu tư nước ngoài tại Việt Namafontp pfont face=.VnTimeLuật công tyfontp
pfont face=.VnTimeLuật thuế đối với nguời thu nhập caofontp pfont face=.VnTimeLuật thu nhập doanh nghiệpfontp
pfont face=.VnTimeLuật phá sản doanh nghiệpfontp pfont face=.VnTimeNghị định ban hành điều lệ tổ chức kế toán nhà
nướcfontp pfont face=.VnTimea href=Trangchu.htmQuay về trang
chủafontp pnbsp;p
body html

4.1. Mã lệnh trang luật thuế giá trị gia tăng


html head
meta http-equiv=Content-Type content=texthtml; charset=windows-1252 meta name=GENERATOR content=Microsoft FrontPage 4.0
meta name=ProgId content=FrontPage.Editor.Document head
body p class=MsoNormal align=center style=margin-top:6.0pt;margin-right:0in;
margin-bottom:16.0pt;margin-left:0in;text-align:center;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:nonebspan
style=font-size:16.0pt;font- family:quot;\\.VnTimeHquot;LUậtspanbspan
style=font- size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot; quot;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal align=center style=text-align:center;mso-layout-grid- align:
none;text-autospace:nonebspan style=font-size:10.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimeHquot;THUế GIá TRị GIA TĂNGspanbspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:quot; quot;o:p o:p
spanp p
class=MsoNormal style=mso-layout-grid-align:none;text-
autospace:nonespan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font- family:quot; quot;nbsp;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal
style=mso-layout-grid-align:none;text- autospace:noneispan
style=font-size:11.0pt;font- family:quot;\\.VnTimequot;Để
góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hóa và dịch vụ, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần
thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước; spanispan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot;
quot;o:p o:p
spanp p
class=MsoNormal style=mso-layout-grid-align:none;text-
autospace:noneispan style=font-size:11.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimequot;Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992;spanispan style=font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot; quot;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal
style=mso-layout-grid-align:none;text- autospace:noneispan
style=font-size:11.0pt;font- family:quot;\\.VnTimequot;Luật
này quy định thuế giá trị gia tăng.spanispan style=font-size:10.0pt;mso- bidi-font-size:12.0pt;
font-family:quot; quot;o:p o:p
spanp p
class=MsoNormal style=mso-layout-grid-align:none;text-
autospace:nonespan style=mso-spacerun: yes; font-size: 11.0pt; font-
family: \\.VnTimenbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbs
p;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nb sp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; spanspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot;
quot;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal align=center style=margin-top:6.0pt;text-align:center;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:nonebspan style=font-
size:11.0pt; font-family:quot;\\.VnTimeHquot;Chương Ispanbspan style=font-
size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot; quot;br
spanbspan style=font-size:11.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimeHquot;NHữNG QUY ĐịNH CHUNGspanbspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-
size:12.0pt; font-family:quot; quot;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal style=text-indent:.5in;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:nonebspan
style=font-size:13.0pt;font- family:quot;\\.VnTimequot;Điều
30.spanbspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pto:p
o:p spanp
p class=MsoNormal
style=mso-layout-grid-align:none;text- autospace:nonespan
style=font-size:11.0pt;font- family:quot;\\.VnTimequot;Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.spanspan style=font-size:10.0pt;mso- bidi-font-size:12.0pto:p
o:p spanp
p class=MsoNormal
style=mso-layout-grid-align:none;text- autospace:nonespan
style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font- size:12.0ptnbsp;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal
style=mso-layout-grid-align:none;text- autospace:nonespan
style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font- size:12.0ptnbsp;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal
style=mso-layout-grid-align:none;text- autospace:nonespan
style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font- size:12.0ptnbsp;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal
style=mso-layout-grid-align:none;text- autospace:noneispan
style=font-size:11.0pt;font- family:quot;\\.VnTimequot;Luật
này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa
IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997.spanispan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pto:p o:p
spanp p class=MsoNormalnbsp;o:p
o:p p
body
html

4.2. Mã lệnh trang luật hợp tác xã


html head
meta http-equiv=Content-Type content=texthtml; charset=windows-1252 meta name=GENERATOR content=Microsoft FrontPage 4.0
meta name=ProgId content=FrontPage.Editor.Document head
body p class=MsoNormal align=center style=margin-top:16.0pt;text-align:center;
mso-line-height-alt:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;text- autospace:nonebspan
style=font-size:16.0pt;font- family:quot;\\.VnTimeHquot;LUậTspanbspan
style=font- size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot; quot;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal align=center style=text-align:center;line-height:12.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:nonebspan style=font-
size:10.0pt; font-family:quot;\\.VnTimeHquot;HợP
TáC Xãspanbspan
style=font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot; quot;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal align=center style=text-align:center;line-height:12.0pt; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:nonespan style=font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot; quot;nbsp;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:noneispan style=font-size:11.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimequot;Để phát huy vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác, tạo cơ sở pháp lý
cho việc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà
nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa;spanispan style=font- size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:quot; quot;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:noneispan style=font-size:11.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimequot;Căn cứ vào các điều 15, 20 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;spanispan style=font-size:10.0pt;mso-bidi- font-size:12.0pt;
font-family:quot; quot;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:noneispan style=font-size:11.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimequot;Luật này quy định về hợp tác xã.spanispan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-
font-size: 12.0pt;font-family:quot; quot;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:nonespan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:quot; quot;nbsp;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal align=center style=margin-top:6.0pt;text-align:center;
line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:nonespan style=font-size:11.0pt;font-family:quot;\\.VnTimeHquot;CHươNG
Ispanspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-
family:quot; quot;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal align=center style=margin-top:6.0pt;text-align:center;
line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:nonespan style=font-size:11.0pt;font-family:quot;\\.VnTimeHquot;NHữNG
QUY địNH CHUNGspanspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font- size:12.0pt;font-family:quot; quot;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:nonespan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:quot; quot;nbsp;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal style=mso-line-height-alt:12.0pt;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:nonebspan style=font-size:13.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimequot;Điều 1.spanbspan style=font-size:11.0pt;font-family:quot;\\.VnTimequot;
Định nghĩa hợp tác xãspanspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:quot; quot;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:nonespan style=font-size:11.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimequot;Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu,
lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên
nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước.spanspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font- size:12.0pt;font-family:quot; quot;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal align=center style=margin-top:6.0pt;text-align:center; line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:nonespan
style=font-size:11.0pt;font-family:quot;\\.VnTimeHquot;CHươNG Xspanspan
style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font- family:quot; quot;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal align=center style=margin-top:6.0pt;text-align:center; line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:nonespan
style=font-size:11.0pt;font-family:quot;\\.VnTimeHquot;ĐIềU KHOảN THI HàNHspanspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-
size:12.0pt;font-family:quot; quot;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:nonespan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:quot; quot;nbsp;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal style=mso-line-height-alt:12.0pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:nonebspan
style=font-size:13.0pt;font- family:quot;\\.VnTimequot;Điều
55.spanbspan style=font-size:11.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimequot; Hiệu lực thi hànhspanspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:quot; quot;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:nonespan
style=font-size:11.0pt;font- family:quot;\\.VnTimequot;Luật
này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1997.spanspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot;
quot;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:nonespan style=font-size:11.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimequot;Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.spanspan style=font-size:
10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot; quot;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:nonespan style=font-size:11.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimequot;Kể từ ngày Luật hợp tác xã có hiệu lực, các hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã đang hoạt động phải đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.spanspan
style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font- family:quot; quot;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal style=mso-line-height-alt:12.0pt;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:nonebspan style=font-size:13.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimequot;Điều 56.spanbspan
style=font-size:11.0pt;font- family:quot;\\.VnTimequot; Hướng
dẫn thi hành Luật.spanspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:quot; quot;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:nonespan
style=font-size:11.0pt;font- family:quot;\\.VnTimequot;Chính
phủ ban hành các quy định cụ thể về thủ tục, cách thức, thời hạn chuyển đổi và đăng ký đối với các loại hình hợp tác xã và liên
hiệp hợp tác xã đang hoạt động, bảo đảm sự phát triển ổn đinh, phù hợp với tình hình và đặc điểm cụ thể của từng loại hình hợp
tác xã trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.spanspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:quot; quot;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:nonespan style=font-size:11.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimequot;Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.spanspan style=font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot; quot;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:nonespan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:quot; quot;nbsp;o:p
o:p spanp
p class=MsoNormal align=center style=text-align:center;line-height:12.0pt; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:nonespan style=font-size:11.0pt;
font-family:quot;\\.VnTimequot;------------------------------------spanspan style=font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot;
quot;o:p o:p
spanp p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:noneispan style=font-size:11.0pt;font-
family:quot;\\.VnTimequot;Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.spanispan style=font-size:
10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot; quot;o:p nbsp;
spanp p class=MsoNormal style=line-height:12.0pt;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:nonespan style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family:a href=Home.htmCome
to homeaspanspan style=font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:quot; quot;o:p
spanp p class=MsoNormalnbsp;o:p
o:p
p body
html

5. Mã lệnh trang luật hình sự


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (52 trang)

×