1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Lập kế hoạch chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục đào tạo lập dự toán chi:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (408.46 KB, 78 trang )


cho giáo dục đào tạo. Nếu có đầy đủ các loại định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cũng nh việc xác định số biên chế, giáo viên cần thiết đợc tính toán một cách có khoa học
phù hợp với khối lợng công việc do từng đơn vị đảm nhiệm thì nhu cầu chi NSNN sẽ đợc phản ánh chính xác, trung thực trong dự toán NSNN; đồng thời đó cũng là
các căn cứ để các cơ quan chức năng duyệt và kiểm tra, giám sát quá trình chấp hành NSNN của các đơn vị. Ngợc lại nếu hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu
không đầy đủ, không hoàn thiện thì bản thân các đơn vị thiếu những cơ sở để lập dự toán chi, các cơ quan quản lý không có căn cứ để duyệt dự toán, cơ quan Kho bạc
Nhà nớc không có căn cứ để kiểm soát chi, cơ quan thanh tra, kiểm toán không có căn cứ để kiểm tra và xác nhận tính chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các khoản chi
cũng nh quyết toán chi tiêu của các đơn vị. Từ sự phân tích trên cho thấy, trong quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạo
không những phải xây dựng đợc hệ thống định mức, chế độ chi tiêu một cách đầy đủ, có cơ sở khoa học, quá trình quản lý phải tuân thủ triệt để hệ thống định mức,
tiêu chuẩn chi tiêu đó mà còn phải đánh giá, phân tích tình hình thực tế chi theo định mức nhằm xem xét tính phù hợp của hệ thống định mức hiện hành. Xu hớng
chung, các loại hoạt động càng ngày càng phát triển nên làm nảy sinh các nhu cầu mới. Đặc biệt, trong điều kiện còn xảy ra mất giá của tiền tệ càng dễ làm cho định
mức chi dễ bị lạc hậu so với thực tiễn.

1.4.2 Lập kế hoạch chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục đào tạo lập dự toán chi:


Kế hoạch là một trong những công cụ quan trọng đợc sử dụng trong quản lý kể cả quản lý vĩ mô và quản lý vi mô Quản lý theo dự toán là một nguyên tắc
quan trọng trong quản lý chi ngân sách Nhà nớc. Khi lập dự toán chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục - đào tạo phải dựa trên những căn cứ sau:
Thứ nhất: Chủ trơng của Đảng và Nhà nớc về duy trì phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong từng thời kỳ. Dựa vào căn cứ này sẽ giúp cho việc xây dựng dự
toán chi ngân sách cho giáo dục đào tạo có sự cân đối với dự toán chi ngân sách chi lĩnh vực khác .
Thứ hai: Phải dựa vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo đặc biệt là các chỉ tiêu có liên quan trực tiếp đến việc cấp phát kinh phí của ngân sách trong
23
kỳ nh chỉ tiêu về số lợng trờng, lớp, biên chế, số lợng giáo viên, học sinh, sinh viên...
Thứ ba: Căn cứ nhu cầu kinh phí, khả năng huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cũng nh khả năng đáp ứng của NSNN trong kỳ kế hoạch ®Ĩ lËp dù to¸n
chi . Thø 4: C¸c chÝnh sách, chế độ, định mức chi tiêu sử dụng kinh phí NSNN
hiện hành và dự đoán những điều chỉnh hoặc thay đổi có thể xảy ra kỳ kế hoạch. Thứ 5: Căn cứ vào kết quả phân tích đánh giá tình hình quản lý và sử dụng
kinh phí của năm trớc. Quy trình lập kế hoạch chi cho giáo dục đào tạo đợc tiến hành theo các bớc
sau: Bớc 1: Căn cứ vào dự toán sơ bộ về thu chi NSNN kỳ kế hoạch để xác định
mức chi dự kiến phân bổ cho ngành giáo dục - đào tạo. Trên cơ sở đó, hớng dẫn các đơn vị tiến hành lập dự toán kinh phí.
Bớc 2: Các đơn vị cơ sở giáo dục căn cứ vào chỉ tiêu đợc giao số kiểm tra và văn bản hớng dẫn của cấp trên để lập dự toán kinh phí của đơn vị mình để gửi
đơn vị dự toán cấp trên hoặc cơ quan tài chính. Cơ quan tài chính xét duyệt tổng hợp dự toán chi ngân sách cho giáo dục đào tạo vào dự toán chi NSNN nói chung để
trình cơ quan chính quyền và cơ quan quyền lực nhà nớc xét duyệt. Bớc 3: Căn cứ vào dự toán chi đã đợc cơ quan quyền lực Nhà nớc thông qua,
cơ quan tài chính sau khi xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp sẽ chính thức phân bổ mức chi theo dự toán cho các đơn vị thuộc ngành giáo dục đào tạo.
1.4.3 Thực hiện kế hoạch chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục đào tạo Thực hiện kế hoạch chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục - đào tạo cần chú ý
đến các yêu cầu cơ bản sau: - Đảm bảo phân phối nguồn vốn một cách hợp lý, trên cơ sở dự toán chi đã
xác định. - Tiến hành cấp phát vốn, kinh phí một cách đầy đủ, kịp thời, tránh mọi sơ hở
gây lãng phí, thất thoát vốn của ngân sách nhà nớc. - Trong quá trình sử dụng các khoản chi ngân sách phải hết sức tiết kiệm,
đúng chính sách chế độ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của mỗi khoản chi.
24
Quá trình tổ chức điều hành cấp phát và sử dụng khoản chi NSNN cho giáo dục đào tạo cần dựa trên những căn cứ sau:
- Dựa vào định mức chi đã đợc duyệt của từng chỉ tiêu trong dự toán. Đây là căn cứ tác động có tính chất bao trùm đến việc cấp phát và sử dụng các khoản chi
bởi vì mức chi của từng chỉ tiêu là cụ thể hoá mức chi tổng hợp đã đợc cơ quan quyền lực Nhà nớc phê duyệt.
- Dựa vào khả năng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nớc có thể đáp ứng chi cho giáo dục đào tạo. Trong quản lý và điều hành ngân sách Nhà nớc phải quán
triệt quan điểm lờng thu mà chi . Mức chi trong dự toán mới chỉ là con số dự kiến, khi thực hiện phải căn cứ vào điều kiện thực tế, của năm kết hoạch mới chuyển
hoá đợc chỉ tiêu dự kiến thành hiện thực. - Dựa vào định mức, chế độ chỉ tiêu sử dụng kinh phí ngân sách nhà nớc hiện
hành. Đây là những căn cứ có tính pháp lý bắt buộc quá trình cấp phát và sử dụng các khoản chi phải tuân thủ, là căn cứ để đánh giá tính hợp lệ, hợp pháp của việc cấp
phát và sủ dụng các khoản chi. Các biện pháp cơ bản để tổ chức tốt công tác cấp phát và sử dụng các khoản
chi ngân sách Nhà nớc cho giáo dục - đào tạo bao gồm: - Cụ thể hoá dự toán chi tổng hợp cả năm thành dự toán chi hàng quý, tháng
để làm căn cứ quản lý, cấp phát - Quy định rõ ràng trình tự cấp phát, trách nhiệm và quyền hạn của mỗi cơ
quan Tài chính, Kho bạc, Giáo dục trong quá trình cấp phát, sử dụng các khoản chi ngân sách Nhà nớc.
Cơ quan tài chính phải thờng xuyên xem xét khả năng đảm bảo kinh phí cho giáo dục- đào tạo, bàn bạc với cơ quan giáo dục điều chỉnh kịp thời dự toán chi
trong phạm vi cho phép. - Hớng dẫn các đơn vị cơ sở trong ngành giáo dục thực hiệp tốt chế độ hạch
toán kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, hạch toán đầy đủ rõ ràng các khoanr chi cho từng loại hoạt động.
- Thờng xuyên kiểm tra tình hình nhận và sử dụng kinh phí NSNN ở các đơn vị giáo dục, đảm bảo đúng dự toán, phù hợp với định mức chế độ chi Ngân sách
Nhà nớc hiện hành.
25

1.4.4 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi NSNN cho giáo dục đào tạo:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

×