1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Lập và phân bổ dự toán chi Ngân sách Nhà nớc cho giáo dục và đào tạo.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (408.46 KB, 78 trang )


bằng về phân bổ ngân sách cho các trờng trong một vùng cũng nh giữa thành phố, đồng bằng và miền núi...
Bên cạnh đó định mức phân bổ ngân sách trung ơng quy định hiện nay cũng không tránh khoải những tồn tại, tiêu chí làm căn cứ xây dựng định mức đối với một
số lĩnh vực cha thoả đáng: chi đào tạo phân bổ theo học sinh phân chia quá chi tiết theo nhiều loại hình, không đảm bảo công bằng giữa các địa phơng, việc phân vùng
và xác định hệ số định mức giữa các vùng đối với một số lĩnh vực cha đủ căn cứ thuyết phục, cha hợp lý; từ khi ban hành định mức đến nay Nhà nớc đã nhiều lần sửa
đổi các chính sách, chế độ nhất là sự thay đổi về mức lơng tối thiểu, ban hành các chế độ đặc thù khác đến nay, các khoản chi này đã trở thành chi th
ờng xuyên của
NSĐP nhng định mức này vẫn cha đợc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung kịp thời. Vì vậy, còn lạc hậu so với thực tiễn.
Từ những nguyên nhân trên, những năm qua, Nghệ An cha xây dựng đợc định mức chi tổng hợp cho học sinh các cấp học, các loại hình trờng để làm căn cứ
lập và phân bổ dự toán và quản lý việc cấp phát, sử dụng kinh phí đối với các đơn vị giáo dục cơ sở.

2.3.3 Lập và phân bổ dự toán chi Ngân sách Nhà nớc cho giáo dục và đào tạo.


Khi lập và phân bổ dự toán chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo phải dựa vào những căn cứ khoa học và tiến hành theo một trình tự nhất định. Quy trình lập
dự toán chi ngân sách Nhà nớc cho giáo dục và đào tạo ở Nghệ An đợc thực hiện nh sau:
Hàng năm, căn cứ căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tớng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm kế hoạch, các h-
ớng dẫn của các bộ ngành có liên quan về yêu cầu, nội dung và trình tự, thời gian xây dựng dự toán thu, chi ngân sách vào chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng kế
hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nớc ở địa phơng, Sở tài chính Vật giá hớng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chỉ tiêu kinh tế-xã hội
thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi về Sở TCVG để làm cơ sở cho việc lập dự toán. Căn cứ vào số kiểm tra dự toán ngân sách Trung ơng giao và số đã thảo luận
vòng I với Bộ Tài chính, Sở TCVG lên phơng ¸n sè kiĨm tra dù to¸n chi ng©n s¸ch sù nghiệp giáo dục và đào tạo, tổng hợp trình UBND tỉnh ra quyết định giao số kiểm
40
tra và UBND tỉnh uỷ quyền cho Sở Tài chính Vật giá thông báo số kiểm tra dự toán ngân sách cho các đơn vị, huyện, ngành.
Dựa vào kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo và số kiểm tra Sở TCVG đã thông báo, các cơ quan, đơn vị, huyện, ngành lập dự toán gửi Sở TCVG để thẩm
định, đồng thời Sở TCVG tổ chức thảo luận với ngành và các huyện để tổng hợp trình UBND tỉnh trớc khi làm việc vòng II với Bộ Tài chính.
Sau khi tỉnh nhận đợc quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của Thđ t- íng ChÝnh phđ; Së TCVG cã tr¸ch nhiƯm giúp UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem
xét và quyết định dự toán chi ngân sách và phơng án phân bổ ngân sách cho sự nghiệp Giáo dục đào tạo. Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết
định giao dự toán chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo số tổng hợp. Căn cứ vào dự toán ngân sách đã đợc HĐND tỉnh thông qua và quyết định
phân bổ của UBND tỉnh, Sở TCVG chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để thống nhất về nguyên tắc, phơng pháp phân bổ dự toán chi tiết cho các đơn vị thuộc
ngành và các huyện theo Mục lục ngân sách Nhà nớc, đồng thời Sở TCVG thông báo dự toán chi ngân sách cho các đơn vị, huyện, ngành để các đơn vị tiến hành lập
dự toán chi tiết theo nhiệm vụ chi và mục lục ngân sách nhà nớc gửi cơ quan tài chính thẩm định Sở TCVG đối với các đơn vị thuộc ngành, cấp tỉnh, phòng tài
chính đối với các đơn vị cấp huyện và thông báo dự toán chi tiết theo mục lục ngân sách đến từng cơ quan, đơn vị thụ hởng. Riêng đối với các trờng Trung học phổ
thông, Trung tâm giáo dục thờng xuyên đóng trên địa bàn huyện căn cứ vào dự toán của đơn vị đã đợc tỉnh thông báo, các đơn vị lập dự toán chi tiết theo mục lục ngân
sách Nhà nớc, Phòng Tài chính huyện thẩm định trình UBND huyện quyết định và thông báo cho các đơn vị.
Đối với dự toán chi các chơng trình mục tiêu, hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu vốn chơng trình mục tiêu của Trung ơng giao, Sở Kế hoạch và đầu t chủ trì phối hợp
với Sở tài chính Vật giá và Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành phân bổ vốn chi tiết đến từng đơn vị trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định. Sở Giáo dục và Đào tạo phải
thông báo kết quả xét duyệt của UBND tỉnh cho các huyện và các cơ sở đợc biết. Việc phân bổ vốn dựa trên nguyên tắc dựa vào phân bổ chi tiết của trung ơng, phần
còn lại đợc bố trí cho những đơn vị có nhu cầu thiết yếu.
41
Nh trên đã nêu, do cha xây dựng đợc định mức chi tổng hợp cho các cấp học và các trờng nên ở Nghệ An hiện nay việc phân bổ dự toán chi ngân sách cho các
đơn vị thực hiện theo phơng pháp tính theo nhóm mục chi theo nguyên tắc là đảm bảo các khoản chi tối thiểu cho con ngời nh: chi lơng, các khoản phụ cấp theo lơng,
học bổng học sinh, sinh viên, các khoản chi bắt buộc tính theo lơng BHXH, BHYT, KHCĐ, ....cho khối giáo dục của từng huyện hoặc cho từng đơn vị thuộc khối đào
tạo, các khoản chi khác đợc tính toán phân bổ theo khả năng ngân sách đã đợc cân đối. Riêng kinh phí sách thiết bị hàng năm đợc bố trí chung cho toàn khối giáo dục,
cha tiến hành phân bổ cho từng đối tợng cụ thể trong quá trình lập và phân bổ dự toán, kinh phí thi tốt nghiệp đợc bố trí cho toàn ngành, khi có nhu cầu chi Phòng
giáo dục Và Đào tạo phối hợp với Phòng tài chính tính toán, gửi dự toán chi về Sở giáo dục và Đào tạo tổng hợp, thống nhất với Sở Tài chính-Vật giá để tiến hành cấp
phát cho đơn vị.

2.3.4 Công tác điều hành, cấp phát Ngân sách Nhà nớc cho giáo dục và đào tạo:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

×