1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >

Trong số các câu sau đây, câu nào không đúng?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 193 trang )


B. đề bài 244. Hãy chọn câu trả lời đúng trong số các câu sau:
A. Oxi chiếm phần thể tích lín nhÊt trong khÝ qun. B. Oxi chiÕm phÇn khèi lợng lớn nhất trong vỏ Trái đất.
C. Oxi tan nhiều trong nớc. D. Oxi là chất khí nhẹ hơn không khí.
245. Ngời ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nào sau đây? A. Chng cất phân đoạn không khí lỏng.
B. Điện phân nớc. C. Điện phân dung dịch NaOH.
D. Nhiệt phân KClO
3
với xúc tác MnO
2
.
246. Trong số các câu sau đây, câu nào không đúng?
A. Lu huỳnh là một chất rắn màu vàng. B. Lu huỳnh không tan trong nớc.
C. Lu huỳnh nóng chảy ở nhiệt độ tơng đối thấp. D. Lu huỳnh không tan trong dung môi hữu cơ.
247. Phản ứng hoá học nào sau đây đợc sử dụng trong phòng thí nghiệm để điều ché khÝ SO
2
? A. 4FeS
2
+ 11O
2
→ 2Fe
2
O
3
+ 8SO
2
B. S + O
2
→ SO
2
C. Cu + 2H
2
SO
4
→ CuSO
4
+ SO
2
+ 2H
2
O D. 2Fe + 6H
2
SO
4
→ Fe
2
SO
4 3
+ 3SO
2
+ 6H
2
O 248. Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng giống nhau, có thể
viết ở dạng tổng quát là: A. ns
2
np
3
. B. ns
2
np
4
. C. ns
2
np
5
. D. Phơng án khác,
249. Một hỗn hợp khí O
2
và CO
2
có tỷ khối so với hiđro là 19. Khối lợng mol trung bình gam của hỗn hợp khí trên và tỷ lƯ theo thĨ tÝch cđa O
2
lµ: A. 40 vµ 40
B. 38 vµ 40 C. 38 vµ 50
D. 36 vµ 50
67
250. Có hai ống nghiệm đựng mỗi ống 2ml dung dịch HCl 1M và 2ml H
2
SO
4
1M. Cho Zn d tác dụng với hai axit trên, lợng khí hiđro thu đợc trong hai trờng hợp tơng ứng là
V
1
và V
2
ml đktc. So sánh V
1
và V
2
có: A. V
1
V
2
B. V
1
= V
2
C. V
1
V
2
D. Không xác định đợc. 251. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu phát biểu đúng, chữ S nếu phát biểu sai trong những
câu dới đây: A. Ozon O
3
có tính oxi hoá mạnh hơn oxi O
2
Đ - S B. Có những chất vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá
Đ - S C. H
2
O
2
có tính oxi hoá mạnh hơn H
2
O Đ - S
D. Axit H
2
SO
4
đặc có thể làm khô khí NH
3
ẩm Đ - S
E.Oleum có công thức H
2
SO
4
nSO
3
Đ - S 252. Khối lợng gam của 44,8 lit khí oxi ở điều kiện tiêu chuÈn lµ:
A. 68 B. 32
C. 75 D. 64
253. KhÝ oxi thu đợc khi nhiệt phân các chất: HgO, KClO
3
, KMnO
4
, KNO
3
. Khi nhiệt phân 10 g mỗi chất trên, thể tích khí oxi thu đợc ở điều kiện tiêu chuẩn lín nhÊt lµ:
A. KNO
3
B. KMnO
4
C. HgO D. KClO
3
254. KhÝ nµo sau đây không cháy trong oxi không khí? A. CO
B. CH
4
C. CO
2
D. H
2
255. Cho các oxit của các nguyên tố thuéc chu kú 3 sau: Na
2
O, MgO, Al
2
O
3
, SiO
2
, P
2
O
5
, SO
3
, Cl
2
O
7
trong đó:
A.
có hai oxit bazơ, hai oxit lỡng tính và còn lại là oxit axit.
B.
có ba oxit bazơ, hai oxit lỡng tính và còn lại là oxit axit.
C.
có một oxit bazơ, hai oxit lỡng tính và còn lại là oxit axit.
D.
có hai oxit bazơ, một oxit lỡng tính và còn lại là oxit axit.
68
256. Có bao nhiêu mol FeS
2
tác dụng với oxi để thu đợc 64g khí SO
2
theo phơng trình phản ứng:
4FeS
2
+ 11O
2
2Fe
2
O
3
+ 8SO
2
A. 0,4 B. 1,2
C. 0,5
D. 0,8 257. Một lít nớc ở điều kiện tiêu chuẩn hoà tan tối đa 2,3 lit khí hiđro sunfua. Nồng độ
phần trăm của H
2
S trong dung dịch thu đợc là xấp xỉ: A. 0,23
B. 2,30 C. 0,35
D. 3,50
258.Sự hình thành ozon O
3
là do nguyên nhân nào ?
A.
Tia tử ngoại của mặt trời chuyển hoá các phân tử oxi.
B.
Sự phóng điện sét trong khí quyển.
C.
Sự oxi hoá một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất.
D.
A, B, C đều đúng. 259. Từ năm 2003, nhờ bảo quản bằng nớc ozon, mận Bắc Hà - Lao Cai đã có thể
chuyên chở vào thị trờng thành phố Hồ Chí Minh, nhờ đó bà con nông dân đã có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân nào sau đây làm cho nớc ozon có thể bảo quản hoa quả tơi
lâu ngày:
A.
Ozon là một khí độc.
B.
Ozon độc và dễ tan trong nớc hơn oxi.
C.
Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nớc hơn oxi.
D.
Một nguyên nhân khác. 260. Lớp ozon ở tầng bình lu của khí quyển là tấm lá chắn tia tử ngoại của mặt trời, bảo
vệ sự sống trên trái đất. Hiện tợng suy giảm tầng ozon đang là một vấn đề môi trờng toàn cầu. Nguyên nhân của hiện tợng này là do:
A.
Sự thay đổi của khí hậu.
B.
Chất thải CFC do con ngời gây ra.
C.
Các hợp chất hữu cơ.
69
D.
Một nguyên nhân khác. 261. Oxi có thể thu đợc từ sự nhiệt phân chất nào trong số các chất sau?
A.
CaCO
3
B.
KClO
3
C.
NH
4 2
SO
4
D.
NaHCO
3
262. Cho hỗn hợp khí gồm 0,8g oxi và 0,8g hiđro tác dụng với nhau, khối lợng nớc thu đợc là:
A. 1,6g B. 0,9g
C. 1,2g D. 1,4g
263. Trong công nghiệp, từ khí SO
2
và oxi, phản ứng hoá học tạo thành SO
3
xảy ra ở điều kiện nào sau đây?
2SO
2
+ O
2
2SO
3
A. Nhiệt độ phòng. B. Đun nóng đến 500
C. C. Đun nóng đến 500
C và có mặt chất xúc tác V
2
O
5
. D. Nhiệt độ phòng và có mặt chất xúc tác V
2
O
5
. 264. Axit sunfuric đặc đợc sử dụng làm khô các chất khí ẩm. Loại khí nào sau đây có
thể đợc làm khô nhờ axit sunfuric? A. KhÝ cacbonnic
B. KhÝ oxi C. KhÝ amoniac
D. a, b đúng
265. Cho dãy biến hoá sau: X
Y
Z
T
Na
2
SO
4
X, Y, Z, T có thể là các chất nào sau đây? A. FeS
2
, SO
2
, SO
3
, H
2
SO
4
B. S, SO
2
, SO
3
, NaHSO
4
C. FeS, SO
2
, SO
3
, NaHSO
4
D. Tất cả đều ®óng 266. Trong phßng thÝ nghiƯm, cã thĨ ®iỊu chÕ SO
3
nhờ một dụng cụ nh hình vẽ sau, điền đầy đủ vị trí chỉ hoá chất cần thiết, hoàn thành phản ứng hoá học cho thí nghiệm. Biết
rằng phía trên dung dịch H
2
SO
3
bão hoà luôn tồn tại lớp khí SO
2
cùng với oxi không khí.
70
Một đoạn dây may xo đợc nhúng vào dung dịch Fe
2
SO
4 3
, sau đó đợc nối với một nguồn điện làm dây may xo nóng đỏ, khi đó Fe
2
SO
4 3
bị nhiệt phân tạo ra Fe
2
O
3
, chất xúc tác cho phản ứng tạo thành SO
3
.
+ -
d Chất a là. Chất b là...
Hỗn hợp c trớc phản ứng là Hỗn hợp d sau phản ứng là.
Phơng trình phản ứng:
267. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl d thu đợc 2,24 lit hỗn hợp
khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này có tỷ khối so với hiđro là 9. Thành phần theo số mol của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu là:
A. 40 và 60. B. 50 vµ 50.
C. 35 vµ 65. D. 45 và 55.
268. Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lit khí SO
2
đktc vào 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch ở áp suất và nhiệt độ thấp thì thu đợc:
A. Hỗn hợp hai muối NaHSO
3
, Na
2
SO
3
. B. Hỗn hợp hai chất NaOH, Na
2
SO
3
. C. Hỗn hợp hai muối NaHSO
3
, Na
2
SO
3
và NaOH d. D. Các phơng án trên đều sai.
269. SO
2
võa cã tÝnh chÊt oxi hãa võa cã tÝnh khử, bởi vì trong phân tử : A. S có møc oxi hãa trung gian.
B. S cã møc oxi hãa cao nhÊt. C. S cã møc oxi hãa thÊp nhÊt.
D. S có cặp electron cha liên kết.
270. Phản ứng hóa học nào sau đây là sai?

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (193 trang)

×