1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >

Bµi häc míi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 114 trang )


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ +Häc kÜ lÝ thuyÕt.
+Lµm bµi tËp 21 , 23 , 26 .
Ngày soạn 12102007 Tuần 8 - Tiết 8
Bài 4. tích của một véctơ với một số
A.Mục đích yêu cầu
+Học sinh sử dụng đợc điều kiện cần và đủ để hai véctơ cùng phơng. Điều kiện để ba điểm thẳng hàng.
+Học sinh biết biểu diễn một véctơ theo hai véctơ không cùng phơng cho trớc .
B.Chuẩn bị của Thày và trò
+Thày : Hình vẽ 24 . +Trò :Các kiến thức về tổng và hiệu hai véctơ , phép nhân vectơ với một số .

C. Tiến trình bài giảng


I.Kiểm tra bài cũ:
+Nêu định nghĩa tích của một véctơ với một số . +Nêu các tính chất của phép nhân véctơ với một số .

II. Bài học mới


Hoạt động 1
3.Điều kiện để hai véc tơ cùng phơng
17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ta đã biết nếu
a k
b =
thì hai véctơ
a

b
cùng phơng . Điều ngợc lại có đúng không? Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh Xem H 24 . Hãy tìm các số k , m , n , p , q
sao cho
u q
y u
p x
c n
b a
m c
a k
b =
= =
= =
; ;
; ;
. k =
2 3
; c = -
2 5
; n = -
5 3
.
b r
cïng ph¬ng
a O ≠
r ur :
k R b ka
= r
r
Giải thích đk:
a O
r ur
Điều kiện để ba điểm thẳng hàng:A,B,C thẳng hàng
: k R AB k AC
⇔ ∃ ∈ =
uur uuur
GV hd CM H6:Ưng dụng các tính chất
Xét bài toán320.gks
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Yêu cầu hs đọc bài, kiểm tra mức độ hiểu đề của
hs:trungểm điểm của đoạn thẳng ,trọng tâm của tam giác,trực tâm tam
giác,tâm đờng tròn ngoại tiếp .Yêu cầu hs vẽ hình
a Cm : BDCH lµ hbh hbh lµ hình thế nào,cách cm một tứ giác là hình
bình hành
bNhận xÐt
, ,
OA OB OC uur uur uuur
,lu ý I lµ trung điểm của BC ,nhóm hai véc tơ thích
hợp.Biểu diễn
AH uuur
qua
, OH OA
uuur uur
cHd áp dụng tính chất mục 3yêu cầu hs nêu chi tiết.
yêu cầu hs nêu các đẳng thức về trọng tâm đã học,lựa chọn đẳng thức
thích hợp Đọc đầu bài,vẽ hình
aGọi AD là đờng kính,I là trung điểm BC BH CD vì BH
AC và CD AC
Tơng tự ta cóBD HC Suy ra
BDCH là hbh
I là trung điểm HD
2
AH OI
= uuur
uur
bTa có
2 OA OB OC
OA OI OA AH OA OH OA
OH +
+ =
+ =
+ =
+ −
= uur
uur uuur uur
uur uur uuur uur uuur uur
uuur
cTa cã
3 OA OB OC
OG OH +
+ =
= uur uur uuur
uuur uuur
O,G,H thẳng hàng.Đờng thẳng đi qua O,G,H gọi là đt Ơle.
4.Biểu thị một véc tơ qua hai véc tơ không cùng phơng
H7:Gv đặt vấn đề: Nêu
c ma nb =
+ r
r r
ta nói
c r
biểu thị đc qua
, a b
r r
.Ví dụ I là trung điểm AB
1 1
: 2
2 M MI
MA MB
∀ =
+ uur
uuur uuur
Cho
, a b
r r
ko cïng ph¬ng thì mọi véc tơ có thể biểu diễn qua hai vt đó ko? Định lý
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Yêu cầu hs đọc định lý,gv giải thích định lý,hd cm.Phân biệt gt,kl ,biểu diễn gt bằng hình
vẽ Xét các th của OX: +OX nằm trên OA:
Đọc đl sgk ,trả lời câu hỏi
18 C
B O
A H
D I
G
O
,
A
b r
A
X
,
B
a r
x r
a r
b r
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ +OX n»m trªn OB:
+OX ko nằm trên OA,OB : CM duy nhất :bằng phơng pháp phản chứng
Củng cố: +Các đẳng thức về trung điểm ,trọng tâm của
tam giác. +Cách cm ba điểm thẳng hàng .
+Điều kiện để hai véctơ cùng phơng . +Cách phân tích một véctơ theo hai véctơ không
cùng phơng.
Nếu OX nằm trên OA:
OX mOA OB
= +
uuur uur
uur
NÕu OX n»m trªn OB:………

III.Híng dÉn vỊ nhµ .


+Häc kÜ lÝ thut . +Lµm bµi tËp trong sách giáo khoa trang 23 , 24 .
Ngày soạn 19102007 Tuần 9 - Tiết 9
Luyện tập
A.Mục đích yêu cầu
+Rèn luyện dựng tích của một véctơ với một số và ngợc lại tìm hệ số k tơng ứng khi biết hai véctơ cùng phơng .
+Rèn luyện chứng minh các đẳng thức có chứa tích của một véctơ với một số trong đó sử dụng các tính chất của phép nhân một số với một véctơ .
+Giải một số bài liên quan đến tính chất trung điểm và trọng tâm tam giác .
B.Chuẩn bị của Thày và trò
+Thày : Bài tập bổ sung . +Trò : Chuẩn bị bài tập ở nhà.

C. Tiến trình bài giảng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×